4 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Digitalisation in rural business

Digitalisering fører med seg radikale endringar i økonomien både globalt og lokalt. For å tilpasse seg endringane og utvikle seg på ein berekraftig måte, er verksemder nøydde til å utnytte moglegheitene og takle utfordringane som digital teknologi representerer. Verksemder i rurale område har spe...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom friskliv i kommunane, lokale helsetenester, lokalt Nav, arbeidsgjevar og spesialisthelsetenesta, kan bidra til å heve kompetansen i kommunane og sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov, på eit tidlegare tidspunkt enn i...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandaksess Vest-Telemark til udekka husstandar.

Situasjonen i Vest-Telemark etter fleire rundar med breibandutbygging er at det ikkje er att store samanhangande område der det manglar tilbod om breiband via ADSL, fiber eller radio. Dei delane som nå står att, har typisk så lang avstand til telefonsent ral at signal på kobberkablane ikkje når ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestfold og Telemark