196 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

HealthIntro - a study to increase the successful participation of refugees with health problems in the integration program

I HelseIntro, jobber forskere, ansatte i nordnorske kommuner (Harstad, Senja, Sør-Varanger) og flyktninger sammen for å forstå hvorfor flyktninger med helseutfordringer ofte har det vanskelig med å fullføre introduksjonsprogrammet, og finner løsninger for utfordringene flyktninger måtte ha. Intro...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TROMBOLOME: Development and application of a comprehensive digital archive of the TROMsø study metaBOLOME

Datadrevet helseforskning kan gi mer nøyaktige helse- og sykdomsprofiler og dermed bedre prediktive modeller for sykdomsutvikling samt være til hjelp for å identifisere tidlige markører for potensielt alvorlige sykdommer. På bakgrunn av dette kan helsevesenet i fremtiden tilby skreddersydde behan...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Covid-19 er navnet på sykdommen som er forårsaket av viruset sars-CoV-2, som er et såkalt koronavirus. Viruset rammer først og fremst luftveiene, hvor det kan forårsake alt fra en mild forkjølelse til alvorlig lungebetennelse med lungesvikt og i ytterste konsekvens død. De fleste land har satt i ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger

Introduksjonsprogrammet er statens viktigste tiltak for å gi flyktninger forutsetninger for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet og med integrasjon i samfunnet for øvrig. Flyktninger med helseutfordringer lykkes sjeldnere med å fullføre det to-årige programmet, som består av undervisning i norsk...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: MicroRNAs for risk assessment and treatment of venous thromboembolism

Venøs blodpropp (VTE) er en fellesbetegnelse for blodpropp i samleårene (hyppigst forekommende i beina og i lungene). VTE er en vanlig sykdom som rammer rundt 1,1 millioner i Europa hvert år, med 540 000 VTE-relaterte dødsfall. De individuelle- og økonomiske belastninger forårsaket av VTE er omfa...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

We aim to develop predictive models for personalized prevention and identify novel drug targets for tailored treatment by discovering new clinical risk factors, biomarkers and mechanisms in the pathogenesis of VTE. TREC is organized as a fully integrated center in translational medicine with mult...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning fremme av norsk apotekfarmasi

Utvikling av kvalitetsindikatorer er en omfattende prosess som krever flere steg av grunnforskning før man kan begynne å tenke på anvendbarhet og implementering. Vår tanke er å utvikle indikatorene i forhold til følgende trinn (de tre første anses som trinn i grunnforskningen, mens trinn fire er ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Norge - med en liten befolkning på 5,3 millioner - har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, med over 4000 nye tilfeller årlig. Tilsvarende er forekomst av hjertesvikt betydelig med 20000 sykehusinnleggelser per år. Begge sykdommene er typiske for kroniske lidelser, og med betydelig rei...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Aakre-midler

Gaveforsterkningsmildlene er forskuttert til to prosjekter, som omhandler følgende: 1. For munnhulekreft mangler vi pålitelige verktøy for å forutsi aggressiviteten til den enkelte svulst. For å sikre den enkelte pasient tilstrekkelig, men ikke for mye behandling, vil vi søke etter markører i k...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

I moderne velferdsstater som Norge har alle innbyggere i prinsippet lik tilgang til utdanning og helsetjenester. Likevel øker helseforskjellene mellom ulike grupper i befolkningen. Hvorfor? Hva kan best bidra til å redusere helseulikheter? Dette prosjektet omfatter pågående og planlagt forskn...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsa...

Tildelt: kr 31 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Karies er et stort globalt helseproblem som rammer 60-90% av skolebarna og nesten alle voksne. Anslagsvis 2 millioner nordmenn har ubehandlet karies. Tilskudd av individuell karies er assosiert med spyttkvalitet, spesielt på mengden spytt karboanhydrase isoenzym 6 (CA6). CA6-konsentrasjoner har 5...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferanse 2019: Demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge

Konferansen vil formidle kunnskap om ulikhet i tildeling og bruk av helsetjenester, noe som kan føre til ulikhet i helse, og er spesielt innrettet mot underrepresenterte grupper. Kunnskap om tildeling av, og barrierer for å motta tjenester, hvilke mekanismer som er i spill, vil i neste omgang kun...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Resilience in Healthcare (RiH)

Kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område på den globale agendaen. Kvalitet innebærer pasientsikkerhet, kontinuitet i helsetjenestene, pasientsentrerte tjenester og gode kliniske resultater. Prosjektet Resiliens i Helsetjenesten (RiH) ønsker å endre fokuset i forskningen på kvalitet ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life gut fungal dysbiosis in pediatric asthma development.

Forekomsten av astma, en kronisk sykdom i luftveiene, har økt jevnt i industrialiserte land siden 1950-tallet. I den senere tiden er astma også blitt et betydelig folkehelseproblem i enkelte lav- og mellominntektsland. Årsaken til den økende forekomsten av astma er ikke fullstendig klarlagt, men ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Sykepleieutdanningen innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i utdanningen. Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til kritisk tenkning. En aldrende befolkning unders...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tracing causes of inequalities in health and well-being: Analysis of rich longitudinal data

Det primære målet er å utvide kunnskapen om hvordan livsvilkår i barndommen sammen med senere helserelatert atferd og sosiale forhold påvirker pasienters evne til å håndtere sykdommer senere i livet. Prosjektet søker å forklare variasjoner i folks helserelaterte livskvalitet, deres velvære (livst...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

iResist: Infeksjonsbiologi og antibiotikaresistens i et enhelse-perspektiv: fra epidemiologi til nye antibakterielle behandlingsstrategier

Nye antibakterielle strategier er tvingende nødvending pga økende globalt problem med antibiotika-resistens og infeksjonsbehandling som koster samfunnet og pasienter store ressurser. Eksempler på nye strategier inkluderer 1- å "avvæpne" bakterien, 2- å utnytte at ett spesifikt antibiotika svekker...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sugar Crush: Metabolism-Induced Sinusoidal Endothelial Cell Defenestration as Critical Determinant of Fatty Liver Disease Progression

Opphopning av unormalt mye fettvev i leveren, som ikke skyldes alkohol-forbruk, kalles "ikke-alkoholisk fettleversykdom" (på engelsk Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD). Tilstanden, som kan gi progressiv leversykdom, kreft, og leversvikt, rammer 1 av 3 personer på verdensbasis. NAFLD er de...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i psykologi, UiT

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Molecular and evolutionary characterization of short-patch double illegitimate recombination, a recently discovered mutation mechanism

En av definisjonene på "liv" er at levende vesener kan reprodusere seg. Ved for eksempel celledeling, er det en celle som deler seg opp til to datterceller. Før delingen omdannes genomet (DNA-et) til to identiske kopier. DNA-duplisering er vanligvis veldig pålitelig, men innimellom oppstår det av...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus

Vi utsettes kontinuerlig for kontakt med mange ulike typer virus, hvorav noen trenger gjennom de naturlige forsvarsverkene og kommer over i blodet. De fleste virustyper som vi får kontakt med, gir ikke infeksjoner, men må likevel fjernes effektivt fra blod. Mye av virusopptaket skjer i lever. Vi ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til HELSEFAK ved UiT, forskning på kreft

Midlene finansierer grunnforskningsprosjekter innen kreftforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar til mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer alkohol enn det WHO an...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Rogaland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents;

Selvmordsatferd og selvskading er to viktige områder i ungdommers helse. Forekomsten av selvskading i tenårene er høy og selvmord er etter ulykker den hyppigste dødsårsak blant ungdommer globalt sett. Urfolksungdom og spesielt i de arktiske områdene er i en spesielt sårbar stilling angående selvm...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Too precise or too imprecise: which parameter is gone awry in autism and psychosis

Hvordan takler du i en verden i rask endring? Hvis endringene er veldig raske, gidder du kanskje ikke å lære regelmessighetene, men hvis endringene ikke er så raske, kan du tilpasse deg ved å oppdatere din tro på hvordan verden fungerer og hvordan du best kan handle i den. Imidlertid kan du oppda...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Predicting optimal antibiotic treatment regimens

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, og enkelte infeksjoner lar seg ikke lenger behandles. Denne utviklingen truer økningen i levealder som vi har sett de siste tiårene. En del av problemet er at vi sliter med å finne nye antibiotika, og fordi utviklingen av nye antibiotika er svært ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Erna og Olav Aakre til UiT - Norges arktiske universitet, kreftforskning

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Using collateral sensitivity to reverse the selection and transmission of antibiotic resistance

Det må handles umiddelbart for å bremse spredningen av antimikrobiell resistens (AMR). Siden utviklinga av nye legemidler ikke holder tritt med den hurtige evolusjonen av resistente bakterier, krever dette nye strategier for å begrense utfordringene relatert til AMR. Målsettingen i dette mult...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku