0 prosjekter

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Violence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local Communities

Samfunnet har behov for å vurdere og redusere de dynamiske risikoene knyttet til ondsinnet oppførsel på nettet, som spredning av hat og feilinformasjon via sosiale medier. Denne typen atferd senker folks responsinnsats under katastrofer. Derfor trenger lokale samfunnstjenester verktøy som gjør de...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Shifting to sustainable circular values chains for handling plastics in the fisheries and aquaculture sector.

I prosjektet SHIFT-PLASTICS skal vi sjå på handtering av plast i fiskeri og havbruk. Globalt slepper fiske- og havbrukssektoren ut ein stor mengde avfall, inkludert plast. I Norge viser studiar at plastavfall frå fiskeri- og havbrukssektoren utgjer det største mengda av plastavfall i havet. Plast...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22 Vestlandsforsking

Vestlandsforsking ønsker å opprettholde den aktive deltakelsen i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, og vi ønsker å heve kvaliteten på søknadene våre rettet mot Horisont Europa. For å oppnå dette vil vi i prosjektet vektlegge kompetanseheving, nettverksbygging, ivareta gode nettverk og legge t...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

I 2021 har det vært søkelys på å lage et solid grunnlag for å beregne klimagassutslipp og inntekter forbundet med turisme i Norge i arbeidspakke 1. Arbeidspakken gir grunnlag for forskningen i andre arbeidspakker. Vi har gjennomført en longitudinell input/output-analyse som vurderer både utslipp ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Disruptive Technologies for a Resilient Future

Prosjektet "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i forstyrrende teknologier for en spenstig fremtid (DTRF)" vil gjennom samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og sju verdensledende universiteter i USA, India, Kina og Japan, etablere et langvarig p...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering i Horisont 2020 for Vestlandsforsking i 2020

Vestlandsforsking er et regionalt institutt i Sogn og Fjordane som ønsker være mer aktiv i EUs forsknings- og innovasjons prosjekter og spesielt gjennom Horisont 2020 (H2020) og etterhvert Horisont Europa. Instituttets rolle i prosjekter er utvikling av forskningsbasert kunnskap som møter samfunn...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-network for Sogn og Fjordane

EU-nett Sogn og Fjordane skal i 2020 og første kvartal i 2021 mobilisere aktører fra FoU-miljø, offentlig sektor og næringsliv i regionen, til deltakelse i siste delen av H2020 og i overgangen til Horisont Europa. Dette vil skje ved å legge til rette for tverrsektoriell og internasjonalt samarbei...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Talking in the rain: an entertaining show about the weather

"Talking in the rain. An entertaining show about the weather" er en serie performative talkshow - eller krisera°d - hvor vi utforsker forskningsresultater i et språk og format som gjør det tilgjengelig utenfor akademia, og prøver a° finne ut av hva som skal til for at vi faktisk begynner a° handl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Prosjektet skal utvikle en metode for innhenting og bruk av data fra energisertifikater i modellering og planlegging av energibesparelser i store bygg. Modelleringen vil gjøres gjennom utviklingen av digital tvillinger. Digitale tvillinger skal så presist som mulig gjøre simulering av energibruk ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Prosjektet har publisert fire artikler som analyserer kunnskapsstatus og behov for ny kunnskap når det gjelder analyse av klimarisiko. Den første artikkelen går gjennom internasjonale erfaringer med å ta i bruk det rammeverket som er grunnlaget for UNCHAIN-prosjektet ? Impact Chain rammeverket ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringstøtte rettet mot Horisont 2020 for 2019.

Vestlandsforsking er et regionalt institutt i Sogn og Fjordane som ønsker være mer aktiv i EUs forsknings- og innovasjons prosjekter og spesielt gjennom Horisont 2020 (H2020). Instituttets rolle i prosjekter er utvikling av forskningsbasert kunnskap som møter samfunnsutfordringer og kan bidra til...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kvinneløftet FixIT - aktivitetar for å auke kvinner si deltaking i innovasjonsprosjekt (FORREGION)

Sjølv om innovasjon vert oppfatta som sentralt for samfunnsutvikling, er det få kvinner som deltek i forskingsbasert innovasjon. Dette gjeld særleg i teknologiutvikling innan fagfelt der kvinner utgjer eit mindretal. "Kvinneløftet FixIT" vil bidra til å auke kvinner si deltaking i forskings- og i...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 i 2018

Vestlandsforsking er et regionalt institutt i Sogn og Fjordane som ønsker være mer aktiv i EUs forsknings- og innovasjons prosjekter spesielt i Horisont 2020 (H2020). Instituttets rolle i prosjekter er utvikling av forskningsbasert kunnskap som møter samfunnsutfordringer og kan bidra til innovasj...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet studerer virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet er å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet studerer både vandreturisme og hytteturi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable urbanisation requirements of small and medium sized urban settlements and their surroundings

Urbanisering er eit av dei fremste trekka ved vår tidsalder, og i Norge bur 81 prosent av innbyggarane i byar og tettstader. Det har følgjer for miljø og samfunn, ikkje berre i sjølve byane, men også i dei halvurbane og rurale omgivnadene. Surround skal gi kunnskap om korleis dette påverkar miljø...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Preparation of Project Application for Crisis Monitoring and Response Using Big Social Data

The purpose of this application is to establishing a project proposal for the planned call "Joint Indian - Norwegian researcher projects on ICT." In this collaborative project, we primarily aim to establish a strong connection between the Indian Statistical Institute (India), National Institute o...

Tildelt: kr 12 132

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Privacy Enhancing Personal Data Ecosystem

We live in a data driven society. Privacy protection has become an elusive goal in this. There is an increasing fear among people that too much of their (personal) data is being collected. The lack of transparency of what is actually done with their data, who has access, when, from where, adds mo...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til energikonferansen EUSEW2017 i Brussel

EUSEW2017 konferansen er den viktigste europeiske konferansen dedikert til bærekraftige energipolitiske spørsmål. Sesjoner organisert av EU-kommisjonen og energipartnere drøfter ny politikkutvikling, beste praksis og bærekraftig energiideer, mens nettverkhendelser forener allianser. EUSEW2017 vil...

Tildelt: kr 33 944

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter om smart...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen RUR-10-2016-2017: Thematic Networks compiling knowledge ready for practice. Planlagt prosjektform er Coordination and support action. Formålet med prosjektet er å bidra til økt bruk av biomasse til produksjon av biobaserte produkter (BBP) v...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart roads

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen ART-01-2017: ICT infrastructure to enable the transition towards road transport automation. Planlagt prosjektform er Innovation action. Hovedformålet med prosjektet som skal utvikles ny lavkost-teknologi for nettverk av basestasjoner (Road ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for Sogn og Fjordane

EU-nettverk Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) jobber for økt kunnskap om og deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket jobber for et tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor for flere tverrsektorielle søknad...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Vestlandsforsking

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Science Participation Reaching Out

Prosjektet som skal etableres har som hovedmål å forske på undervisning og opplæring i teknologi og naturfag som skjer utenfor ordinære opplæringskanaler, med mål å etablere kunnskap rundt gode praksiser som kan virke støttende og inkluderende i et kunnskapssamfunn. Prosjektet vil fokusere på å k...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Leveraging Big Data to Manage Transport Operations

Leveraging Big Data to Manage Transport Operations (LeMO) project will investigate the implications of the utilisation of big data to enhance the economic sustainability and competitiveness of European transport sector. The project will study and analyse big data in the European transport field i...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Cultural Heritage preservation with novel nanomaterials

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen NMBP-35-2017: Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage. Research and Innovation action. Hovedformålet med prosjektet som skal etableres er å utvikle nye materialer og metoder for å bevare bygninger og monu...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Recovery of NUtrients from WAstewater in order to obtain new range of FERTilisers

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen BBI-2016-R01: Valorisation of the organic content of wastewater as feedstock, contributing to the renewable circular economy. Planlagt prosjektform er BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action. Hovedformålet med prosjektet...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart integration of flexible electronic systems with advanced thermal management

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen ICT-02-2016: Thin, Organic and Large Area Electronics - Research and Innovation actions. Innovation actions. Planlagt prosjektform er Research & Innovation Action (RIA). Formålet med prosjektet som skal etableres er å utvikle en teknologi f...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland