0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

What is driving the increasing youth disability insurance receipt in Norway?

En bekymringsfull trend finner sted i Norge: andelen 30-åringer som mottar uføretrygd har mer enn doblet seg de siste 25 årene. Denne økningen sammenfaller med ulike samfunnsendringer, inkludert en økning i diagnoser knyttet til mental helse blant ungdom, økt konkurranse i utdanning, reformer i t...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2029

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Refugee Settlement Locations and Long Run Outcomes

Vellykket integrering av flyktninger er en viktig oppgave. Mens det er en relativt stor litteratur om hvordan ulike arbeidsmarked- og utdanningstiltak virker, vet vi langt mindre om viktigheten av hvor flyktningene bosettes. Siden bosetningssted ved ankomst bestemmes av myndighetene og potensielt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Improving the monitoring, treatment and prevention of population drug abuse

Ulovlige rusmidler er en sentral folkehelseutfordring og en av de ti viktigste årsakene til død og sykdom i Norge, men utfordringen er krevende: de som bruker ulovlige rusmidler er først og fremst synlige i registerdata dersom de ikke ønsker eller evner å holde bruken sin skjult, vi vet lite om h...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labor market inclusion and labor productivity

Politikk innrettet mot økonomisk vekst vil være basert på to sentrale målsettinger: i) Å sikre høy produktivitet per arbeidstime, og ii) Å sikre en høyest mulig utnyttelse av landets arbeidskraftressurser. Det er en potensiell motsetning mellom disse to målene. Høy produktivitet per arbeidstime k...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Frischsenteret

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Frischsenteret

...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic comparative micro-data laboratory for analyses of common shocks: The case of Covid19

De nordiske landene har i mange år vært ledende i bruk av administrative data til forskning. Slike data har i mindre grad blitt brukt til komparative studier på tvers av land. Vi tror det ligger et stort potensiale for å lære mer ved å benytte registerdata fra flere land i sammenheng. Dette har m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Developing value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe (Device)

Mens fremtredende internasjonale organisasjoner har argumentert for at Carbon Capture and Storage (CCS) er avgjørende for å sikre en kostnadseffektiv løsning av klimaproblemet, fins det så langt ikke noe marked for lagring av CO2. CCS kan benyttes i kraftverk og i industribedrifter i utvalgte nær...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Prosjektets ambisjon var å dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling med fokus på arbeidsmarkedet. Målet var også å studere effektene av ulike krisetiltak, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, bedrif...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Field Experiments to improve integration, trust, and gender equality

Hovedprosjektet vil bygge kunnskap om hvordan sosiale interaksjoner henger sammen med gruppedynamikk og tillit, og hvilken rolle de spiller når det gjelder diskriminering av kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet er basert på et tett samarbeid med Forsvaret, og nærmere bestemt rekruttskolen K...

Tildelt: kr 29 624

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion

Hovedmålene for dette prosjektet er å bidra til økt kunnskap om faktorer som er av betydning for intergenerasjonell mobilitet, å karakterisere de siste tiårenes endringer i mobilitetsmønstre, og eventuelt å identifisere mekanismene bak slike endringer. Spesielt vil vi ha fokus på institusjonelle ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet hadde som hovedformål å flytte forskningsfronten for studier av sosiale interaksjonseffekter i Samfunnsøkonomi, Sosiologi, og Statsvitenskap. Vi mener at vi klart det...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of Child Welfare Services

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet bygger på nasjonale ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The decline in employment and the rise of its social gradient

Prosjektets hovedmål har vært å identifisere og analysere mekanismene bak reduserte sysselsettingsrater i yngre aldersgrupper, herunder den forsterkede sammenhengen mellom sosial bakgrunn og sysselsetting. Siden midten av 1980-tallet har sysselsettingsratene blant unge og middelaldrende personer...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Effektivitet og ulikhet I en ny studie (Andersen, Markussen og Røed, 2021: Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy, doi: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102050 , ser vi på forskjeller i responsen på reformen etter alder 62, og hvo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektets mål har vært å (i) undersøke effekter av eksponering for etnisk mangfold på tillit, og (ii) studere hvordan kulturelle faktorer i innvandreres opprinnelsesland påvirker integrasjonen over generasjoner i Norge med særlig fokus på overføring av kjønnsnormer og politisk deltakelse og (ii...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable transformation to sustainability

God klimapolitikk må gi reelle utslippskutt. Samtidig bør en unngå unødvendige kostnader. I prosjektet undersøker vi viktige elementer i klimapolitikken, og undersøker flere ulike hindringer og utfordringer politikerne står overfor. Én slik utfordring er knyttet til atferdsmessige responser p...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Driving towards the low-emission society

Prosjektets mål har vært å skaffe nøyaktig og pålitelig kunnskap om effektene av både eksisterende politiske virkemidler og mulige fremtidige virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Prosjektet har studert hvordan ulike politiske virkemidlene påvirker hvor mang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Frischsenteret

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly

Vi undersøker hvordan insentiver i organiseringen av langsiktig omsorg for eldre påvirker deres dødelighet, helse og livskvalitet. Vi vil gjøre dette ved å koble pasientdata fra ulike registre, herunder opplysninger om institusjons- og hjembaserte tjenester fra Sykehjemsetaten i Oslo, slik at tje...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence

Dette prosjektet bidrar til den vitenskapelige litteraturen om årsakene til sykefravær. Det har to hovedtemaer: 1) Vi undersøker effektene av dialogmøter ved hjelp av ett stort randomisert felteksperiment sammen med NAV. Felteksperimentet i samarbeid med NAV samlet inn data på over 13.000 ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power

Forsyningssikkerhet for kraft i det lange løp er både et spørsmål om a) å ha nok energi- og effektkapasitet, og b) energisystemet kan levere strøm effektivt hvor og når det er nødvendig. Dette prosjektet handler om hvordan kraftmarkedet kan organiseres for å unngå systemsammenbrudd, mens en på...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Values, beliefs and policy options: Beyond prevalence-centric prohibitions

Hvilke hensyn og verdier er viktige i rusmiddelpolitikk, og hva slags rusmiddelpolitisk kontrollregime peker de mot? Dette ble forsøkt besvart i et arbeide i International Journal of Drug Policy. En gruppe fagfolk og eksperter med ulik bakgrunn ble invitert til en beslutningskonferanse med tre fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding retirement decisions

Innenfor prosjektet Understanding Retirement Decisions ble det jobbet med flere ulike problemstillinger knyttet til virkninger av den norske pensjonsreformen. Her følger et kort sammendrag av et utvalg av forskningsbidragene: Pension reform and labour supply, av Erik Hernæs, Simen Markusen, Joh...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Long-term effects of school-wide interventions and school environment using longitudinal register data

Prosjektets ambisjon er å undersøke langsiktige effekter av to skoleomfattende programmer: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) og Olweus Antimobbeprogram. PALS er en modell for forebygging av atferds- og mestringsproblemer og forbedring av læringsmiljøet. PALS er...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Prosjektet har analysert samfunnsmessige utviklingstrekk som representerer e nye utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet studerer forhold knyttet til arbeidsmarkedet, helsetilstanden, og familiesituasjonen, med fokus på mekanismer som påvirker utviklingen i sosial (intergen...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Veien mot lavutslippssamfunnet: modellering av energimarkedene

Prosjektet tar utgangspunkt i utlysningens (LCE 21-2015) scope: "Proposals should cover one or several of the following aspects: - Comparative assessment of the impacts and the sustainability performance of all relevant energy technologies, including r enewable, fossil, and nuclear technologie...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Disentangling absence patterns

Dialogmøte 2: Kan et dialogmøte mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, fastlegen og NAV fremme retur til arbeid? Dette studerer Schreiner, Røed og Markussen i artikkelen "Can compulsory dialogue meetings nudge sick-listed workers back to work". Studien benytter at det er stor variasjon mellom ulike ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Selection in Migration: Investigating the Skill Composition of Migrants to Norway from Poland and the Baltic States. Janis Umblijs - Ireland

The proposed research will utilise data from the European Union's Labour Force Survey (EU LFS) and Norwegian registry data to investigate whether EU migrants arriving in Norway via a third country have higher skills than return and permanent migrants. In order to address this question, the initi...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo