120 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Causes and consequences of labor market inequality

Ulikheter i arbeidsmarkedet er et sentralt tema i den økonomiske faglitteraturen og i samfunnsdebatten. Mye av diskusjonen dreier seg om "topp 1-prosenten", altså de aller rikeste. Selv om denne gruppen er interessant, representerer den en liten del av befolkningen. I dette prosjektet fokuserer v...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LANDWELL: Climate-induced welfare impacts of ecosystem goods and services from agricultural and seminatural landscapes in Norway

Landbrukssektoren produserer et bredt spekter av naturgoder, også kalt økosystemgoder og -tjenester, og forvalter en stor del av norske jordbruks- og seminaturlige landskap, av potensielt stor betydning for samfunnet. Naturgoder fra disse landbruksarealene inkluderer forsynende tjenester (mat/ma...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LandValUse: Integrated welfare assessment of climate and biodiversity impacts of land use: From promise to policy solutions

Norske natur- og seminaturlige arealer er viktige for naturmangfold og karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder (økosystemgoder- og tjenester) – både med og uten markedspriser. Mange samfunnssektorer har behov for arealer noe som øker presset på naturarealene, og som gir mer konfl...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Tenk om forskere, studenter og forvaltningen kunne ha direkte tilgang til mikrodata uten å måtte søke hver gang. Tenk om de kunne dele arbeid og resultater. Tenk om mange dataeiere kunne gi sikker analysetilgang til sine data på samme måte. Tenk om internasjonale brukere kunne ha tilgang til nors...

Tildelt: kr 42,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, Labor Market Restructuring, and Economic Policy

Formålet med dette prosjektet er å analysere konsekvenser av globalisering og teknologisk endring for ulike aktører på arbeidsmarkedet. Våre empiriske analyser vil bidra med ny kunnskap om hvordan bedrifter, arbeidstakere og familier påvirkes av og tilpasser seg globalisering og teknologisk endri...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avvei...

Tildelt: kr 50 565

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Effects of Education on Returns to Wealth

I mange land kontrollerer en liten del av befolkningen en stor og økende andel av den totale formuen. Dette har bidratt til at ulikhet igjen har blitt et viktig tema på både den akademiske og politiske dagsorden. Et viktig spørsmål er hva som fører til økt ulikhet i formue. Mulige forklaringer ka...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The puzzle of the recent fertility decline

Utgangspunktet for forskningsprosjektet er nedgangen i fruktbarhetstallene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010. I Norge var samlet fruktbarhetstall 1,98 i 2009. I årene deretter har samlet fruktbarhetstall falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2019 med 1,53. En lignende u...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor makroøkonomien har det vært mye fokus på å ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

New Evidence for the Debate on Wealth Taxation

Her følger omtale av 4 papere som enten er under utarbeidelse eller sendt til tidsskrift. 1. Wealth taxation and household saving: Evidence from assessment of discontinuities in Norway Formuesskattens effekt på sparing står helt sentralt i vurderinger av denne type beskatning, og forventnin...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

Urbaniseringen i Norge øker presset på gjenværende kultur- og miljøgoder, noe som kan endre folks verdsetting av disse godene. Dette vil i så fall ha konsekvenser for hvilke politiske løsninger en skal velge for både bruk og brukere av slike goder i by og land. VERDIENDRING ("VALUECHANGE") er et...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - SSB

...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inequality: Measurement, Evolution, Mechanisms, and Policies

Prosjektet "Inequality" består av en rekke delprosjekter som til sammen er ment å gi en mer utfyllende beskrivelse av økonomisk ulikhet i samfunnet enn det som framkommer ved tradisjonelle studier basert på skatterapporterte data for inntekt etter skatt. Prosjektet er gjennomført i samsvar med ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Role of Men and Women in Intergenerational Mobility: A Cross-National Comparative Analysis, 1838-2015

Å forstå prosessene bak overføring av økonomisk status (som inntekt eller yrke) mellom generasjoner er viktig for å forstå forskjeller i ulikhet mellom ulike samfunn og over tid. Økningen i ulikhet i vestlige land de siste 40 årene har ført til et økt fokus på at ikke alle har like muligheter til...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

WINDLAND: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts.

Vindland: Konfliktreduserende avveiing mellom økonomi og miljø ved lokalisering av vindkraft. National og internasjonal klimapolitikk vil høyst sannsynlig på sikt gjøre det lønnsomt å bygge ut mer vindkraft i Norge. Vindkraft er en del av løsningen for å forhindre global oppvarming, men det skap...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Smart paths and costly detours towards a sustainable low-emission society

Norge kan velge ulike veier til lavutslippssamfunnet. SMART PATHS vil identifisere smarte veivalg og omveier. En hypotese er at det å sette kortsiktige utslippsmål kan lede ut på en omvei. Tiltak som treffsikkert og billig når utslippsmål på kort sikt kan fortrenge mer omfattende og kostbare omst...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The family lives of children of immigrants in Norway

Få studier har til nå undersøkt familie -og samlivsatferden til barn av innvandrere født i Norge. Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har vært for ung til at denne typen analyser har vært mulig. Selv om Norge er en relativt ny innvandringsdestinasj...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og undersøker ved hjelp av numeriske modeller h...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Europe as an actor influencing resource management regimes and sustainable development in the Arctic as a contribution to global justice

The project "Europe as an actor influencing resource management regimes and sustainable development in the Arctic as a contribution to global justice" (EUASDA) seeks to explore the variety of international interests and actors influencing natural resource development in the Arctic, and the role o...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inside the Black Box of Skill Formation: Determinants and Outcomes of Field of Study Choices

Valg av fagområde er potensielt like viktig som beslutningen om å ta høyere utdanning eller ikke. Et eksempel på det er at inntektsforskjeller mellom personer med ulik utdanningsretning kan være like store som forskjeller mellom personer med/uten høyere utdanning (Altonji et al., 2012). Fagomr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility

Vårt prosjekt tar sikte på å informere debatten om effekter av barnehage ved å kaste lys over hvordan barnehagen påvirker små barns utvikling, samt hvilke effekter barnehagen har for barn med innvandrerbakgrunn. Videre ser vi nærmere på hvordan tilgang til barnehage påvirker foreldre og deres yrk...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing families and the gender revolution

Artikkelen til Kitterød og Halrynjo (2019) gir en oversikt over forskning som har sett på hvorvidt fedrekvoten har bidratt til mer likestilling mellom mødre og fedre. Kvalitative studier og studier som ser på statistiske korrelasjoner, viser en klar sammenheng mellom fars permisjonsbruk og mors o...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living standard, well-being and poverty in the circumpolar Arctic: exploring conditions for adaptation to climate change

The proposed research seminar has the double purpose of enhancing the quality of the ECONOR report, by gathering the ECONOR network for integration of the draft chapters of the report, and contributing to develop a new proposed research project on the soc io-economic conditions for adaptation to ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Wealth Inequality Between and Within Generations

Den senere tid har debatten (både i det offentlig rom og i akademia) om økende økonomisk ulikhet tiltatt i styrke. Temaet er aktuelt ikke bare i Norge og Europa, men har kanskje særlig fått oppmerksomhet i USA. I mange land eier en liten del av befolkningen en stor (og sannsynligvis voksende) a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changes in labour market institutions, immigration and ageing; challenges for the Norwegian welfare state

I en oppfølging av en tidligere studie i prosjektet studerer vi hvor robuste funn basert på makrodata er ved å utnytte mikrodata som skiller mellom sammensetningseffekter og mer strukturelle forhold. Hovedresultatet er at immigrasjon har hatt en negativ effekt på lønn i Norge for «innlendinger» o...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMATE-LAND: Consequences of climate policies for multiple ecosystem services of semi-natural grasslands of the cultural landscape

CLIMATE-LAND prosjektet omhandler karbonlagring i naturbeitemark og betydningen av beite for klimapåvirkning. Arbeidet med alle fem arbeidspakker er gjennomført. WP.1: Det er foretatt en omfattende gjennomgang av internasjonal faglitteratur om karbonlagring i jord i grasmark og beitemark. Karbonl...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo