41 709 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

The future of cheese production in the face of climate and societal change, developing recombinant technology and plant-based analogues.

Based on the need to reduce the climate footprint of animal food production and dietary recommendations, consumers are being advised to increase their intake of plant-based foods. In addition, the opportunities created by the development of emerging technologies such as recombinant technology, co...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unravelling fundamental mechanisms of bacterial exopolysaccharide catabolism for use in food and health applications

Bakterier produserer en mengde ulike kjemiske forbindelser som blir utrykt på celleoverflaten eller skilt ut i omgivelsene rundt dem. En stor andel av disse forbindelsene er ulike karbohydrater som har stor betydning i diverse biologiske prosesser. En viktig gruppe av disse karbohydratene kalles ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The third LPMO symposium

Ikke aktuelt. Prosjektsammendraget er dekkende.

Tildelt: kr 84 686

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Degradation of lignin by bacteria

I DeLignoBact skal vi lete etter bakterielle enzymer som bryter ned lignin. Lignin er en av hovedkomponentene uspiselige plantematerialer, men utnyttes i dag på en dårlig måte. Ved å bedre forstå de enzymatiske systemene som er involvert i nedbrytning av lignin i naturen, vil vi kunne utnytte lig...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Disentangling penicillin resistance and compensatory adaption in pneumococci by combining genomics and molecular microbiology.

Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) er en av de viktigste sykdomsfremkallende bakteriene i verden som forårsaker infeksjoner hos mennesker. Den gir infeksjoner som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. Pneumokokkinfeksjoner behandles først og f...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A holistic approach to an old problem: deciphering complex host-microbiome-pathogen relationships in bovine mastitis (HoliCow)

Bovin mastitt er en inflammatorisk sykdom i juret, med viktige konsekvenser for dyrevelferd og melkeproduksjon. Det er også hovedårsaken til antibiotikabruk hos norske melkekyr. Mastitt skyldes hovedsakelig miljøpatogene mikroorganismer som infiserer juret. Til tross for at det er den største års...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality

Målet med prosjektet er å sikre bærekraftig melkeproduksjon fra friske geiter ved å bidra til ny kunnskap om årsaker til høyt celletall i norsk geitemelk, og videre betydning for osteutbytte og kvaliteten på produkter av geitemelk. Denne kunnskapen har også relevans og overføringsverdi for kumelk...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SeaCow: Promoting efficient, low emitting cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome

Det er 1.5 milliarder kyr på jorda, som sammen står for 5% av det globale drivhusgass-utslippet. Om vi skal lykkes i å redusere klimaavtrykket fra landbruket, og samtidig mette det økende antall mennesker på jorda må vi finne nye måter å drive matproduksjon på. Dette har resultert i økt forsknin...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

I dette prosjektet har vi studert biogenesen til lystgass-reduktase (N2OR), det eneste enzymet som kan nøytralisere den potente klimagassen lystgass (N2O). Denne gassen har et stort globalt oppvarmingspotensiale, mye sterkere enn metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Samtidig som vi finner måter fo...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

Siden forrige rapport har det publisert fire vitenskapelige originalarbeider. Det første arbeidet, som omhandler Bacteroides caccae, ble akseptert for publisering i "Applied and Environmental Microbiology," et nivå 2-tidsskrift. I dette arbeidet oppdaget vi at B. caccae viste en svært sterk mor-b...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Tildelt: kr 15 312

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Fundamental studies of microbial nitrogen transformations

A core theme is the transcriptional regulation of the genes coding for nitrite reductase (NIR), nitric oxide reductase (NOR) and N2O reductase (NOS). Recently we have disovered stochastic transcription of NIR in the model bacterium, Paracoccus denitrificans, and strong expression of NOS in all ce...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development

Hva gjør trær til trær? Alt som kan lages av olje kan også lages av trær, og biomassen i trestammer blir derfor en viktig ressurs i det grønne skiftet. Trær representerer også klodens største landbaserte karbonsluk. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjør...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Bioteknologi for reduksjon av lystgassutslipp (N2O) fra landbruket. Prosjektet har fulgt to spor for å utvikle bioteknologi som effektivt reduserer utslippet av N2O fra landbruksjord. Det ene er å bruke nitrifikasjons-inhibitorer (NI), stoffer som selektivt hemmer ammonium-oksidasjonen i jord. De...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens er et økende problem over hele verden, og mange bakterielle infeksjoner er i dag vanskelige å behandle på grunn av økende antimikrobiell resistens. Nye forskningsverktøy er avgjørende for at det skal være mulig å finne nye strategier for å bekjempe infeksjoner forårsaket ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er ansvarlige for ulike infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse er blitt utfordrende fordi bakteriene har blitt motstandsdyktige mot de fleste antibiotika. I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i et nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

1 October 2022: Det overgripende målet med PASUSI er å øke produktiviteten i landbruket i Ghana og Uganda og forbedre næringsinnholdet i mat of fôr, og samtidig bidra til et bærekraftig landbruk som minimerer miljøødeleggelse. PASUSI ønsker å fremme produksjonen av belgvekster og å øke deres ande...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har hatt 4 aktive arbeidspakker (AP) hvorav AP1’s forskningsfokus var å bestemme fettsyrer i SN2 posisjoner ved å bruke en kvantitativ 13C NMR metode direkte på intakte triglyserider. Ved høyfelts NMR og avansert signalbehandling fant man den dominante fettsyre i SN2 posisjon for svine...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phenotypic diversification in denitrification: mechanisms, prevalence and implications

Mikrobene hersker over planeten vår og de koloniserer alle tenkelige habitater. Deres allestedsnærværelse skyldes et imponerende utvalg av livsstiler og deres store antall gjør dem til viktige drivere for jordens biogeokjemiske sykluser, for eksempel karbon- og nitrogen-syklusen. Hvis et stoff ka...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

OXYENZ to ERC CoG

The submitted ERC StG proposal aimed to reveal how oxidative enzymes involved in degradation of lignocellulose work in concert. Also, since the mechanisms of several of these enzymes are not known, part of the proposal included enzyme characterization at an atomistic level. For a short introducti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Innovative enzyme technology for sustainable biofuels

Konverteringen av lignocellulose holdig (ikke-spiselig) biomasse til andre generasjons biodrivstoff er et viktig element i overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Enzymatisk nedbryting av cellulose til fermenterbart sukker er et nøkkeltrinn og er fortsatt en stor prosesskostnad, spesielt for n...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unravelling the secrets of oxidative biomass decomposition

Enzymatisk depolymerisering av robuste polysakkarider som kitin og cellulose er viktig i det globale karbonkretsløpet og av stor vitenskapelig og kommersiell interesse. Bedre forståelse av naturens verktøy for å bryte ned cellulose og kitin, slik som vi finner i plantecellevegger, trevirke, insek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

Kyr med friske jur produserer melk av høy kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåta...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A microbial principle for modifying gut microbiota

Optimal helse er avgjørende for produksjonsdyrs generelle trivsel og velferd, men er også viktig for produktkvalitet og i siste omgang forbrukeren. Her er dyrenes tarmhelse av spesielt stor betydning. Dagens industrielle husdyrproduksjon fører ofte til endringer i dyrenes tarmmikrobiota, noe som ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus