0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War.

Det er over 75 år siden andre verdenskrig tok slutt, men interessen og engasjementet for det som skjedde, har ikke avtatt. Historikere og sakprosaforfattere bringer ny informasjon fram, analyserer hendelser og vitnesbyrd fra nye synsvinkler, og kritiserer eller forsvarer etablerte fortellinger. I...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing

Over hele verden lever mennesker stadig lengre, men lengre liv kan føre til redusert livskvalitet. Selv sunne eldre mennesker kan oppleve tregere kognitiv funksjon, som redusert fokuseringsevne og dårlig hukommelse. Språkevnen påvirkes også av alder. Talen blir tregere og mindre flytende, og eldr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement

I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er det viktig å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som omgjør muntlig språk til digital tekst. I prosjektet STIL (Speech Technology for Imp...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetet i Agder

Ikke aktuelt

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Agder

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Assessment for Learning

Assessment for learning: Prosjektets mål er å undersøke hvordan en organisasjonens vurderingskultur ser ut. Det skal bidra til å støtte studenters læring gjennom en bevisstgjøring av at læring begynner med å planlegge en god vurderingsform og gode vurderingsprosesser samt evaluering av undervisni...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker fenomenet datavisualisering (DV) med fokus på læring, demokrati og digitaliseringens premisser for endring og utvikling. Gjennom både teoretiske og empiriske studier behandler prosjektet spørsmål knyttet til datavisualiseringers egenskaper som tekst- og me...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modeling Religion in Norway

Etter tre år har det MODRN prosjektet utviklet flere datamodeller som kan simulere årsaker, effekter og intern dynamikk av religion og sosiale konflikter som er publisert i tidsskriftene: Journal for Artificial Societies and Social Simulation and Religion, Brain & Behavior. Vi har jobbet med aktu...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'A general didactic theory on school development' "En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling"

This project explores how the local environment affects school culture and how this relationship defines the conditions for teaching and learning. The main assumption is that the school is not determined by its local environment, but that it is oriented towards values in the local community that ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cultural Conflict 2.0: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities

Cultural Conflict 2.0 (2014-18) undersøkte sosiale mediers effekter på sosiale relasjoner i byer i Norge, Danmark og Nederland. Vi fokuserte på Instagram-plattformen fordi dette (frem til juni 2016, da plattformens nye eiere, Facebook, begrenset adgangen) var den mest tilgjengelige plattformen me...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Agder

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Reacting to the Past in English Instruction at the University of Agder

Dr. Sean Taylor, Associate Professor of history at University of Minnesota, Moorhead, was a Fulbright scholar at the University of Agder during the academic year 2011-2012. One of his greatest contributions while in Norway was to facilitate and evaluate a new and innovative teaching pedagogy ent...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

'Biblical' Texts Older than the Bible: New Texts, New Publications, New Approaches

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden rekruttert en postdoktor (august 2012) og satt sammen to internasjonale publiseringsteam, for henholdsvis Schøyen-prosjektet og bokprosjektet Dead Sea Scrolls Editions, Cave 1 Texts. Allerede i august 2012 samlet vi teamene til en stor internasjonal konf...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

KULVER-Kulturell verdsetting

Trykkestøtte til to bøker i prosjektet "Religion som estetiserende praksis"

RESEP eller "Religion som estetiserende praksis" er et forskningsprosjekt som etter hvert har kommet til å omfatte over 20 forskere. Prosjektet har alt hatt gleden av å få støtte fra KULVER som forskerprosjekt (194628), og har dessuten deretter fått formi dlingsstøtte fra KULVER (210914). Opprin...

Tildelt: kr 72 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Redaksjon og utgivelse av OA online tidskrift Early Modern Culture Online

...

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NMLs 15. medieforskerkonferanse 2012

Arrangementet inngår i Norsk medieforskerlags nasjonale forskningskonferanser som arrangeres annethvert år, alternerende med nordiske medieforskerkonferanser. Norsk medieforskerlag har bedt medieforskere ved Universitetet i Agder og Mediehøgskolen Gimleko llen om å ta ansvar for konferansen i Kri...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

KULVER-Kulturell verdsetting

Religion som estetiserende praksis - Formidling

Målene søkes ivaretatt gjennom 19 delstudier, og mange av dem har visuell formidling som en integrert del av den vitenskapelige presentasjonen. Disse er for de flestes vedkommende omtalt nærmere i den opprinnelige prosjektsøknaden. Vi nevner her bare kort to prosjekter om endringer i sang- og mu...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Letnes, Ole. Norsk spesialist til Kina 2010

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion

De nordiske konferansene i religionssosiologi har gått på omgang mellom de fem nordiske land siden 1970-tallet, og har vært holdt uavbrutt hvert annet år. Norge hadde arrangementet sist i 2000, og i 2010 er det igjen Norges tur. På konferansen i 2008 i Åb o, Finland, inviterte Universitetet i Agd...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

KULVER-Kulturell verdsetting

Religion som estetiserende praksis

Prosjektet "Religion som estetiserende praksis" (RESEP) ble satt i gang ut fra en arbeidshypotese om at det religiøse liv i Norge i økende grad legger vekt på opplevelser, følelser og estetikk i betydningen det som har appell til det sanselige. En tillegg shypotese har vært at det læremessige, de...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Teoretiske og metodiske implikasjoner av opgjøret med metodiske nasjonalime og -lokalisme -Refleksjoner omkring...

Prosjektet skal studere de teoretiske og metodiske implikasjonene av oppgjøret med metodologisk nasjonalisme og - lokalisme gjennom fem konkrete case-studier av historiske fagfelt som omhandler fenomener som i høy grad er internasjonale og trans-lokale. D elstudiene vil gjøres innenfor fagfeltene...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Agder

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multimodalitet, leseopplæring og læremidler

Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er et satsingsområde i skolens nye læreplaner (L2006). Samtidig introduserer norskplanen arbeid med sammensatte tekster. Prosjektet vil undersøke hvilke konsekvenser et utvidet tekstbegrep har fått, og kan ha for leseopplæringen i en multimodal tekstk...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kover, Adam Z Ungarn STP07/08

...

Tildelt: kr 52 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

TV-formidling fra prosjektet Gud på Sørlandet

TV-programmet vil gi innblikk i vesentlige og kontrastfylte trekk ved religiøst liv på Sørlandet. Programmet bygger på arbeid som er gjort gjennom flere år med forskningsprosjektet "Gud på Sørlandet" ved Høgskolen i Agder. På en underholdende måte skal pr ogrammet skildre brytninger og spenninger...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Visjon, situasjon, utfordring. Likestilling og barnelovgivning i Norge

Empirisk materiale er primært lover og lovforarbeider. Den litteraturvitenskapelige tilnærmingen skal gi ny innsikt på tre nivåer: 1. Den gir historisk kunnskap og bevissthet om familieforståelser i det norske samfunnet fra 1981 til 2005, slik disse er bl itt nedfelt i barnelovgivnignen. Normer o...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

Formidlingsstøtte - 2 bokutgivelser "Gud på sørlandet - mer venn og mindre allmenktig?" (prosjektnr 157002/V20).

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av oss selv og verden. Menneskekrop pen er forskjellig for hvert individ, men...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Internasjonal publisering av monografi: Paulus und das antike Schulwesen.

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Agder

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kollektivets kjønnede diskurs. Kjønn som religiøs og estetisk konstruksjon i norske middelalderballader

Prosjektet vil undersøke kjønn som religiøs og estetisk konstruksjon i norsk middelalderballader, og vil plassere seg i tilknytning til prosjektet "Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur" (Prosjektnummer 150871). Balladene er kol lektiv muntlig diktning som har et konkre...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Agder

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kropp, estetikk og erfaring Internasjonal konferanse Høgskolen i Agder, 3.-6. juni 2004

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Societas Linguistica Europaea, 37th Annual Meeting, 29. juli - 1. august 2004.

Høgskolen i Agder har blitt tildelt arrangementet av den 37. årlige konferansen for Societas Linguistica Europaea (SLE). Tidspunktet for konferansen er fra og med torsdag 29. juli til og med søndag 1. august 2004, og tema blir "Effects of mobility on lang uage". Dette er første gangen konferansen...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder