0 prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

The IAAE 2023 Annual Conference at BI Norwegian Business School, 27-30 June 2023

The aim of IAAE is to advance the education of the public in econometrics and its applications to a variety of fields in economics, including financial markets. The annual conference brings together leading international researchers, and the IAAE has close ties to the highly regarded Journal of A...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Investors in green bonds and financial resilience.

Prosjektet tar sikte på å vise empirisk hvordan grønne obligasjoners robusthet avhenger av investorer med fokus på grønne investeringer. Populariteten til grønne obligasjoner er rekordhøy som følge av høy etterspørsel etter investeringer som adresserer klimarisiko og sosial ulikhet. Likevel vet v...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2020

Finansiering av APC-kostnader til åpen publisering ved Handelshøyskolen BI for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The dynamics of political selection

Moderne demokratier gir politiske ledere muligheter til å påvirke samfunnets sosiale og økonomiske utvikling både i positiv og negativ retning. Lederutvelgelse til politiske verv er derfor viktig, og partiene er nøkkelen til en politisk karriere. Partiene avgjør hva som skal til for at borgerne k...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy

Prosjektet analyserer økonomiske kriser og strukturelle endringer gjennom unike datakilder, ulike metodologiske tilnærminger og nye økonomiske teorier. Hypotesen er at når økonomien gjennomgår strukturelle endringer kan krisehendelser ha svært ulike konsekvenser for økonomiske konjunkturer og for...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Environmental, social and governance (ESG) investing

ESG (Environmental, Social and Governance) investering eller "bærekraftig investering" er en investeringsstrategi som i større grad fokuserer på den langsiktige innvirkningen på miljøet og samfunnet, og i mindre grad på avkastning. ESG-konferansen på BI vil tiltrekke foredragsholdere fra biologi,...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

BIs PES-rammebevilgning for 2021-22

Prosjektetableringsstøtte Stiftelsen Handelshøyskolen BI mottar fra Forskningsrådet åpner for institusjonens forskere å satse på forsknings- og samarbeidsmuligheter BI ikke tidligere har utforsket. BIs mål med PES-midlene er å øke forskningsaktivitet opp mot Horisont Europa. Midlene gjør det mu...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Asset pricing and investor behavior

Forskningsgruppen på finansiell beslutningstaking, husholdingsfinans, markedsers mikrostruktur og verdisetting av finansielle instrumenter ved Senter for Verdisettingsforskning (CAPR) ved Handelshøyskolen BI arrangerer årlige workshoper og en årlig konferanse sammen med Swedish House of Finance. ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Det er tre arbeidspakker i MICC- prosjektet. I den første arbeidspakken analyserer vi hvordan nyhetsmediene responderte på koronautbruddet våren 2020. Vi har gjennomført en rekke intervjuer blant journalister og redaktører før og under pandemien om deres innovasjonsevne, og gjort en casestudie av...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2019

/

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Triple Partnership for Socially Responsible AI

Økende bruk av kunstig intelligens (AI) påvirker oss på mange måter. AI velger ut innholdet vi ser på Facebook, og hvordan søkeresultatene til Google ser ut. Det blir også stadig mer utbredt at AI brukes i spørsmål om liv og død, for eksempler av politistyrker, i automatiserte våpen og til saksbe...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til smittevernsutstyr, tester eller ventilatorer. Det har spredd seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvenser...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Vaksiner og medisiner har komplekse globale forsyningskjeder. Det betyr at et stort antall produsenter, kjøpere (i Norge er dette myndighetene) og brukere (pasienter) knyttes sammen i uoversiktlige og sårbare nettverk. Når disse nettverkene bryter sammen kan det få store konsekvenser, i verste fa...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte BI 2020

Se vedlagt søknadsmal

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Algorithmic Accountability: Designing Governance for Responsible Digital Transformations

AI- og (selvlærende) algoritmer blir i økende grad brukt til å støtte, påskynde og til og med erstatte beslutninger tatt av mennesker på ulike offentlige og private arenaer. Algoritmer tar i økende grad avgjørelser innen aksjehandel og finans, svindeloppdagelse, vitenskapelig oppdagelse, medisins...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Tildelt: kr 31 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved BI, Refusjonssøknad

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Money Markets after the Global Financial Crisis: Functioning and Regulation

Pengemarkeder har en nøkkelrolle i det finansielle system. I pengemarkeder handles det instrumenter som ligger tett opp til penger -- gjeld med løpetid kortere enn et år. Disse markedene var sentrale i den siste finanskrisen, og var en av de viktigste grunnene til at Lehman Brothers gikk konkurs....

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The BI Conference on Corporate Governance

Konferansen samlet forskere i eierstyring fra den internasjonale eliteserien den 24.05.2019. Temaet var forholdet mellom bedriftens eiere, styremedlemmer og toppledelse, og hva dette forholdet betyr for bedriftenes og finansmarkedets virkemåte. Målgruppen er forskere, PhD studenter, norske næring...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte BI 2019

Stiftelsen Handelshøyskolen BI anslår at det vil sendes 4-5 søknader til H2020 i 2019. Bi kommer til å arbeide for økt kompetansebygging blant faglige og administrativt ansatte gjennom målrettet deltakelse i kurs, seminarer, brokerage events mv.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 3r Annual Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Konferansen The 3rd Annual Scandinavian Accounting Research Conference ble avholdt ved Handelshøyskolen BI den 25. og 26. april 2019. Konferansen har som målsetting å stimulere til økt forskning innen regnskap ved universiteter og vitenskapelige høyskoler i Nord Europa, og et særlig fokus er satt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Closed Loop Supply Chain Workshop

September 2018 BI Norwegian Business School hosts a workshop on ‘Closed-Loop Supply Chains’ (CLSC). The CLSC workshop is an annual meeting for academics in Supply Chain Management, Logistics, Operations Research and Management, that take a special interest to issues of circular economy, sustainab...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan oljeproduksjonen og disse massive inntektene påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av lokale områder og regioner, ved hjelp av nye,...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future Ways of Working in the Digital Economy

I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan enkeltpersoner jobber - koordinerer, kommuniserer og samarbeider - i og utenfor tradisjonelle organisasjoner og i stadig større grad formidlet av digitale teknologier. Spesielt undersøker vi hvordan arbeidernes funksjon, status, så vel som tilhør...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved Handelshøyskolen BI - Refusjonssøknad

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Nye utviklingstrekk i norske og internasjonale matvaremarkeder

Prosjektet er en del av den grunnleggende markedsforskningen ved Senter for samvirkeforskning, og skal gi bidrag til å bedre forstå dynamikken over tid i utviklingen av lokale mattradisjoner og deres produksjons- og markedsmessige utvikling over tid. Dette skal gjøres ved komplementære kvantitati...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Time-varying disaster risk, asset prices and international business cycles

Dette prosjektet analyserer sammenhengen mellom makroøkonomi og finans i industri- og utviklingsland ved bruk av økonomiske modeller som både forklarer årsakene til og konsekvensene av kriser, som for eksempel finanskrisen på 2000-tallet. Vi har et spesielt fokus på å forklare sammenhengen mellom...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo