0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

#Amazing grazing - sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems

#AMAZING GRAZING skal få frem kunnskap om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling. Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk. I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbru...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofund call 1: ProReFine Refined forage legumes as local sources of protein feed for monogastrics and quality fibre feed for ruminants

Forsyning med protein er en utfordring i økologisk husdyrhold. Engbelgvekster kan brukes av drøvtyggere, men ubehandlet grovfôr er i større mengder ikke egnet som fôr til svin og fjørfe. Ved å separere en lett fordøyelig og proteinrik fraksjon fra en mindre fordøyelig og fiberrik fraksjon, kan en...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus: FertilCrop - Managing fertility building in organic cropping systems

Hovedmålet er å utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i husdyrløse økologiske dyrkingssystemer. Prosjektet bruker data fra feltforsøk i Europa for å undersøke hvordan ulike dyrkingstiltak som vekstskifte og jordarbeiding påvirker jordas fruktbarhet og ugrasmengde....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows

Beite kan vere billig og godt fôr til mjølkekyr. Beiting blir også rekna som viktig dyrevelferdstiltak. Men det kan vere vanskeleg å oppretthalde produksjonen hos høgtytande mjølkyr på beite, og det kan være naudsynt å supplere med ekstra kraftfôr eller å forbetre beitetildeling for å oppretthald...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk workshop om rester av veterinærmedisin og pesticider i husdyrgjødsel

Et utredningsarbeid om uønskete stoffer i husdyrgjødsel utført av Bioforsk Økologisk har konkludert med at det trengs mer kunnskap om emnet. Bioforsk Økologisk vil arrangere en nordisk workshop 23.-24.10.2012 hvor forskere og personer fra forvaltningen i de ulike landene presenterer kunnskapssta...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates.

'Skogsbeiteprosjektet' er nå avsluttet. Prosjektets hjemmeside (www.skogsbeite.no) vil oppdateres med resultater og publikasjoner så lenge disse kommer inn. I arbeidspakke #1 har vi funnet at hogst gir en betydelig næringsmessig kvalitetsoppgang i lauvoppslaget, men at denne er mer kortvarig enn ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic II Softpest Multitrap

Prosjektet «Softpest Multitrap» har hatt som målsetning å utvikle kunnskap om hvordan å kontroller de mest betydningsfulle skadeinsektene for økologiske jordbær- og bringebærproduskjon. Disse insektene er jordbærsnutebillen, håret engtege og bringebærbillen. Vi har hatt fokus på å benytte insektf...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste

Prosjektet "Biogassdok" -"Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish Waste" - har undersøkt gassutbytte fra blautgjødsel under norske forhold i et anlegg til passet g jødselmengden fra 25-30 mjølkekyr. Igangk...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management

Prosjektet TICKLESS (Redusert forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrerte tiltak) har fokus på integrert kontroll av flått og flåttbåren sjukdom gjennom robuste beitedyr, naturlige fiender og biologisk kontroll med sopp, og kunnskap om samspill mellom flått, vegetasjon, ve...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources

Vi utnytta eksisterande data frå ulike forsøk og prosjekt til å kvantifisere avlingsmengd og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng. Vi kunne teste effekt av var utviklingssteg i førsteslåtten, vekstperiode (temperatursum) mellom slåttane, kløvermengd i avlinga og tal slåttar. Med ...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions (SOILEFFECTS)

Prosjektet "Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions" (SoilEffects)undersøker hvordan jord og planter påvirkes av at husdyrgjødsel utnyttes til biogassproduksjon. På Tingvoll gard ble det etablert et langvarig forsø...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Environmental and economical sustainability of organic dairy farms

I prosjektet Miljømelk (Environmental and economic sustainability of organic dairy farms) undersøker vi miljøeffekter og økonomi på 20 melkeproduksjonsgarder i Møre og Romsdal, 10 økologiske og 10 konvensjonelle. Antall melkekyr per gard varierer fra 13 til 69 årskyr (snitt 29). Ei årsku produser...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Økologi, kjemi og biologi servert fra hagen

Bioforsk Økologisk har i mange år brukt Stjernehagen som arena for formidling innen biologi, kjemi og økologi. Dyrking i egen hage innebærer at det skjer biologiske, kjemiske og fysiske prosesser i hagen. Dette er det mulig å synliggjøre og forstå, men kr ever tilrettelegging og forklaring. Vi vi...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production (193995)

Fat-soluble vitamins, like vitamin E, are important for ruminants in respect to maintain an optimal immune function, reproduction traits and a high quality of milk and meat. In organic production it is important to find alternatives to synthetic vitamins, as vitamin E (tocopherol). Synthetic vit...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Development and Testing of Indicators of the relationship between Low Input Grazing Systems and Biodiversity

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biogas residue - a safety risk in organic farming?

The Norwegian government aims to increase the organic food production and consumption to 15 % of the total within year 2015. To reach this ambiguous goal, it is estimated that of the total Norwegian agricultural area for each crop, approx. 18 % of the mea dow, 20 % of the pasture, 7,5 % of cereal...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving barley yields in organic stockless farming systems through innovations in green manure management

Helårs grønngjødsel brukes for å bedre jordas fruktbarhet og sanere ugras. I Byggro-prosjektet har vi prøvd ut ulik handtering av helårsgrønngjødsel. Etter slått ble grønnmassen enten hakket og tilbakeført, fjernet eller fermentert i biogassreaktor og del vis tilbakeført som gjødsel til korn nest...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation (205949)

Dairy milk and milk products have been challenged due to their relatively high concentration of saturated fatty acids (SFA) and, therefore, are considered to be associated with cardio-vascular disease and cancer. However, recent research has revealed a nu mber of ingredients in milk that may be s...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE Organic 1881 iPOPY, Innovative Public Organic food Procurement for Youth

Innovatiove Public Organic food Procurement for Youth(iPOPY) will contribute to an increased interaction between the organic food sector and public procurement of food, especially for young people. Increased consumption of organic food may positively effe ct people's health status, and most EU co...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE ORGANIC: Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health

Project summay 'quality definition' in the project 'Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health (QACCP)': Consumer demand for healthy, safe and high quality food is increasin g. Against this background, the demand fo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pre- and postharvest quality optimisation of organic vegetables that can stimulate an increased consumption

Norwegian consumers purchase less organic foods than consumers in most other European countries and important obstacles for consumption of organic vegetables are said to be quality, availability and price. The main objective of this project is to achieve better knowledge on how certain pre- and p...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

New methods for organic raspberry production in polyethylene tunnels

Raspberries for the fresh market is a new and very profitable crop in Norway, and the production in polyethylene tunnels is increasing rapidly. In Norwegian organic production, the experience so far is that using tunnels is a prerequisite if growing for t he fresh market. The project focuses on t...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Reasons for opting out of certified organic production in Norway

The Norwegian government aims to achieve an organically managed area of 10% by 2010, as well as a 15% organic share of the total food production and consumption in Norway by 2015. Organic farming has developed rapidly since the early 1990's. From 1991 to 2005, the area of organically certified or...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Control of docks (Rumex spp.) in organic fodder production - a true bottleneck in organic farmed branded dairy and meat products

Control of dock species are a true bottleneck in the development of grassland based organic production in Norway. Rumex obtusifolius, Rumex crispus and Rumex longifolius are among the most important perennial weeds in grassland areas throughout the world. These docks are undesirable in grassland...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Organic protein feed and edible oil from oilseed crops

Oilseed summary "Organic protein feed and edible oil from oilseed crops" is a four year research project with the aim of obtaining new knowledge for secure production of high-quality proteins for livestock feeds and edible oil for human consumption in No rwegian organic farming based on oilseed ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improved welfare in sheep production - Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep

The greatest welfare challenges for sheep during grazing are tick-borne fever (TBF), blow-flies, alveld and predators. Production losses on tick infested pastures are substantial, and it is expected that more than 300 000 lambs/sheep are affected by TBF. In sustainable farming, particularly organ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Miljøstøtte 2005 - NORSØK

Bevilgningen skal sikre instituttet en nødvendig basisfinansiering i 2005, ikke minst med tanke på etableringen av Bioforsk. Midlene skal brukes i tråd med generelle retningslinjer for bruk av basisbevilgninger til instituttene og med en spesiell fokus på å styrke de kompetanseområder ved NORSØK...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse av jordbær (Fragaria xananassa) mot skader påført av jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi)

Jordbærsnutebillen er en insektart som påfører jordbærplanter betydelig skade. Billen overvintrer i gammelt løv etc. og oppsøker jordbærplanter om våren. Etter parring legger hunbillen et egg i en blomsterknopp før den snitter stilken til knoppen slik at den tørker inn. I konvensjonelt landbr...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse mot gnag fra gransnutebillen (Hylobius abietis)

I deler av Skandinavia er tettheten av gransnutebillen (Hylobius abietis) såpass høy at den kan påføres ubeskyttende planter i hogstfelt opptil 80 % dødelighet. For å hindre disse skadene er plantene i hovedsak blitt behandlet med permethrin, et middel so m trolig vil bli forbudt med det første. ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Svovelforsyningens betydning for biologisk nitrogenfiksering i økologisk kløvereng

Biologisk nitrogenfiksering (BNF) i kløvereng er en bærebjelke i N-forsyningen i norsk økologisk landbruk. I utenlandske undersøkelser er det funnet at BNF hos belgplanter kan være begrenset av tilgangen på svovel. Nært knyttet til klima og jordsmonn er s vovelforsyningen lav i flere distrikt i N...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus