0 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Prosjektet "RESILIENT SALMON" vil bidra til økt vekst og verdiskaping i havbruksnæringen ved å utvikle en robust laks med evne til å håndtere stressfaktorer, miljøendringer og patogener. For å oppnå dette,...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft - men studerer andre miljøindikatore...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible Research and Innovation in Norway

AFINO er et virtuelt, tverrfaglig senter for ansvarlig forskning, innovasjon og forretningsdrift i Norge. Senteret knytter en rekke norske forskningsinstitusjoner sammen i utforskningen av hvordan forskning, innovasjon og forretningsdrift i større grad kan rettes mot å virkeliggjøre en ønsket sam...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer fortsatt uklar, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. Målet med postdoktor-prosjektet NUTRINFECT er å evaluere effekter av nye fiskefôr-ingredienser på infeksjonssykdommer og tarmhels...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SmartCare - For ku og kalv, deg og meg.

SmartCare er en løsning for kua, kalven, melkeprodusenten og forbrukeren som ønsker mer kontakt mellom ku og kalv. På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. D...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i Origin of Species. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé f...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det adaptive potensialet i epigenetisk regulering av vekstrytme hos gran

I bioøkonomien har skog en viktig rolle som råstoff til industri, bærekraftige produkter, og som lager for CO2. Rask og sikker oppbygningen av tømmer- og biomasseressursen forutsetter at trærne er klimatilpasset. Klimatilpasningen er tett knyttet til trærnes fenologi (vekststart og vekstavslutnin...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsutredning innen dyrehelse

Den viktigste oppgaven til landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygge matvarer av god kvalitet og bidra til optimal utnyttelse av jordbaserte naturressurser. Landbruks- og matdepartementet har derfor gitt Forskningsrådet et oppdrag om å prioritere forskning som bidrar til nok og tryg...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial function

Karakterisering av en cellemodell for studier av miljøfaktorer på gjellefunksjonen til Atlantisk laks (GILLMODEL). Gjellesykdom hos Atlantisk laks er et betydelig problem. Dårlig gjellehelse, ofte forårsaket av smittsomme agens (virus, bakterier) eller dårlig vannkvalitet, fører til både dårlig...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) er til stede i gårdsmiljøet og i meierimiljøet og kan lett forurense melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, mens sporene overlever. Bakteriesporene kan deretter vokne til live, noe som fører til at bakteriene kan ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning - utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

Griseløftet skal skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer velferden til slaktegrisen. Prosjektet skal jobbe med utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegrisen for å svare på forventninger og krav fra forbrukerne. Viktige forskningsspørsmål som er: - Hvilke ind...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands

Regjeringen legger opp til at oppdrettsnæringen, i form av produksjon av oppdrettslaks, skal øke i årene framover. Dette er ei næring som står for betydelige eksportinntekter, er svært lønnsom og skaper arbeidsplasser i små kystkommuner. På den andre siden kommer den ikke helt uten effekter på de...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterization of fish immune cell transcriptome during infection and vaccination

The research grant will enable Professor Tor Gjøen to work for 12 months in the lab of Professor David Traver at the Division of Molecular Medicine, Division of Biological Sciences, University of California, San Diego for the period july 2019-june 2020. The main focus will be to gain experience i...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CRISPRized Immortality– Novel approaches to immortalize fish cell lines - 3Rs

I norsk oppdrettsnæringen er vaksinasjon er det mest brukte sykdomsforebyggende tiltak, men på grunn av en manglende forståelse av fiskens immunforsvar går utviklingen av nye vaksiner langsomt. For å underlette flere studier av laksens immunforsvar trenger vi først og fremst flere og bedre verktø...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks. i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

XXVIII European Society for Rural Sociology Conference, Rural futures in a complex world, ESRS 2019

I 2004 organiserte Ruralis den ellevte verdenskongressen for ruralsosiologi i Trondheim, mens vi i 2014 organiserte den tredje nordiske konferansen for rural forskning. Nå skal vi organisere ESRS-konferanse i 2019 for første gang, i samarbeid med ESRS. I dag er ESRS den ledende europeiske forenin...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Kunnskapsnotatet KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe,...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eat The Future – A Workshop with Citizens and Food Industry Actors for a sustainable plant-based diet

The need for a shift towards a more plant-based and sustainable diet is widely recognized. Despite the clear scientific evidence about the advantage of such dietary changes, there are several barriers to change on the production and the consumer side. In addition, there is lack of efficient metho...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution

Klimaendringene vil påvirke avlinger de kommende tiårene. Samtidig har luftforurensning allerede fått betydelige konsekvenser for produktiviteten i landbruket, og forårsaker avkastningstap i hele Europa. Til tross for internasjonal innsats for utslippsreduksjon, forventes dårlig luftkvalitet i Eu...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet har sett på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project "Organic PLUS"?

Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og ha...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

New breeding strategies for better longevity and animal welfare in future crossbred sows

En krysningspurke er resultatet av å krysse to renrasede dyr fra forskjellige raser eller linjer. I matproduksjonskjeden er krysningspurka det viktigste dyret fordi hun er moren til slaktegrisen. På generelt grunnlag produserer krusningspurker flere grisunger enn renrasede purker og har utmerkede...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reinere kyllingslakt

«Reinere kyllingslakt» skal finne effektive hygienetiltak langs verdikjeden for å øke biosikkerheten og redusere bakterienivået hos fjørfeslakt. Det vil gi mindre svinn og reduserte kostnader hos slakteri grunnet færre kassasjoner av slakt og bidra til lengre holdbarhetstider på fjørfeproduktene ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsting. Det er tidligere rapportert om potensialet til optisk bestråling for behandling av meldugg i et bredt spekter av avlinger. Nøyaktig...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsnotat om plantehelse

God plantehelse er en av nøkkelfaktorene for å sikre matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig skogbruk. Integrert plantevern (IPV) praktiseres for at en kan holde planteskadegjørerne under den økonomiske skadeterskelen. For å møte utfordringene med et endret klima, økt internasjonal handel med pl...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styr...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Formålet med prosjektet er å produsere steril oppdrettslaks som ikke kan forplante seg og dermed ikke blande seg med ville laksebestander etter å ha rømt fra et oppdrettsanlegg. Tidlig kjønnsmodning fører i tillegg til utfordringer i lakseoppdrett ved å redusere motstandsdyktigheten mot sykdommer...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage