0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Mapping Cycling and Walking Crashes by new Smart Tools

I prosjektet «Kartlegging av sykkel- og fotgjengerulykker med nye smarte verktøy (CyWalk)» skal vi ta i bruk et nytt registreringsverktøy for å registrere ulykker til fots og med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet. Slike ulykker og skader registreres i svært liten grad i da...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

curbing Fisheries and Aquacultures Maritime air Emissions

Norge har som mål å redusere sine klimagassutslipp med minst 50 til 55 prosent i forhold til 1990-nivået innen 2030 og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Mens Hurdalsplattformen etterspør virkemidler for å fremme en grønn omstilling av fiske- og havbruksfartøy mangler vi i dag kunnskap om hv...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU TØI

...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES rammebevilgning Horisont Europa 2023-2024 - Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er svært aktiv innen internasjonalt prosjektsamarbeid, hovedsakelig gjennom prosjektetablering i EUs rammeprogram som Horisont Europa. Instituttet har lang erfaring som partner og leder av EU-prosjekt, og har som mål å være kontaktpunkt i Norge for samarbeid om ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - TØI

...

Tildelt: kr 41,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Circular Economy, Life-cycle assessment, Electrification and Car Transactions (CELECT)

Norge er verdensledende på energiomstilling av veitransporten. Det er bred enighet om at elektrifisering av bilparken spiller en nøkkelrolle i å kutte klimagassutslippene fra veitrafikken, men hvordan bør denne transformasjonen se ut? Bør vi erstatte de eksisterende diesel- og bensinbilene så for...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stim OA 2021

søker om midler fra STIM OA

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment

CARIN_PT vil kartlegge hvordan man kan oppnå sosialt-inkluderende overganger til økt kollektivtransportbruk (KTb). Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende endringsprosesser i urbane regioner. CARIN_PT skal analysere måten folk benytter/opplever KT, og hvordan beslutningsprosesse...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analysis of Public Transport Data: Building an Open-Source Library in R

I forskningsprosjektet APT-R skal vi utvikle nye metoder og verktøy som gjør det enklere for kollektivselskap å hente innsikt fra sensordata. Kollektivkjøretøy samler daglig inn store mengder automatiske data. Det er disse automatiske kollektivdataene som gjør det mulig å gi passasjerene sanntids...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet 2022

Konferansen Mobilitet 2022 arrangeres på Clarion hotel the Hub 23. og 24. maI 2022. Konferansen er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og transport og skal være det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Facilitating innovation in county authorities’ management of road safety

Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet (TS), og den norske modellen for TS-styring trekkes gjerne frem som et godt eksempel til etterfølgelse. I 2020 gjennomgikk imidlertid det institusjonelle rammeverket for TS i Norge store endringer, i forbindelse med Regionreformen. Syv nye, sammenslå...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Resource sharing in residential buildings: Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption

RESHARE vil kombinerer “deling” på en ny måte. Konsum og bruk av ressurser vil bli knyttet sammen ved å kombinere delingsmobilitet og delte multifunksjonelle arealer i byutviklings- og boligbyggeprosjekter. RESHARE tar utgangspunkt i det teoretiske rammeverket for delingsøkonomi og vil fokusere b...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Last mile logistics innovation

LOGIN (Last Mile Logistics Innovation) skal utvikle ny forskingsbasert kunnskap om hvordan det offentlige (med vekt på kommuner) skal forholde seg til nye piloter og logistikkløsninger fra private selskaper - til nytte for fremtidig oppskalering av bærekraftige logistikkløsninger i norske byer. ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stim OA 2020

STIM OA

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Recording Cyclist Crashes and Long-term Injury Consequences by new Smart Tools

Hovedformålet med prosjektet «Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy (ReCyCLIST)» er å utvikle og ta i bruk et nytt registreringsverktøy for å registrere ulykker med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet. Slike ulykker og skader registrere...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine learning for computational efficient predictions of long-term congestion patterns in large-scale transport systems

Forsinkelser, tapt fritid, økt luftforurensning: Bilkøer er kilde til betydelige samfunnsøkonomiske kostnader for bedrifter og privatpersoner i Norge, særlig i Oslo-området. Byplanleggere trenger verktøy for å evaluere hvor investeringer i veikapasitet er mest effektive for å redusere bilkøer. En...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Capacity after lockdown. A transport system for the future

Høy kapasitet og investeringer i kapasitetsøkninger i transportsystemene er både miljøbelastende og dyrt. Det gjelder for både infrastrukturkapasitet og kjøretøykapasitet. Samtidig, til tross for at transportsystemene er sprengt, er utnyttelsesgraden ofte lav. Også i trafikktoppene fins det ledig...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Rural vitalization through various adaptations of cultural heritage and landscapes

Ifølge Meld.St.16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken (tidligere kulturminnepolitikken), skal kulturmiljøet bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Et mangfold av kulturmiljøer skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Alle skal ha muli...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A-PLANET: Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport

Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, noe som har bidratt til reduserte CO2-utslipp. Men elbilpolitikken har også vært en belastning på offentlige budsjetter, og de lave driftskostnadene til e...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Individual Mobility Bugdets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction

Klimamålene krever at det innføres nye og effektive virkemidler som kan redusere utslipp fra transport. Samtidig er det viktig at tiltakene har en høy grad av aksept blant befolkningen. For eksempel ved at virkemidlene både oppfattes som nødvendige for å nå målsettinger, men også at de anses som ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Inclusive Transition towards Electric Mobility

ITEM kartlegger overgangen til elektrisk mobilitet (EM) fra et sosialt-inkluderingsperspektiv. Som grunnlag for forskningen vil prosjektet ta for seg den pågående EM-overgangen i Oslo, Utrecht Bristol og Poznan. Prosjektet har utført dokumentstudier av EM relaterte planprosesser og stakeholder in...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet 2021

Konferansen Mobilitet 2021 arrangeres digitalt 16. - 17. februar 2021. Hovedtema for konferansen er: "Rethink Mobility - Transport og reisevaner etter Covid-19". Lenke til konferansens hjemmeside: https://mobilitet2021.no/ Konferansen vil være basert på forskning og belyse viktige problemstil...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

MOBI-HEALTH: Mobility, Health and Inclusive Urban Epidemic Resilience

MOBI-HEALTH fokuserer på effekter av pandemien's forskjellige faser på mobilitet, digitalisering og helse, og hvordan effektene slår ut for ulike områder og ulike deler av befolkningen. Målet er å skaffe kunnskap som kan gi økt robusthet for epidemier i rammen av en inkluderende og bærekraftig by...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ZEVS: enabling Zero Emission passenger Vessel Services

Regjeringens Klimaplan for 2021-2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter - der det ligger til rette for det - innen 2025. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre ...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES rammebevilgning Horisont Europa 2021-2022 - Transportøkonomisk institutt (TØI)

TØI er en stiftelse med allmennyttig formål og det er nedfelt i våre vedtekter at vi skal fungere som nasjonalt senter for samferdselsforskning. Vi er et internasjonalt orientert forskningsinstitutt og deltakelse i EUs rammeprogrammer har bidratt til å plassere oss på den internasjonale forskning...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive measures for non-private transport to the Covid-19 Pandemic (CODAPT)

Transportsystemet er i endring. Private biler med fossilt drivstoff blir gradvis mindre dominerende i transportbildet. Denne endringen skjer sakte. I Norge har de viktigste virkemidlene for omstillingen vært støtteordninger til elbil og nullvekstmålet i storbyene. Støtteordningene til elbil bidra...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

CONSIGNs hovedmål har vært å samle sanntidserfaringer fra COVID-19-pandemiens påvirkning på godstransport og forsyningssikkerhet for Norges transportavhengige næringer, og som grunnlag for å utvikle mer robuste forsyningskjeder. I samarbeid med ti næringslivsaktører er pandemiens effekter på fors...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019

Støtte til open access-publisering

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Finding a CRItical SPeed function ahead of a road section for vehicles in motion

Prosjektet skal utvikle et proaktivt system som forhindrer at en trafikkfarlig situasjon oppstår. Dvs. en teknologi som varsler om glatte og eller farlig forhold fremover. I tillegg ville det justere hastighetene, ved å gi kjøretøyet en klar kvantitativ kommando i form av en situasjonsstilpasset ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Making people walk more in small Norwegian cities

WALKMORE utforsker hvordan mindre norske byer (10.-15.000 innbyggere) kan få innbyggerne sine til å gå mer i hverdagen gjennom areal- og transportplanlegging og -utvikling. Målet er å produsere ny kunnskap om i) planleggings prosesser og praksis for gange, ii) verktøy og metoder for kartlegging o...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo