0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society

Hensikten med dette prosjektet er å studere den historiske utviklingen av intelligenstester, IQ-skalaen og de ideer om intelligens som slike tester bygger på og er med på å skape. Prosjektet tar for seg hvordan det vitenskapelige forskningsobjektet intelligens har oppstått og utviklet seg, og hvo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Virtual Reconstruction, Interpretation and Preservation of the Textile Artifacts from the Oseberg Find

Virtuell rekonstruksjon, tolkning og bevaring av tekstiler fra Oseberg-funnet (TexRec) Over 80 fragmenter av billedvev er bevart fra vikingtidsgraven Oseberg i Viken. Denne samlingen er i sitt slag enestående i verden og fragmentene utgjør derfor en unik kilde til kunnskap om formspråk, mytologi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet i middelalderen? Med utgangspunkt i det rike materialet som er gravet frem fra middelalderens Oslo, ser vi nærmere på sosiale forskjeller i byen. Hva spist...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts JPICH/JPICH0163

Arkeologiske gjenstander av organisk materiale som tre, lær og tekstiler kan undergå betydelig nedbrytning i sin nedgravde tilstand. På vanntrukne steder skyldes nedbrytning hovedsakelig av mikroorganismer som bruker disse materialene som næringskilde. Under begravelse kan gjenstandene også absor...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence

Menneskeofring og verdi: rammene for hellig vold Dette prosjektet har utforsket spenningene og tvetydighetene vi finner mellom sakralisert og profan vold gjennom undersøkelser av hvordan spørsmål om verdi innvirker på handlinger av menneskeofring og relaterte former for vold. Prosjektgruppen har...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Kulturhistorisk museum

-

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) skal gi tilgang til dokumentasjon fra utgravninger i Norge. UniMus:Kultur-samarbeidet gir fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Oslo (K...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Archaeology of Dwelling. Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE

orskning på den senere forhistorien i Skandinavia (bronse- og jernalder) har vært utpreget periodespesifikk, og har tradisjonelt fokusert på 'ovenfra og ned'-perspektiver slik som utviklingen av høvding- og kongedømmer, handelsnettverk, monumentalt byggeri i form av haller eller gravhauger, og el...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Detectives of the Past: an Open Science Lab at the Museum for Cultural History, Oslo

Naturvitenskapene har en viktig plass i forskning om og konservering av arkeologiske og kunsthistoriske gjenstander. Kjemikere, biologer, fysikere og geologer jobber sammen med arkeologer, kunsthistorikere og konservatorer i prosjekter knyttet til humaniora. Anvendelsen av moderne naturvitenskap ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gjennomføring av konferansen Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2016 i Oslo

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo vil 29. mars - 1. april 2016 arrangere den 44. årlige CAA-konferansen. CAA(Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) er en internasjonal organisasjon. En norsk avdeling, CAA-N, ble opprettet i 2008. Hovedhensikten med CAA er å saml...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

The Nordic Graduate School in Archaeology (Dialogues with the past) 2016-2020

Den Nordiske PhD-skolen i arkeologi, Dialogues with the Past DIALPAST ble etablert i 2004 og har arrangert over 50 kurs for nordiske, tyske, russiske og baltiske ph.d.-stipendiater. Skolen baserer seg på et bredt samarbeid mellom de nordiske og baltiske landene, der institutt for arkeologi, kons...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om oversettelse av bearbeidet doktorgradsavhandling for publisering i Brill - The Nothern World

Monografien som får den engelske tittelen: "Tales of the Iron Bloomery Iron Extraction in Southeastern Norway - Foundation of Statehood c. AD 700-1300" er antatt av det anerkjente forlaget Brill (se vedlagt kontrakt), og skal utgis i deres serie "The Not hern World". Serien er plassert på nivå 1...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI kulturarv - Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artifacts

Arkeologiske gjenstander av tre er utsatt for ulike kjemiske, biologiske og fysiske nedbrytingsprosesser. Konserveringsmessige tiltak må utføres for å stanse nedbryting og konsolidere gjenstandene. Dette krever god kunnskap om nedbrytingsprosesser og evaluering av egnende konserveringsmetoder. A...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pioneers of North-Western Europe Determining the hidden sources of human colonisation of Norway

När inlandsisen täckte den skandinaviska halvön, övervintrade människor, djur och växter i södra Europa och i östra delarna av nuvarande Ryssland. Norge koloniserades efter senaste istidens slut, för ca. 12000 år sedan. Människor tycks då ha kommit till landet söderifrån längs kusterna. Detta ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Forsking i fellesskap - Delprosjekt formidling som kunnskapsgenererende virksomhet

"Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet" har undersøkt hvordan formidlingsaktiviteter kan integreres som en del av museenes forskning. Utstillingsarbeid og andre publikumsrettede aktiviteter blir vanligvis omtalt som formidling av forskning, men gjennom dette prosjektet har vi undersøkt o...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

RELIGION AND MONEY: Economy of salvation in the Middle Ages

Prosjektet har undersøkt forholdet mellom religion og penger i middelalderen der fremveksten av kulturelle forutsetninger for pengeøkonomi, kapitalisme og frelsens økonomi utviklet seg. Pengenes funksjon har blitt diskutert innenfor rammene av et kristent univers i Skandinavia og Nord-Europa. Ove...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Clay in conversation: materials and artisan subjectivities Mobile researcher: Geoffrey Gowlland, UK

Increasingly, anthropologists are becoming interested in the non-linguistic, bodily, sensual and emotional bases of culture. In this frame of research, the anthropology of craft has had an important role to play, contributing empirically, theoretically an d methodologically to the question of the...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Forsking i fellesskap - Forskningssatsning i arkeologi ved universitetsmuseene

Fem universitetsmuseene, Kulturhistorisk museum (KHM, UiO), Arkeologisk museum (AM, UiS), Universitetsmuseet (UM, UiB), Vitenskapsmuseet (VM, NTNU), Tromsø museum (TmU, UiT) og Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH, UiO) har siden 2009 etablert det forskningsstrategiske samarbei...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Den 17. europeiske arkeologikonferansen - Oslo 2011

Organisasjonskomiteen for EAA 2011 har som mål å gjøre konferansen i Oslo til den mest velorganiserte og faglig mest vellykkete av alle EAA-konferanser. Det skal en gjøre ved å: - Lage en kompakt konferanse i sentrum av Oslo, med kort avstand mellom hotel ler, foredrag og sosiale evenementer. - ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mangfold og variasjoner i Sør-Norges fangstmarker

Prosjektet undersøker grunnlaget for en sørsamisk forhistorie i Sør-Norge. På den ene siden handler det om hvilket arkeologisk materiale som er tolket som samisk i Sør-Norge, og på den andre siden er det et spørsmål om epistemologi og hvem som har definisjonsmakt over historien. Resultatet er før...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum Archives of the University Museums in Norway (DDAMA). Skisse nr. 319

The pre-project will plan for the Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum Archives of the University Museums in Norway (DDAMA). DDAMA will be a joint initiative of the cultural-historical sections of the Norwegian university museums (T he museum of Cultural History, Oslo; Berg...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

From face to face. Recarving Roman portraits

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Forskningssatsning i arkeologi ved universitetsmuseene

For å imøtekomme ønsket om økt forskning på arkeologisk materiale fra kulturminneforvaltningen, fornyet fokus på rekruttering, kompetansebygging og økt samarbeid er det utarbeidet en organisasjonsmodell med to hovedkomponenter, nemlig forskernettverk og d eltakelse i forskerskole for museenes sti...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Liminal landscapes - beyond the concepts of 'marginality' and 'periphery'

...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Auve: En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. I Den arkeologiske del

...

Tildelt: kr 82 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Etnografisk museum 150 år - støtte til jubileumsseminar

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Structure and history - Social Stability and Change in the Stone Age of Eastern Norway

KHM (Museum of Cultural History) has conducted extensive Stone Age excavations at Svinesund, Halden parish in Østfold, due to the construction of a new highway between Oslo and Gothenburg. The results from these excavations will be the starting point of t his project. The excavations have reveale...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Vesle Hjerkinn - Kongens gård og sælehus

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Skinn- og pelsberedning i reinsdyrkulturer - en sammenlignende studie av samiske og evenkiske metoder.

Skinn- og pelsberedning er et sentralt, kvinnedominert håndverksområde i nordeurasiske reinsdyrkulturer. Dette håndverk endres gradvis og viktig tradisjonell kunnskap er uferd med å forsvinne. Publiserte beskrivelser er fa og generelle og mangelfulle med hensyn til beredningsmetoder og det mangfo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo