0 antall prosjekter

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Hovedrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Mål og innhold for den sammenfattende rapporten 1.Rapporten er Forskningsrådets sluttrapport til Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) fra evalueringsoppdraget. Sluttrapporten skal utgis av Forskningsrådet. 2.Rapporten skal bygge på: " Sentrale mål og forutsetninger for Opptrappingsplanen. "...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - PROSJEKT OM FORSKNING

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for psykisk sykes levekår.

Prosjektet studerer Opptrappingsplanens betydning for utviklingen i levekårene for mennesker med psykiske problemer. Bedrede levekår for brukerne er et helt sentralt mål for Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet ser på utviklingen i psykisk syk es boforhold, sosioøkonomisk status, sosi...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Karl Erik Brofoss - Konsulentbistand for sluttrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Frode Larsen - Konsulentbistand for sluttrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer

...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kommunehelsetjenestens tiltak og samarbeid vedrørende voksne med psykiske lidelser

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukermedvirkning: idealer og realiteter i lys av et bottom-up perspektiv

Prosjektet besvarer følgende overordnede spørsmål: Har Opptrappingsplanen ført til at brukerne involveres i utformingen av tjenestetilbudet innenfor psykisk helse, og gjøres dette på en måte som tilfredsstiller brukernes behov og ønsker? Det er et hovedp oeng å få fram et bottom-up perspektiv på...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Evaluering av opptrappingsplanen. Rapporter.

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Arbeid og kompetanseutvikling blant nyutdannede med helse- og sosialfagutdanning

Mangel på faglig kvalifisert personell har vært og er fortsatt et problem innenfor det psykiske helsevernet. Som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse har det derfor vært et klart uttrykt mål at utdanningstilbudet innenfor det aktuelle fagområdet skal styrkes, både når det gjelder grunn...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kompetanseheving og kompetanseutvikling Opptrappingsplanens bidrag til styrking av kompetansen i det psykiske helseverent

Prosjektet skal evaluere hvordan Opptrappingsplanen for psykisk helse danner rammer for kompetanseutvikling og kompetanseheving på feltet. Problemstillingene retter seg både mot utdanningsinstitusjonene og yrkesgruppene, samt tjenstestedene i spesialisthe lsetjenensten og kommunene. Det skal foku...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsevern

For å møte eksisterende og framtidig behov for personell innen psykisk helsevern, tilrår Opptrappingsplanen økt satsing på utdanning. Økt utdanningskapasitet kan skje gjennom oppretting av nye tilbud, og ved utvidelse av eksisterende tilbud. Dette delpros jektet vil finne ut i hvilken grad utdann...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

Utbyggingen av tjenestetilbudet i psykiatrien gir økt behov for personell. Ifølge Opptrappingsplanen trengs ca 9275 nye årsverk i løpet av planperioden 1999-2006. For å møte dette behovet satses det på økt utdanningskapasitet. Dette delprosjektet søker å gi svar på om økt utdanningskapasitet gir...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt.

Evalueringsprosjektet fokuserer på hvordan Opptrappingsplanen lokalt er fulgt opp med ulike tiltak, og hvordan disse tiltakene virker på brukernes livskvalitet. Prosjektet har tematisk konsentrert seg omkring brukernes fritidstilbud og deltagelse på yrkes rettede tiltak. Delprosjekt A fokuserer ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Telemark

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av opptrappingsplanens fokus på brukere.

Prosjektet skal evaluere brukerdeltakelse og brukermedvirkning som det legges opp til i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Problemstillingen om brukerdeltakelse i psykisk helsevern er tredelt. I del I skal det gjennomføres en landsdekkende kartlegging av hvordan brukerne deltar og hva de del...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

Prosjektets hovedmål er å foreta en evaluering av utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernfeltet i perioden hvor opptrappingsplanen for psykisk helse pågår. En del av denne planen går ut på å styrke poliklinikkene med 400 stillinger i perioden. Utviklingen i...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

Et sentralt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse er at mer forebyggende arbeid og utbygging av et bredt spekter av kommunale tjenester skal bedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Et viktig virkemiddel er øremerkede statlige tilskudd til kommunene. Formålet med prosjektet er å ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Tilgjengelighet av helsetjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

Epidemiologiske studier viser at minst 20 prosent av barn og unge til enhver tid har psykiske lidelser. Det er antatt at omlag 5 prosent har alvorlig psykisk lidelse, mens ca 15 prosent har milde psykiske lidelser. I Norge utgjør sistnevnte gruppe i alt 1 58.000 barn og unge. Iverksetting av tilt...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

Prosjektet er knyttet opp til informasjons- og kommunikasjonsteori samt til evalueringsteori og -metoder for å studere problemstillingene som reises. Mottakerleddet, som her må forståes som befolkningen, er i fokus. Også endring av holdninger og kunnskape r over tid, slik dette kommer til uttrykk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo