0 antall prosjekter

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

A history of the state, society, power and governance in postcolonial (Sub-Saharan) Africa

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping 2010 - Nordland

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt for bedriftsutvikling i Nordland. Prosjektet drives av Nordlandsforskning. Det trekker med seg offentlige etater og private konsulenter. Dette for i samarbeid med landsdelens parter i arbeidslivet å bidra til økt verdiskaping gjennom medvirkning...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular analysis of a neuronal glutamine transporter, SA2, involved in transmitter recycling

Signalformidling mellom nerveceller skjer ved at kjemiske signalstoffer frigjort fra en nervecelle reagerer med spesifikke reseptorer på den andre og stimulerer eller hemmer dens aktivitet. Glutamat and GABA er henholdsvis viktigste stimulerende og hemmen de signalstoff i hjernen. De er oppkonsen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

LOGON - Leksikon, Ordsemantikk, Grammatikk og Oversettelse for Norsk

Prosjektet vil arbeide med en rekke relaterte problemstillinger knyttet til - leksikon for språkteknologiske anvendelser - grammatikker velegnet for datamaskinell prosessering - ordmening - anvendelser av denne kunnskapen i et søkesystem Sentralt i prosjektet vil stå en database...

Tildelt: kr 21,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Immunoprophylaxis at early life cycle stages of marine fish

This project will aim at developing novel methods of immunisation of marine fish, cod and halibut, during early life cycle stages. The approaches will come from a better understanding of the invading virus and the host's response to the infection. Focus o n virulence factors of the virus will res...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Mechanisms of species co-existence in patchy habitats

1. An experimental study will be conducted for testing some general mechanisms hypothesized to promote of co-existence of competing species in patchy habitats. As our model system we will use two small rodent species (the field vole and the root vole) wit h well-known population biology. However,...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Population dynamics and stoichiometry of consumer-resource systems: a combined experimental and modelling approach

A recent approach in ecology, ecological stoichiometry, recognises resource quality (nutrient ratios) as a limiting factor in addition to resource quantity. In the proposed project, we will apply this approach to study classical population-ecological prob lems in a new perspective. Theoretical mo...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

DGT - a new assessment tool for toxic metals in Norwegian aquaculture

The passive sampling technique DGT (Diffusive Gradients in Thin films) developed by Davison and Zhang at Aquatic Chemistry, Environmental Science Department, Lancaster University, UK, is a major breakthrough in sampling of labile ("bioavailable") metal sp ecies in water. Diffusional uptake of met...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Snow avalanche simulation and experiments

Avalanches and slides are gravity driven flows of slope-forming materials. Increased human activity in mountain regions, deforestation from pollution, forestry and ski resorts, as well as reduced acceptance of living in regions exposed to snow avalanches have caused a growing need for protection ...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Burden allocation and climate policiers

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Ensemble forecasting and the ocean's mesoscale

Project summary: Despite the popularity of ensemble simulations for medium-range and long-range forecasts in meteorology, similar activities are rather sparse in the ocean modeling community. The abundance of mesoscale activity (such as eddies) off the Norwegian coast has been throughly document...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Liturgisk musik i det medeltida Nidaros sedd inom sin europeiska kontext (AVSNITT II)

Projektets skall öka vår kunskap om Norges tidligaste musikhistoria genom intensiva forskningsinsatser inom den norska medeltidens mest relevanta musikhistoriska problemkomplex: den liturgiska musiken i det medeltida Nidaros. Projektets titel antyder ett perspektivskifte: Norges receptiva andel ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Microbiological risk assessment in food safety; Sources of importance for the increased incidence of campylobacteriosis in humans

1. Data from various epidemiological studies need to be translated into statistical distributions using appropriate software (Palisade Decision Tools). Of special concern is the translation of results frame "black box" epidemiological studies into distrib utions with their uncertainty and varianc...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molecular aspects of pathogenicity of Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus

Potato ring rot is caused by the Gram-positive bacterium Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus and is an economically important disease in potatoes. There are currently no strategies to combat this disease once it has established itseif in a crop. Fu rthermore, latent infections are common a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Modelling of meandering river evolution using CFD

The project will build on already existing state-of-the-art 3D CFD models for river flow and sediment transport. The models solve the Navier-Stokes equations with the k-epsilon turbulence model to compute the water flow. The convection-diffusion equation for sediment concentration is also solved,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Den rettsmedisinske sakkyndighet. Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk displin ved det nyopprettede Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i da g. For det andre, og som den mest sentral...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fordeling, velferd og legitimitet.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnevernsbarnet som tekst. Nærlesning av 15 utvalgte journaler fra 1950- og 1980-tallet

Avhandlingen er en kritisk lesning av barnevernjournaler med utgangspunkt i moderne språkfilosofi og tekstanalyse. Etter Engebretsens oppfatning er barnevernjournalen en kompleks genre som rommer flere konflikter bl.a. mellom klientens egne opplevelser og saksbehandlerens og de sakkyndiges forto...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effect of ultraviolet radiation on lipids, fatty acids and nutritional quality of Arctic marine algae and zooplankton

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Returmigrasjon blant innvandrere i Norge

En aldrende befolkning med fall i arbeidsstyrken aktualiserer spørsmålet om økt arbeidsinnvandring. Dimensjonering av innvandrerpolitikken gjøres med hensyn til bruttoinnvandring, men effekten av økt innvandring på arbeidsstyrken påvirkes av returmigrasjo n og yrkesdeltaking blant innvandrerne. V...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Risiko og risikohåndtering i økologisk jordbruksproduksjon

Myndighetene har som målsetning at ti prosent av det totale jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk areal innen 2009. Ved beslutninger på bruksnivå om å legge om til og å opprettholde økologisk drift må bl.a. lønnsomhet og risiko vurderes. Analyser av risiko i økologisk drift har vært fr...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Reduced basis modeling of hierarchical flow systems

Reduced basis methods are particularly attractive to use in order to reduce the number of degrees-of-freedom associated with a given numerical approximation to a set of partial differential equations; the computational complexity can be reduced to a level where potentially very complex systems c...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forecasting inculum development and release by the apple scab pathogen for improved disease management.

Our principal objective is to improve management of apple scab through development of accurate models of inoculum development and release, and thereby reduce fungicide use and yield loss. Apples are an important fruit crop in Norway, and worldwide. All ma jor apple varieties are highly susceptibl...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molecular coreography of mammalian DNA-base excision repair (BER)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Applied Geodynamics: Understanding earth processes using combined physics, chemistry & geology in South Africa and Norway

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Forhandlinger og frivillige avtaler som virkemiddel for en bærekraftig utvikling - forutsetninger, gjennomføring og resultater

Prosjektet er basert på et samspill mellom teoriutvikling og empiriske studier. I tillegg til strategiske perspektiver på forhandlinger vil prosjektet også trekke inn kommunikative eller deliberative perspektiver. Ett utgangspunkt vil være det skillet mel lom strategiske forhandlinger, deliberati...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Rogaland

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Exploring the Conditions for Adepting Existing Techno-industrial Processes to Ecological Premises - CONDECOL

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Environmental Policy, Economic and Multiple Pollution Leakage

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

The Kyoto-Protocol, carbon sequestration and poverty reduction

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo