0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SEMPER: Self-Efficacy in Mathematics, Pathways in Education and Research

Om elever tenker at de ikke kan lære matematikk, er det vanskelig for lærere å overbevise dem om noe annet. Derfor trenger vi bedre kunnskap om hvorfor elever begynner å tro at de ikke kan lære matematikk, og om hvordan lærere kan tilrettelegge undervisningen for elever med forskjellige oppfatnin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TASTE Didactics - Food and Critical Thinking

Dette fireårige prosjektet, TASTE er et forskningssamarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitet i Sørøst-Norge (USN), Aarhus Universitet (DPU) og Københavns Professionshøjskole (KP). SMAK har som mål å endre skole- og barnehagebarns evne til å ta informerte og reflekterte matvalg. M...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Child-cultures; landscapes for play and exploration Barnekulturer; landskap for lek og utforskning

Barnekultur-konferansens relevans underbygges med den økende interessen for tverrfaglige og transfaglige tilnærminger til barns lek og utforskning. Behovet for kreative og nytenkende løsninger på problemer den etablerte tenkemåten ikke har klart å løse - for eksempel mer bærekraftig forvaltning a...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Move-play-explore in early childhood education

Tidleg innsats er viktig for å fremme sosial likskap, barn sine framtidige moglegheiter og eit berekraftig samfunn. “Skulifisering” av barnehagen og auka grad av inaktivitet hjå barn er to uheldige trendar som ikkje er til det beste for barna. I MoveEarly vil me gjennomføre tverrfagleg intervensj...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB]

EX-PED-LAB skal vise hvordan bruk av verkstedsmetoden kan skape innovasjon i pedagogisk praksis i barnehage og barnehagelærerutdanning. I våre verksteder bringer vi sammen lærere, ledere og forskere - noen ganger sammen med kunstnere, designere, studenter, barn og familier - for felles utforsking...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Signed Language Depiction as an Engine for Promoting Inclusion, Communication, and Translation

Tegnede språk er fullverdige og selvstendige språk. Gjennom tegnspråk kan en uttrykke alle typer fakta, meninger, og følelser, akkurat som en kan via et talt språk. Norsk tegnspråk (NTS) er forskjellig fra andre lands tegnspråk. For eksempel så kan ikke NTS automatisk bli forstått av personer som...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rehearsing Teaching Professionally (ReTPro) – Building Purposeful Teaching Repertoires to Bridge Theory and Practice in Teacher Education

ReTPro (Rehearsing Teaching Professionally) har som overordna mål å bidra til å etablera ei grunnskulelærarutdanning der lærarstudentane får høve til å øva på å vera den fagleg utøvande læraren, også når dei er på campus. Lærarstudentane vekslar mellom å øva på, utøva, undersøkja og reflektera ov...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

MultiLit-prosjektet utforskar ei rekkje sider ved den norske språkstoda med eit komparativt blikk til den frisiske språksituasjonen i Frisland i Nederland. Hovudmålet med prosjektet er å undersøka kva bidrag variert språkintern skrivekunne har til læring, det vil seia i kva grad det å aktivt skri...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The ASK Study - A randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on childrens school performance

Om ASK-prosjektet: ASK er eit utviklings- og forskingsprosjekt som gjennom eitt skuleår (2014/15) undersøket om auka fysisk aktivitet i samspel med dei tradisjonelle faga påverkar skuleprestasjon, skuletrivsel og helse hjå 1150 elevar i 5. klassetrinn ved 57 skular i Sogn og Fjordane. Samanhenge...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Heggstad, Katrine Norsk spesialist til Kina. 2010 Reisestøtte

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Ødemotland, Siv Norsk spesialist til Kina. Reisestøttte

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li, Xiaowen. Kinesisk spesialist 2010

...

Tildelt: kr 23 925

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Zhang, Jie. Kinesisk spesialist 2010

...

Tildelt: kr 18 425

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Ji, Yunfei. Kinesisk spesialist 2010

...

Tildelt: kr 17 365

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qian, Qinzhen. Kinesisk spesialist 2010

...

Tildelt: kr 17 360

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

He, Min, statsstipendiat fra Kina 2009/10

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Zhu, Jiaxiong kinesisk spes 2008

...

Tildelt: kr 15 150

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

He, Min kinesisk spes 2008

...

Tildelt: kr 45 395

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

LÆRINGSSAMTALEN I MATEMATIKKFAGETS PRAKSIS

Prosjektet er knyttet til matematikkstudenters praksisopplæring i Fjell kommune. Skolene samarbeider med lokalmiljø og næringsliv ved å inngå langsiktige partnerskapsavtaler med lokale bedrifter og organisasjoner. Innholdsmessig og pedagogisk blir skoleu tviklingsprosjektets undervisningsform be...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena Dette forskningsprosjektet studerer og utvikler barnehagens praksis for på denne måten å kunne forstå barns vilkår for danning generelt og marginaliserte barns vilkår spesielt. Innholdet i barnehagen skal studeres ved bruk av ulike metoder for å få en bred forståelse ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kunstfagdidaktikk

Kunstfagdidaktikk Prosjektet vil utforske aspekt ved ulike kunstfag - kunst og handverk, drama, musikk, dans og norsk (litteratur) - sine didaktiske register, og slik utvikle (ein) didaktikk på desse fagas eigne premiss. Det plasserer seg mellom tradisjon ell didaktisk forsking, og forsking i uli...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland