0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Bedre værprognoser for kraftsystemet

Kan vi overføre mer strøm i dagens transmisjonsnett? Ved hjelp av flere værstasjoner og bedre værvarsel skal KORTPROG gjøre det mulig å øke strømgrensene i det norske kraftsystemet på en trygg måte. Jo mer strøm som går gjennom en ledning, desto varmere blir den. Da strekker ledningen seg og si...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced System protection schemes Applied in the Power grid

Prosjektet Advanced System Protection Schemes Applied in the Power grid (ASAP) er et innovasjonsprosjekt for næringslivet ledet av Statnett, delvis finansiert av Norsk Forskningsråd, med et prosjektkonsortiet bestående av partnerne: DNV, NTNU, RISE og Eneryield. Prosjektet ASAP skal legge grunnl...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations

Transport av strøm i Norge gjøres i hovedsak med luftledninger og kabler. Når strømmen skal transporteres over lange avstander eller at høye effekter skal overføres, blir det ofte benyttet høye spenninger. Det høyeste spenningsnivået vi har i Norge er 420 000 volt som er nesten 2000 ganger høyere...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Et overordnet mål er å sette fokus på påliteligheten til maskinvarekomponenter for bruk innenfor den kritiske infrastrukturen til kraftsystemet. Interessenter kan som resultat bedre beskrive den nødvendige tilliten til maskinvarekomponenter. Det grønne skiftet er en storstilt satsning for å bi...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reduksjon Av KjøreTid baserT på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt. Verktøyet kan lage produksjonsplaner for alle magasiner i det nordiske kraftsystemet som i gjennomsnitt gir den beste utnyttelsen av systemet, i tilleg...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nordic Early Warning Early Prevention System

NEWEPS er et nordisk forskningsprosjekt mellom Statnett og SvK for et mer effektivt digitalisert kraftsystem De nordiske TSOene forutser økende utfordringer i driften av kraftsystemet som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon, mer utveksling på kabler og mer variabelt forbruk i tiden fremov...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bruk av forsterkende læring i håndtering av feilhendelser i kraftsystemet.

Det nordiske høyspentnettet er svært pålitelig. Likevel skjer det av og til uønskede hendelser. Når det først skjer feil i kraftsystemet, er det viktig å handle raskt. Dette prosjektet skal forsøke å utvikle metoder som bruker kunstig intelligens til å finne raske og smarte måter å håndtere forst...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Samhandling i komplekse forretningsmessige økosystem med fokus på fremtidens energisystem.

Prosjektet vil gi en inngående forståelse av aktuelle tilnærminger som fremmer samhandling på tvers, og teste dette ut i praksis. Det er også viktig å bygge opp kompetanse i Statnett og få økt kontakt med sentrale forskningsmiljøer innen dette fagfeltet. Det antas at kraftbransjen endring og m...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Engineering and Condition monitoring in Digital Substation

Digital Stasjon basert på IEC 61850 prosessbuss er relativt nytt i Norge. I dagens stasjoner blir informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet. I en Digital Stasjon vil informasjon fra vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Workshop - Ice Reduction and Removal Techniques on Structures and Conductors

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kr...

Tildelt: kr 75 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre sammenlignbare næringer. Bransjen preges også av økende organisatorisk kompleksitet, og sammen med et høyt antall grensesnitt og avhengigheter, øker dette sannsynligheten for ulykker. Næringen har de siste årene v...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fleksibelt forbruk som alternativ til investeringer i transmisjonsnettet

Behov for elektrisitet øker i byområdene, særlig maksimalforbruket som inntreffer på de kaldeste dagene. Veksten skyldes bl.a. tilflytting til byene, elektrifisering av transport og utfasing av oljefyring. Hittil har løsningen på økt maksimalforbruk vært å bygge mer nett. I prosjektet skal det un...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nytt rammeverk for Grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i Anleggsarbeid

Utbygging av kraftverk, veganlegg og kraftledninger fører til naturinngrep og ødeleggelse av leveområder for dyr og planter. Nedbygging av natur er den største trusselen mot biologisk mangfold globalt, og har i det siste fått stor oppmerksomhet etter rapporten fra FNs naturpanel kom ut i 2019. G...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Ice monitoring, forecasting, mapping, prevention and removal toolbox

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kr...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Control Centre Platform for Synchrophasor and PMU Applications, Integration and Data Exchange.

Kraftsystemet er i stor grad basert på distribuert styring. Ansvaret for den overordnete driftssikkerheten er tillagt systemoperatørene (Statnett i Norge) og koordineres fra nasjonale eller regionale driftssentraler. I driftssentralene overvåkes systemet basert på målinger og informasjon som er t...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smarter Asset Management with Big Data

Smartere anleggsforvaltning gjennom bedre utnyttelse av store datamengder (SAMBA) var et treårig IPN-prosjekt ledet av Statnett. Prosjektet var støttet av Norsk Forskningsråd (NFR) og hadde flere partnere: SINTEF Energi, GE Grid Solutions, ABB og IBM. Hovedmålet med SAMBA var å bidra til forbedr...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utveksling av standardiserte balanseprodukter i det europeiske kraftmarkedet

Det hender stadig at strømforbruket blir annerledes enn man trodde på forhånd, eller at vindkraften ikke respekterer værmeldingen. En av systemoperatørens (TSO-ens) mest kritiske oppgaver er å sørge for kontinuerlig energibalanse, ved å følge med på og justere produksjon eller forbruk når det lig...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Methods for aggregation and disaggregation

Aktørene i det nordiske kraftmarkedet, det vil si produsenter, sentralnetteiere og regulatorer, benytter dataprogrammer til å planlegge drift og investeringer på en måte som gir en best mulig utnyttelse av systemet. Den viktigste og mest kompliserende faktoren i disse beregningene er utnyttelsen ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Stokastisk optimaliseringsmodell for Norden med individuelle vannverdier og nettrestriksjoner

Prosjektet er gjennomført etter plan men ble tre måneder forsinket. 1. Implementering Det er implementert en helt ny hydrotermisk markedsmodell kalt SOVN. Modellen er levert ut til deltagerne i prosjektet. Modellen bygger på sekvensiell løsning av to-stegs stokastiske lineærprogrammeringsprob...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Load cycling and radial flow in mass impregnated HVDC subsea cables

For transmission of large amounts of electric energy across long sea crossings so called mass impregnated HVDC subsea cables remain the state-of-the-art technology. The cooling period after a power reduction or turn-off is the most critical part of the op eration of such a cable. It turns out tha...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsbasert forbrukstilpasning

I prosjektet skal nye kraftprodukter, nettariffer og avtaler for belastningsutkopling bidra til at forbrukssiden tilpasser seg markedsbehov og at økt priselastisitet på etterspørselsiden oppnås. Resultatene kan etterprøves gjennom ·Andel prisfleksible a nmeldinger til Elspot ·Antall kunder med ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo