0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petroleum economics: investment analysis and corporate behaviour

A. Kostnadsutvikling på norsk sokkel En unormalt lang oppgangskonjunktur på mer enn ti år har gitt sterk kostnadsøkning i oljeindustrien, i Norge og i andre utvinningsland. Kombinert med sterkt fall i oljeprisen har oljebransjen og utvinningsland fått store økonomiske utfordringer. Dette har git...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainability and local community acceptance as determinants of industry structure and growth

Akvakultur sektoren er avhengig av lokal aksept for å eksistere og vokse. Både reelle og opplevde effekter påvirker sektorens vekstmuligheter. Dette prosjektet gir ny innsikt om de regionale økonomiske effektene av akvakultur. Videre vil det estimere de negative eksterne effektene av sykdommer og...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development

VRI er et innovasjonsprogram drevet av Norges Forskningsråd for å stimulere til økt innovasjon og verdiskaping i norske regioner. Dette skal oppnås ved å støtte oppbyggingen av regionale innovasjonssystem og fremme bred samhandling i form av regionale par tnerskap. VRI programmet ble startet I ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved risk assessments - to better reflect the knowledge dimension and surprises

Forbedret risikoanalyse og -styring ved å reflektere kunnskapsdimensjonen og potensielle overraskelser (sorte svaner) Prosjektleder Professor Terje Aven, Universitet i Stavanger I industrien, inkludert petroleumsvirksomheten, og ellers i samfunnet, har det vært vanlig å se på risiko som en ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services

Prosjektet analyserer virkninger av nyere reformer og flernivåstyringen av danske og norske helse- og omsorgstjenester. Det gjennomføres av forskere ved IRIS - International Research Institute of Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og Københavns Universitet. Prosjektet er basert på såvel k...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Rogaland

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Reorganizing the specialist health services: what are the individual consequences for the employees?

Prosjektet studert både omstillinger generelt, i tillegg til at både spesifikke omstillinger og spesifikke sårbare grupper er blitt trukket fram. Grad av strukturelle omstillinger (sammenslåinger, oppsplittinger, etablering av nye enheter, nedleggelser, flytting av ansatte) det vil si om foreta...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Political-institutional change in China, the EU, India and USA and their consequences for Norwegian primary industry policies

The project is designed as a comparative case study. It should be noted, however, that the selection of cases is based on neither the "most similar", nor the "most different" strategy for case studies. China, India, the EU and USA are selected, not merely as cases, but because they are some of t...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Rogaland

PETROSAM-Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning

Petroleum industry research in economics and economic management (217329)

Project abstract The project will focus on topical issues in the petroleum industry, drawing theories and methods of economics, finance, accounting and management. We will provide input to topical strategic issues in the industry, but also to detailed dec isions pertaining to regulation, taxation...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Rogaland

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Accident investigation and learning effects within emergency organisations and across societal sectors.

This project proposal is a joint project between the universities in Stavanger, Norway and Lund, Sweden. The project proposal emphasises specific issues and judgements to be made in accident investigation, and how learning processes from the accident inve stigations are dependent of their specifi...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Rogaland

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingskoalisjonen Hordaland/Rogaland. Innovasjon og verdiskaping gjennom regionale partnerskap og lokale nettverk

Medvirkningsbasert innovasjon er det sentrale fokus i all aktivitet i hovedprosjektet. Det er planlagt spredning av det konkrete utviklingssamarbeidet i 2006 og utover, både når det gjelder bedrifter og nettverk. Hovedsamarbeidspartnerne; Industrinettverk et AS og Industrinettverket i Hardanger. ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Governing public health services: The interplay between patients, professionals and politicians in comparative perspective

The overarching research questions of the proposed study are: What are the differences and similarities between the public health systems in Denmark, England and Norway? In what way do salient differences in the structure and history of the health care sy stems affect the roles of politicians, pa...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?

Dannelse av det nye regionale Norge gjennom fremvekst av by- og landsdelsregioner på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er tema for prosjektet. Prosjektets teoretiske tilnærming til regionaliseringsprosessene er basert på en integrasjon av s tatsvitenskapelige og geografiske perspek...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Rogaland

NATURNAER-Natur og næring

WTO negotiations and the changing framework conditions for Norwegian agriculture, fisheries and aquaculture

Norway faces a number of challenges in WTO negotiations. Norwegian negotiating positions are based on what we may call a triangle of partly conflicting and partly compatible interests and concerns. (a) Norway has defensive interests with regard to agricul ture. Due to harsh conditions and non-tra...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv

Permitteringsinstituttet et politisk omstridt virkemiddel som har vært under press i flere år. Dette prosjektet tar sikte på å belyse to problemområder som er i samsvar med det kunnskapsbehov om bruken av permitteringsordningen som er uttrykt fra Arbeids - og sosialdepartementet og Aetat. 1. Hv...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Offentlig styring for frivillig idrett

Prosjektet retter søkelyset mot følgende offentlige styringsvirkemidler og deres virkning i forhold til den lokale idretten: 1) Støtten til bygging av idrettsanlegg, 2) statens støtte til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, 3) den statlige støtten til lokale aktiviteter for barn og unge, o...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Factors for Improved Integration of Strategic Environmental Assessment in Public Decision Making

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Innenrikspolitikkens internasjonalisering. Politikkutforming i møtet mellom folkevalgte, forvaltning og organiserte interesser

Svekkelsen av det tradisjonelle skillet mellom nasjonal og internasjonal økonomi og politikk gjør det svært viktig å videreutvikle kunnskapen om internasjonale forholds betydning for utformingen av innenrikspolitikken. Valgene av mål og virkemidler i nors k innenrikspolitikk skjer i møtet mellom ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland