0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ISA RC52 Interim: Change in Professions and Professionalism?

Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt anmodet av styret i forskningsgruppen for profesjonssosiologi i den Internasjonale sosiologforeningen om å arrangere interimkonferansen våren 2017. Senteret ønsker å påta oss dette arrangementet. Konferansen er planlagt 8-10 j...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Visiting Research Fellowship Oxford 2016-17

There are two research agendas that I would like to pursue during my visit to Oxford. 1. The relationship between conceptual or theoretical learning and practical, work-based learning (e.g. placement) in undergraduate professional education programmes 2. The implementation of Learning Outcomes i...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdannig

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) søker med dette om arrangementsstøtte, totalt kr 75 000 fra FRINNUT, Norges forskningsråd. I perioden 18.11.2015 - 20.11.2015 vil HiOA være vertskap for og arrangør av Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning. Konferansen samler Norsk ne...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Practices of data use in municipalities and schools

I PraDa har vi studert bruk av elevresultater i norske skoler og kommuner. I løpet av det siste tiåret har det vært en økning i tilgjengelig informasjon for kommuner, skoleledere og lærere i forhold til elevresultater, men kunnskap om hvordan slike data brukes er begrenset. I prosjektet har vi s...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Professions & Professionalism

Professions and Professionalism er et open-access tidsskrift som publiserer teoretisk og empirisk forskning på tradisjonelle og nyere kunnskapsbaserte yrker. Tidsskriftet er preget av et mangfold av perspektiver og disipliner. Alle bidrage er vurdert av m inst to fagfeller i tillegg til redaksjon...

Tildelt: kr 75 683

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kunnskapssamfunnets kulturelle forutsetninger

Vi vil søke om støtte til å avholde to seminarer/nettverksmøter og en internasjonal konferanse. Formålet med arrangementene er å utvikle et tverrfaglig nettverk bestående av historikere, sosialantropologer og sosiologer. Nettverket består av forskningsmil jøer og forskere både nasjonalt og intern...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

EU-nettverk for høgskolene

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2012

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen desi gn og designdidaktikk, slik som industrid...

Tildelt: kr 60 016

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers' professional qualification; different forms of preservice programs and different knowledges

Teachers' professional qualifications (TPQ) prosjektet har fokusert på hvordan grunnskole- og barnehagelæreres profesjonelle kvalifikasjoner kan utvikles i spenningsfeltet mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap på høgskole og arbeidsplass, som campus-basert eller arbeidsplass-basert ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yan Leng, kinesisk spesialist 2011

...

Tildelt: kr 4 900

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

4th International Conference on Digital Storytelling "create - share - listen" Lillehammer 5.-7. februar 2011

I samarbeid med Center for Digital Storytelling, Berkeley, California, arrangeres den 4. internasjonale konferansen om digital historiefortelling på Lillehammer 5.-7. februar 2011. Formålet med konferansen er: - å setter søkelyset på og utforske det øken de mangfoldet i bruken av digital histori...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integrated EST Framework

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

konferanse, 12 kinesere til HiO (spesialister)

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Regionale konferanser - i Molde og Stavanger: Lærerkvalifisering og kvalitet i grunnskolen

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

RENORD:Passivhaus standard renovation:International capacity building between Oslo University College and the construction industry

The central European construction sector has shown that the renovation of existing buildings to the Passivhaus standard is achievable. The two-fold challenge for Norway and Norden in general is to first, build the knowledge and skills capacity for the bro ad implementation of this extreme energy ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiO

Selv om resultatene så langt er gode, antall forretningsideer har økt , og kompetanse og bevissthet er under utvikling sentralt i høyskolens ledelse og administrasjon, viser erfaringene at betydelige utfordringer gjenstår. Det er fortsatt stort behov for å videreutvikle policy (herunder en IPR-p...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Profesjonsutøvelse og barns deltakelse

Prosjektet retter fokus mot barns deltagelse i hverdagslivets aktiviteter og relasjoner, og mot deres deltakelse i profesjonell praksis knyttet til barnevern og habilitering. Gjennom siste halvdel av 1900-tallet kom barns deltakelse i sosiale samspill til å innta en dominerende posisjon i forstå...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

New practices and concepts in enabling participatory European citizenship of groups usually classified as "the most non-participative"

...

Tildelt: kr 11 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Barnehagen som arena for pedagogisk forskning

Vi søker med dette om forskningsmidler som vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle igangværende forskning ved HiO og dermed bidra til å styrke og komplettere eksisterende kunnskap om små barns omsorgssituasjon. HiO er utdanningsinstitusjon for pedagog isk personalet i barnehagesektoren på all...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Undervisning og klasseromspraksis på barnetrinnet

I NFR-prosjektet "Undervisning og klasseromspraksis på barnetrinnet" har Ingvill Krogstad Svanes' doktorgradsavhandling om læreres tilbakemeldinger til elever vært tyngdepunktet. Svanes' arbeid er basert på litteraturstudier og datamateriale (videoopptak) fra norske klasserom. I et postdoktorstip...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2016

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Rehabilitering som konflikt

Forskningsprosjektet vil undersøke hvordan et fokus på spenninger og konflikt i rehabiliteringsfeltet kan synliggjøre strukturelle rammer for rehabiliteringsvirksomheten. Med grunnlag i igangværende forskningssamarbeid ved Høgskolen i Oslo vil det bli gje nnomført to delstudier. Den første studie...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Health, social inequality and exclusion from the labour market- Comparisons over time and between countries.

The project will focus on the ways in which socioeconomic position and ill-health influence exclusion from the labour market, over time and between countries, and whether men and women are affected differently. This national project will be part of an int ernational, comparative project headed by...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Nyutdannede læreres mestring av yrket: om kvalifisering i høgskole og grunnskole

I dette prosjektet skal vi studere nyutdannede læreres mestring av yrket. Spørsmålet gjelder ikke bare funksjonen til høgskole og grunnskole som læringsarena, men også hva som læres, og hva som læres best, på hvilken arena. Bedre kunnskap om disse forhold ene er av sentral betydning fordi læreren...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Ecological Design in Textile Industries in Poland

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Amor y Trabajo

...

Tildelt: kr 53 186

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Oslo

...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Velferdsstatens yrker: motivasjon, kvalifisering og yrkeskarrierer.

Prosjektet er en komparativ studie av de som rekrutteres til og arbeider i velferdsstatens yrker. Målsettingen er å belyse i hvilken grad velferdsstatens yrker rekrutterer personer med de kvalifikasjoner og den motivasjon som trengs, i hvilken grad utdann ingen sikrer at studentene får nødvendig ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Doctors in-the-making - Professional identity among medical students

Project summary This project is an ethnographic study of the development of professional identity among medical students in the medical study. The fostering of professional identity and forms of knowledge was a central idea in the Oslo96 reform of the stu dy. The ability to update oneself on new ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens yrker - database for studier av rekruttering, kvalifisering og yrkeskarriere (StudData)

Dette prosjektet – StudData – er en longitudinell database basert på spørreskjemaundersøkelser, der studenter som rekrutteres til bl.a. velferdsstatens yrker følges gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet. StudData omfatter ca. 15 profesjoner/profesjonsu tdanninger, og data har så langt blitt sa...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Oslo 2004-05

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo