0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2021

Publisering av åtte vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2021 av Nansensenterets forskere.

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CAPARDUS Extension in Norway

CAPARDUS Utvidelse prosjektet har fokus på å samle dokumentasjon og bygge opp kunnskap om standardisering innenfor viktige temaer i Arktis. Disse er ofte relatert til ressursutnyttelse og annen økonomisk aktivititet, miljøvern eller forskning. Folk som bor eller arbeider på Svalbard og andre Arkt...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat II

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er forankret i Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skoleklasser og besøkende til å dekorer...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Towards skillful subseasonal-to-seasonal sea ice prediction

Oppvarmingen på de høye breddegrader har vært tre ganger raskere enn den globale oppvarmingen de siste tiårene. Det har ført til en dramatisk nedgang i utbredelsen og tykkelsen av havis. Disse endringene i havisen påvirker polarmiljøet, økosystemet og lokale samfunn i stor grad. Dette fører til b...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Thickness of Arctic sea ice Reconstructed by Data assimilation and artificial Intelligence Seamlessly

Satellitter har målt utbredelsen sjøisen i Arktis siden slutten av 1970-tallet. Men bare siden 2010 har målinger av istykkelsen vært tilgjengelig og vi kan dermed overvåke reduksjonen i det totale sjøisvolumet. Denne type informasjon ville vært til uvurderlig nytte i klimastudier hvis disse nye ...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2020

Publisering av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2020 av Nansensenterets forskere.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools

I dag bor seks av ti personer i byer. Byer står for 75 % av økonomien, energibruk og klimagassutslipp. Verden har et sterkt behov for at utdannede interessenter for det urbane når FNs bærekrafts mål for byer og samfunn. Prosjektet URSA MAJOR har samlet forskningsfremskritt i et helhetlig og tverr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Catalyzing interdisciplinary perspectives across social and natural science on Svalbard

The goal is to develop interdisciplinary collaboration between social science, natural science and the local communities in Svalbard. The severe changes in climate and environment in Svalbard (the socio-ecological system) are challenging natural sciences as well as social sciences and the living ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Multi-scale Sea Ice Code

Det arktiske sjøisdekket er ikke en kontinuerlig kappe av uberørt is, den er krysset av is rygger og åpne sprekker. Disse er resultatene av isens konstante bevegelse, som er drevet av vind og havstrømmer. Mens ryggene kan være 100 m brede og sprekkene flere kilometer brede, kan begge være mye len...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Ocean Data Dojo - Building competence in FAIR data management in marine research and citizen science

The Ocean Data Dojo will engage experts in Arctic data collection in ocean sciences, Citizen Science for Arctic communities, and scientific data management. The aim is to develop a joint understanding of the current practices and gaps in the data delivery chain from research driven ice-ocean obs...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Nansensenteret: PES-Horisont Europe rammebeviligning for 2021 og 2022

Som nasjonalt miljø- og klimainstitutt har Nansensenteret et spesielt samfunnsansvar relatert til klima- og miljøforskning, innovasjon og tjenesteutvikling. EU´s rammeprogrammer og Horisont Europa, har vært og er vesentlig både for senterets utvikling av og tilgang på kompetanse, samt at det er e...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NERSC (2020-2023)

Algeoppblomstring er en del av den naturlige årlige sessongvariasjonen i hav- og kystvann og spiller en viktig rolle i det marine økosystemet. Målet med dette institusjonelle doktorgradsstudiet initiert av Nansensenteret er å kunne varsle utvikling av mulige skadelige algeoppblomstringer i norske...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2019

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2019 fra Nansensenteret.

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled reanalysis of the climate back to 1850

Begrepet "klimavariabilitet" beskriver hvordan klimaet avviker fra gjennomsnittet for en bestemt tidsperiode. For å forstå hva som fører til klimavariasjoner og for å skille mellom menneskeskapt og naturlig klimavariabilitet, er vi forskere stort sett avhengig av å benytte klimamodellsimuleringer...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Education and Cooperation in Operational Oceanography

PECO2 prosjektet bygger på marine tjenesteutvikling og har som mål å styrke utdanning, trening koordinering og videreutvikling av operasjonell oseanografi og marine tjenester gjennom strategisk internasjonalt nettverk og partnerskap. Prosjektet er dermed godt forankret og kompatibelt med både IN...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

For å kunne initiere og støtte samfunnsinitiativer som reaksjon på klimaendringer, er fremtidige fremskrivninger av klimasystemet ved hjelp av koblede høyoppløselige klimamodelsimuleringer nødvendige. En viktig utfordring i høyoppløselig modellering er behovet for å løse prosesser som vanligvis h...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard in local and global perspective: an interdisciplinary science workshop organised by the Svalbard Social Science Initiative

The aim of the project is to develop innovative collaboration between Svalbard-related social science, natural science and the local community in Longyearbyen. The main activity is to plan and organize a 3-day workshop with participation from the Svalbard Social Science Initiative (SSSI), Oslo Sc...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Positioning Norwegian Arctic research and innovation priorities in Horizon Europe.

Polarforskning har ikke alltid hatt stor prioritet og synlighet i EU kommisjonen sine rammeprogrammer. Som følge av klimaendringer og økte aktiviteter i Arktis, har EU fått økt fokus, som blant annet kommer til utrykk i EU´s Strategi for Arktis (2016). Dette har resultert i flere utlysninger i Ho...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmosphere-Sea Ice interactions in the new Arctic

Arktis blir radikalt transformert av pågående klimaendringer. Dette har viktige effekter på folks liv, ikke bare i Arktis hvor mennesker nå opplever et klima som er veldig annerledes enn det de har opplevd gjennom 1900 -tallet, men også lengre unna ettersom endringene i Arktis også kan påvirke væ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital Arctic Shipping - New data products and visualisation services

Arktis opplever nå de raskeste klimaendringene på kloden, noe som viser seg i form av tynnere og mindre utbredt sjø-isdekke, sterkt økende smelting av breer, tining av permafrost, og økende sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser. I forskingsmiljøene debatteres det hvilken rolle disse kli...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Support for anniversary symposium - Ocean, weather and climate, science to the service of society.

The project entails the planning and execution of a 3-day symposium focusing on ocean science and climate in Southern Africa and the surrounding oceans, the symposium will take place on 10-12 March 2020 in Cape Town, South Africa. The symposium is arranged partly overlapping with the 23rd Sessio...

Tildelt: kr 51 137

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Building Socio-Ecological Resilience through Urban Green, Blue and White Space

Belmont Forum-prosjektet "Building Socio-Ecological Resilience through Urban Green, Blue and White Space (SERUS)" har som mål å skape helhetlig forståelse av urbane åpne rom i de arktiske byene. Vår studie avslørte en unik rolle for urbane grønne og blå rom i de arktiske byene. Dessuten bekrefter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2020

Nansensenteret (ledergruppe, forskningskoordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer og diskuterer løpende utlysninger som er eller vil bli annonsert under Horizon2020. Minst syv H2020 programmer med frister i 2020 er foreløpig identifisert som svært relevante for senterets kompetanseo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Nansensenteret i 2018

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2018 fra Nansensenteret.

Tildelt: kr 73 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Social Science Initiative - a network of social scientists working in Svalbard

The Svalbard Social Science Initiative (SSSI) will fill a gap by connecting social scientists working on issues related to Svalbard. The aim of the network is to coordinate social science research related to Svalbard, and to enhance its quality and its impact on the local communities. In the prop...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2019

Nansensenteret (ledergruppe, forskningskoordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer og diskuterer løpende utlysninger som er eller vil bli annonsert under Horizon2020. Åtte til ni H2020 programmer med frister i 2019 er foreløpig identifisert som svært relevante for senterets kompetans...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INDNOR-India-programmet

Travel support to participate in India-EU-Norway Polar days at NCPOR in Goa, India 19-20 November 2018.

Since the establishment of the Nansen Environmental Research Centre – India (NERCI) in 1999 in Kochi, Kerala, India the Nansen Center in Bergen have coordinated many Indo-Norwegian research projects funded by the Research Council of Norway and various EC FP-programs. NERCI was the first ever Indi...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment

CAATEX (Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment) er et felles amerikansk-norsk akustisk termometri eksperiment tvers over Polhavet. Eksperimentet ble designet for at målingene skulle være sammenlignbare med tidligere trans-arktisk akustisk termometri eksperimenter i 1994 og i 1999. Hen...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland