0 antall prosjekter

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Naturlig ("innate") immunitet ved "common variable immunodeficiency (CVI)"

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Relationships between renal failure and chronic heart disease

Prosjektet ønsker å studere sammenhengen mellom nyresvikt og kronisk hjertesykdom. Den første studien er en case-control studie av 106 pasienter med kronisk nyresvikt som har gjennomgått et større kardiovaskulært inngrep på Rikshospitalet fra 1990 til 20 00. Ingen har tidligere i Norge sett på r...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Gene and protein expression profiling in Sjögren`s syndrome

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Enogent cushing syndrom og steroid indusert osteoporose: Studier på molekylært grunnlag for patofysiologiske forandringer i benmetabolismen

I Norge finner en den høyeste insidensen av osteoporose og lårhalsbrudd i verden. Den tredje vanligste formen for osteoporose, etter postmenopausal og senil osteoporose, er glukokortikoid-indusert osteoporose (GIO). For folkehelsen er osteoporose et alvor lig helseproblem som gir økt sykelighet o...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Organ inflammation and organ dysfunction in the critically ill patient (miljøstøtte)

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

DNA microarray technology for diagnosos and subclassification of acute myeloid leukemia: the development of tools for riskadapted therapy

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Late sequelae following radiotherapy - LASERA

Stråleterapi alene eller i kombinasjon med kirurgi kurerer nær 40% av alle kreftpasienter. Fortsatt dør ca. 18% på grunn av manglende lokal tumorkontroll ofte knyttet til sentrale residiver. Økt lokal tumorkontroll vil kunne oppnås ved å øke stråledosene til pasienter som mottar stråleterapi. Do...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Genetiske studier ved parkinsons sykdom

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Type 1 diabetes. Enterovirus - startskuddet til ødeleggelse av de insulinproduserende celler?

Type 1 diabetes (T1DM) skyldes en autoimmun destruksjon av de insulin-produserende beta cellene i bukspyttkjertelen, kalt insulitis. Insulitis starter hos personer med økt genetisk risiko for sykdommen etter eksponering for initierende miljøfaktorer. Tvil lingstudier viser at de utløsende miljøfa...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Myokardviabilitet ved akutt og kronisk koronar hjerteesykdom.

Iskemisk nedsatt funksjon av myokard er forbundet med høy mortalitet, både ved akutt hjerteinfarkt og ved kronisk hjertesvikt. Myokard med nedsatt eller opphevet funksjon kan imidlertid fortsatt være viabelt, og vil kunne gjenoppta sin funksjon ved normal isering av blodforsyningen. Trombolytisk ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Liver failure. Pathophysiology and therapy.

Prosjektet har til hensikt å undersøke hvordan et nytt behandlingssystem (MARS) virker ved akutt leversvikt. Prosjektet er et samarbeid mellom Institute of Hepatology, London og Kirurgisk avdeling, Universitet i Tromsø. Den første delen vil bli utført i T romsø ved at en eksperimentell modell ben...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AKLIMED-Klinisk medisin

International molecular portrait and genotyping of oral cancer using DNA mmicroarray: Multicountry study in Sudan, Sweden, Norway, UK, US.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Dosimetriske og anatomiske/geometriske begrensninger ved "Intensity modulated radiotherapy" - IMRT; konsekvenser for mulig klinsik gevinst.

Det foreligger i hovedsak tre mulige begrensende faktorer for at IMRT skal kunne bidra til redusert dosebelastning til normalvev, og der gjennom lavere normalvevstoksisitet, samt tillate doseeskalering i den hensikt å oppnå større grad av lokal tumourkont roll (TCP): 1. Dosimetrisk presisjon ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Styring av anestesidybde.

Generell anestesi - narkose - er en sammensatt tilstand av smertelindring, muskellammelse og søvn. Behovet for anestesimidler varierer betydelig mellom pasienter og i førlopet av en operasjon. Det er betydelig usikkerhet knyttet til overvåkning av anestes ieffekt, spesielt hva angår søvn. Kvinne...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Bruk av tredimensjonal ultralyd i hjernekirurgi - Klinisk evakuering og utvikling av nye applikasjoner.

Prosjektet ønsker å kartlegge den kliniske nytteverdien i bruk av tredimensjonal ultralyd i et navigasjonssystem for hjernekirurgi. Systemets teknologiske løsning og nøyaktighet er beskrevet og publisert. De første erfaringene med klinisk bruk er også bes krevet i to artikler. Stipendiaten skal a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Photodynamic therapy (PDT) of patients harboring malignant brain tumors.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Pulse programming for interventional Magnetic Resonance Imaging.

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Mikrovaskulær funksjon, glukoseintoleranse og diabetes hos nyretransplanterte pasienter.

Forekomsten av hjerte-karsykdom hos nyretransplanterte pasienter er svært høy i forhold til normalbefolkningen. Risikofaktorer som bl.a. diabetes mellitus og endoteldysfunsjon er vanlig forekommende blant disse pasientene. Det ser ut til at immunsuppressi v behandling med bl.a. ciklosporin A (CsA...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Immuncelledysfunksjon ved diabetes mellitus: bakenforliggende mekanismer, og nye intervensjonsmåter.

Nedsatt evne til å reparere vevsskade er et stort klinisk problem ved diabetes. Det gir seg utslag i form av langsom sårtilheling, økt infeksjonstendens og økt tendens til ateromatose. Ettersom makrofager er essensielle ved alle tilhelingsprosesser, har p rosjektgruppen formulert hypotesen at mak...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AKLIMED-Klinisk medisin

Pathophysiology of or organ inflammation/injury in Sepsis caused by Gram-Positive Bacteria: Focus on Toll-like receptors.

Fatal sepsis med flerorgansvikt rammer mer enn 1 million kirurgiske intensivpasienter hvert år i den vestlige verden. Patofysiologien hos disse pasientene er forbundet med en deletær inflammatorisk prosess i blodbanen, som fører til skader på viktige orga nsystemer. Ny forskning har vist at Toll-...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Skal et stoffskifte som er litt lavt behandles?

Det har de senere år både i fagpressen og dagspressen vært en betydelig diskusjon om behandling av pasienter med redusert stoffskifte (hypothyreose), og spesielt for de med lettere grad av hypothyreose (subklinisk hypothyreose). Hypothyreose kan diagnost iseres ved måling av det stoffskifteregul...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AKLIMED-Klinisk medisin

Immunpatogenese ved akutt koronarsyndrom. Betydning av kjemokiner, oksiderte lipoproteiner og blodplateaktivering.

Hypotesen, som bl.a. bygger på egne, originale arbeider, er at immunologiske mekanismer spiller en viktig patogen rolle ikke bare ved utvikling av aterosklerose, men også i destabiliseringen av det aterosklerotiske plakket med utvikling av akutt koronarsy ndrom til følge. Med utgangspunkt i velka...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Automatisk påvisning og differensiering av cerebrale mikroembolier hos pasienter med øket risiko for hjerneslag.

Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til sykelighet og dødsfall og det er 15.000 nye tilfeller i Norge hvert år (40 per dag). Blodpropp som føres med blodet til hjernen (cerebrale embolier) er en av de viktigste årsakene. Prosjektgruppen var de første som viste at solide cerebrale mikroembol...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Preeklampsi og eklampsi

Preeklampsi er den vanligste og mest alvorlige komplikasjon vi ser i forbindelse med svangerskap og fødsel, og er fortsatt den viktigste årsak til maternelle dødsfall i den vestlige verden. Tilstanden kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen. Eklampsi er en sjelden, men alvorlig komp...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

NMR spectroscopy and cataract

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utvikli...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Molecular Genetic Studies of Ovarian Cancer

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

MRI-baserte metoder for vurdering av diagnose, prognose og sykdomsforløp ved revmatoid artritt (kronisk leddgikt)

Bakgrunn. Revmatoid artritt (kronisk leddgikt) er en sykdom med progredierende betennelse i ledd som fører til skader på ben, brusk, leddkapsel og omgivende sener. Tidlig diagnose og aggressiv behandling tilpasset prognostiske markører er viktig. Tradisjonelle røntgenbilder har utilstrek...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

Pasienter med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos 10-40%. Kostnadskrevende metall-stenter og strålebehandling er eneste behandling som sikkert reduserer réstenose. Resultat av basalforskning indikerer at til skudd av B-vitaminer kan ha slik effekt v...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Neuromuskulær trening som rehabiliteringsprogram for pasienter med fremre korsbåndsrekonstruksjon. En klinisk randomisert studie

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Biologisk betydning av koagulasjonshemmeren tissue factor pathway inhibitor (TFPI) og hypobar hypoksi som risikofaktorer for venøs trombose

Bakgrunn: Koagulasjonshemmeren TFPI modulerer selve startmekanismen i koagulasjonssystemet. Prosjektet vil undersøke hvilken betydning TFPI spiller som årsak til blodpropp. Metode: Del 1 er en meget godt karakterisert kasus-kontro ll studie (Leiden Thrombophilia Study) so...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo