0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum sensing with nonclassical mechanical oscillators

Målet med dette prosjektet er å utnytte kvantefysikkens lover til å definere en ny type sensorer basert på mekanisk bevegelse. Prosjektet vil muliggjøre sensorer som kan prestere bedre enn eksisterende sensorer basert på klassisk fysikk. Arbeidet vil fokusere på tre ulike plattformer: karbon-nano...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

System optimization between power producer and grid owners for more efficient system services.

Den globale energimiksen vil radikalt endre verden inn i en fremtid med mer ren elektrisitet uavhengig av fossile kilder. Likevel behøves det nye systemtjenester for å sikre forsyningssikkerheten i et kraftsystem som integrerer stadig mer kraft fra upålitelige fornybare kilder som vind og sol. He...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Centre for Optical and Acoustical Sensor Technology

Senter for optisk og akustisk sensorteknologi skal styrke Norges kompetanse innen teknologi for ultralyd og optiske komponenter. Anvendelsene er innen medisin, maritim teknologi og miljøovervåkning. Målet skal nås ved å samarbeide med to verdensledende laboratorier, Stanford Microphotonics Labora...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt APPLAUSE; Advanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in Europe - Norwegian part

Mikrosystemer som en viktig del av elektronikk blir mer og mer komplekse og krever stadig mer avanserte elektronikk byggemetoder og inkluderer ofte optikk og fotonikk. Dette skaper en mulighet til å beholde produksjons- og sammenstillingskjeden her i Europa - eller til og med begynne å ta den til...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy

Det er et økende behov for biodrivstoff i Norge og i resten av verden. Biodrivstoff kan produseres fra bærekraftige kilder som skog og avfall fra skogbruk, jordbruk, industri og husholdning. Det er viktig å utvikle en effektiv prosess som tar høyde for utfordringene i forbindelse med omdanning av...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks: a case study with the brown bear.

Europa er en landskapsmosaikk formet av menneskelig aktivitet. Verneområder er små og geografisk isolert, og <3% av Europa anses som naturlig. Likevel finnes det fortsatt høyt biologisk mangfold med bestander av store rovdyr (SR) i Europa. De fleste populasjoner av SR eksisterer i dag i små og is...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

HSN, NCE-MNT, SFI-CIUS US-Norway Collaboration on Ultrasound Technology and Harsh Environment Sensor

InCoNUS prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partnere fra Norge og USA for å utvikle utdanning i verdensklasse og fremme forskning innen feltene ultralyd transducerteknologi og sensorer for krevende miljøer. Partnerne er: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)/Universitetet i Sørøst-Norge(USN), Nor...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAKS: maritimt kontrollsystem for framtiden

Skipstekniske systemer blir mer og mer komplekse. Og kontroll og styring av maskiner og teknisk utrustning blir mer og mer problematisk for operatørene etter som systemer med ulike brukergrensesnitt adderes - også innen Green shipping utvikling. Utvikling en på området har vært teknologisk og har...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Vitenskaplig utstyr til samarbeidsprosjektet BTV-Teknologi mellom avd for teknologiske fag ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark

Prosjektet BTV-Teknologi har sitt utgangspunkt i avtaler som er inngått mellom høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i 2004, ARENA prosjekter, samt offentlige prioriteringer og strategi for utvikling i regionen. Prosjektet er planlagt i perioden 200 5 til 2008. Hvert delprosjekt er planlagt...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestfold og Telemark

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Advanced assembly & packaging of microsystems: Research term (outbound mobility)

This project will allow for a five-month researcher exchange from Vestfold University College (HVE) to Berkeley Sensor & Actuator Center (BSAC), California, USA, in the field of microsystems packaging technology. Microsystems technology allows miniaturiz ation of sensors, actuators and electroni...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Miniatyr ultralydtransducere for medisinske anvendelser

Målet med prosjektet er å utvikle to typer små ultralyd-transducere for medisinske anvendelser. Begge er teknologisk basert på mikromaskinering av silisium. Transducerne skal brukes mot to forskjellige medisinske anvendelser. Synergien mellom de to konsep tene er så stor at det er fornuftig å koo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Vestfold

Buskerud, Telemark og Vestfold har formalisert samarbeidet på politisk og administrativt nivå bl.a. i form av eget regionråd. Rådet har et særlig ansvar for næringsutvikling og kompetanse. De statlige høgskolene i BTV-regionen har gjennom flere år hatt et betydelig samarbeid på flere områder (f....

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestfold og Telemark

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Kina - Establish bilateral research cooperation between HVE and Chinese insitutions

As part of HVE internationalization strategy, in 2004 HVE signed an agreement with Wuhan University of Technology (WUT) to cooperate within different areas including both education and R&D activity. Through several years hard effort, HVE has also successf ully established the Institute for Micros...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

FoU-utstyr for mikrosystemteknologi

Søknaden dekker nødvendig nytt utstyr for sammenstilling og pakking av mikrosytemer ved Institutt for mikrosystemteknologi ved Høgskolen i Vestfold. Instututtets FoU-laboratorium er etablert i samarbeid med Micro-Tech Innovation (MTI). Instituttet er i da g en etablert partner i Norwegian Microsy...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.

Høgskolen i Vestfold har i løpet av de siste 6 år etablert en spisskompetanse og et sterkt fagmiljø innen mikrosystemteknologi. Satsingen er vedtatt av høgskolens styre som et strategisk satsingsområde, og det er allerede et betydelig innslag av industrir elatert FoU i tillegg til etablering av B...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

This project proposes to build up knowledge and new technology for development and testing of microsystems, interconnection and packaging of microsystems in miniature cavity packages and the use of "chip-on-board" (COB) techniques. Knowledge and methods for a number of microsystem applications i...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mikrosystem for hjerteovervåkning

Dette er det første mikrosystem-prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HVE) som tar opp biomedisinske anvendelser, og prosjektet er sentralt i kompetanseutviklingen innen den strategiske satsingen på mikrosystem-teknologi. Prosjektet vil utvikle en teknologi for utforming og bygging av implanterbare...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestfold og Telemark