0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

KÅKÅnomics 2022 - Nordens, første, beste og morsomste økonomifestival

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Promoting RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development) in Norway

Aktører i samfunnet forventer at universiteter bidrar til å løse samfunnsutfordringene og driver utvikling i lokalområdet. Universiteter kan fremme innovasjon og økonomisk utvikling ved å samarbeide og overføre ny kunnskap til samfunnet. Universiteter er imidlertid ulike, og de ligger i ulike reg...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Experimental Field Investigation of Leadership Practices Supportive of Work-Satisfaction, Engagement, Performance and Creativity

Stadig omstillingsbehov i arbeidsmarkedet øker betydningen av forskning på tiltak som kan hjelpe arbeidstakere med å tilpasse seg endringer og mestre nye oppgaver. Ny teknologi gjør at mange jobber forsvinner, og jobbene som teknologien skaper er i stadig endring. Dette krever at arbeidstakerne l...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Economic crisis and the allocation of capital and labour

Forbedringer i et lands velstandsnivå henger nært sammen med forbedringer i hvor mye landet klarer å produsere per arbeidstaker. Utviklingen i produktiviteten har imidlertid vært svak i mange rike land på mye av 2000-tallet. Spørsmålet nå er om covid-19 pandemien vil bidra til å øke produktivitet...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture

Lakseoppdrett er en svært innovativ industri, mye drevet av miljøutfordringer som lakselus. Lovende innovasjoner innen lukkede akvakultur anlegg og offshore anlegg har dukket opp nylig. Det er over tyve lukkede og semilukkede konsepter i sjø. Fremveksten av nye produksjonsteknologier i havbruk gi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The role of Universities in building Innovation and Entrepreneurship Ecosystems

Prosjektet ?Universitetenes rolle i å bygge innovasjons- og entreprenørskapsøkosystemer? (UNEEC) ser på universiteter som spiller en stor rolle i sine regioner. Målet vårt er å styrke forståelsen av universitetene i styringsrelasjoner til regionale og nasjonale interessenter, i samsvar med univer...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The ethereal economy and the revenge of the places that don’t matter

The shift from the ‘old’ to a ‘new’ economy has had important implications for inequality. The ‘old’ economy firms that employed large armies of workers in plants scattered across swaths of territory and with massive supply and customer chains are being replaced by leaner firms. These new firms e...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Resilient: Improving youth well-being, motivation and academic achievement through social and emotional learning

Resilient skal utvikle og teste ut Robust, et læringsopplegg som støtter opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling i ungdomsskolen. Målet er å fremme trivsel, mental helse og motivasjon. Internasjonal forskning viser at sosial og emosjonell kompetanse er viktig for å ha det bra på skolen, ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

The 5th Geography of Innovation Conference 2020

Vi søker med dette støtte til gjennomføring av arrangementet "5th Geography of Innovation Conference" i Stavanger fra 29. til 31. januar 2020. Konferansen er et forum for forskere som er interessert i romlige spørsmål knyttet til innovasjon, som hvor innovasjon foregår, hvordan omgivelsene påvirk...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fair Advice

Vi mennesker har ikke alltid den nødvendige kunnskap til å gjøre gode valg for oss selv, og må derfor ofte stole på eksperters råd for å treffe bedre beslutninger. Dette er særlig fremtredende innen finansiell beslutningstaking. Finansrådgiveren utgjør bindeleddet mellom små investorer med begren...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forus næringspark til Senter for innovasjon ved Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice

SAMMENDRAG COAST-BENEFIT prosjektet tar utgangspunktet i ekspertrapporten «Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester» (NOU 2013:10). Hovedmålet er å bidra til forbedret vitenskapelig kunnskap og kompetanse som er relevant for å beskytte miljøet og regulere økonomiske aktiviteter som sa...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforst. til Universitetet i Stavanger (gave fra Universitetsfondet i Rogaland)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Fire temagrupper under Regional Innovation Policies Conference

Universitetet i Stavanger ved Senter for Innovasjonsforskning arrangerte 16. og 17. oktober den 9. Regional Innovation Policies-konferansen (RIP). RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, regional utvikling og innovasjonspolitikk. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential

Barns utvikling innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse i barnehagealder har stor betydning for hvordan de tilpasser seg faglig og sosialt på skolen. Barnehagebarn med gode ferdigheter innen disse områdene vil klare seg bedre på skolen enn andre barn. Norsk forskning viser og...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Stavanger innovation summit

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland