0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI-4. året -Predicting macro fundamentals from financial flows:May real-time capital flows provide more accurate and compl ..

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

15th Workshop on Corporate Governance and Investment 2-4 oktober 2014 ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo

WCGI annonseres over internett til et bredt internasjonalt publikum av forskere ca åtte måneder på forhånd (vedlegg viser annonseringen til årets workshop). Innsendte papere evalueres av en komite oppnevnt av arrangøren. Denne komiteen vil erfaringsmessig forkaste to tredeler av de innsendte pap...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democratizing Indian Democracy? Social Movements and the State in India: Towards a New Research Agenda

India er i dag et land som er preget av ekstreme kontraster: landets imponerende vekstrater og økende prestisje i verdenssamfunnet står i sterk kontrast til vedvarende fattigdom og økende ulikheter blant sårbare grupper. Men samtidig mobiliserer mange av de gruppene som har blitt marginalisert f...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Causation and Reduction in Systems Biology

Prosjektet har undersøkt vitenskapelige forklaringer i livsvitenskap og tar særlig for seg forståelsen av årsaks-virkningsforhold i biologiske systemer. Kompleksiteten i levende systemer utfordrer utbredte teorier om kausalitet. Vi har utviklet en ny forståelse av årsaksbegreper som i større grad...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The ambiguous memory of Nordic Protestantism

Prosjektet har studert nordisk protestantisme. I forskningen har hvert av de nordiske landene ofte nøyd seg med å undersøke sitt eget lands religiøse historie for seg. Samtidig er det ingen tvil om at det det tidlig moderne Norden i mange henseender også var et enhetlig kulturområde. Denne kombi...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferanse...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hosting the 7th Annual Conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) at the University of Agder

UiA will host the 7th Annual conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) in Kristiansand during Fall 2014. The conference attracts approximately 250 scholars and policy makers, within the fields of Economics, Business Admin istration, and Management. Participants a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Between Worlds and Knowledges: The Liminal Life of Adrian Jacobsen

Hva karakteriserte tidlig etnografisk samling og hva innebar overgangen fra amatør-etnografi til antropologi som profesjonalisert vitenskap? Hvilke praksiser besto tidlig etnografisk samling av og hva kan en undersøkelse av disse praksisene fortelle oss om betydninga de fikk for urfolk selv? Med ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in Modern Europe", drevet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), har studert forholdet mellom arkitektur og publiseringskultur i 1800-tallets Europa. På denne tiden oppstod en rekke nye trykte medier s...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året Caught in the middle: Experts on European Integration in the Norwegian Civil Service, 1960-1972

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI The Effectiveness of Non-Pecuniary Remedy Orders. A comparative study of the European and Inter-American Human Rights Systems

Min forskning fokuserer på studiet av de regionale menneskerettighetsdomstolenes beslutninger. Jeg analyserer spesielt vedtak der erstatninger som ikke innebærer økonomisk kompensasjon er beordret. Vi kaller denne type tiltak "ikke-økonomiske rettsmidler". Mens bruken av ikke-økonomiske rettsmid...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

Avhandlingen gjør et dypdykk i opptøyer i Kristiania (Oslo) på slutten av 1800-tallet. Forholdet mellom ulike byrom og deltakende gruppers selvforståelse er fremhevet som viktig, i tillegg til handlingene som kommer umiddelbart forut, under, og etter opptøyer. Formålet med studien av opptøyer ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway, 1350-1550

Prosjektet 'After the Black Death' (ABD) ble lansert i 2010 og finansiert fra midten av 2014 til slutten av 2018. Finansieringen bidro til at et internasjonalt nettverk kunne fokusere på sen-middelalder alterskap og skulpturer fra norske kirker. Spesielt på ca. 25 gjenstander som har blitt katego...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The hidden companies of the global economy: the development of global commodity traders, 1945-2015

Målet med prosjektet var å analysere fremveksten av globale råvarehandelsselskap etter 1945. En håndfull anonyme multinasjonale selskaper dominerer den internasjonale handelen med råvarer, og siden de holder en veldig lav profil har de blitt karakterisert som "de skjulte selskapene i den globale ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design

Dette prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for og utviklingen av bærekraftig design. I dag er bærekraftighet et sentralt element i all designpraksis, designutdannelse, designforskning og designformidling. Likevel er historien til denne 'grønne revolusjonen' ikke skrevet. Å forstå d...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Relational Grammar of Social Life

Mennesket er ultra-sosialt. Alle barn må lære, og alle må følge med på hvem som er venner og fiender, likemenn, over- og underordnede, og hvilke normer og handlinger disse relasjoner innebærer. Når må man dele (eller ikke), når må man vente på tur (eller ikke) og når bør man gi en ordre eller re...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Armed Conflict and Maternal Health in Sub-Saharan Africa

En evaluering av FNs tusenårsmål foretatt halvveis i perioden konkluderte med at måloppnåelsen på punktet om mødrehelse er en regional og global skandale. Et av FNs bærekraftmål er å redusere den globale mødredødeligheten til mindre enn 70 per 100,000 levendefødte innen 2030. Situasjonen har bedr...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Online Interaction Forms - a depth hermeneutic study of yellow-press discussion forums

Hvordan møter vi hverandre på nett og hva slags interaksjoner har vi? Hvilke følelser uttrykker vi og utveksler vi online og hvordan gjør vi det? Og hvordan er de spesifikke online omgangsformer med på å forme oss selv og verden rundt oss? Dette er noen av spørsmålene prosjektet «Online Interacti...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

12th International Conference to the Association for Language Awareness: Language Awareness Achievements and Challenges

På den 11. internasjonale konferansen til Association for Language Awareness i Montreal i juli 2012 oppfordret medlemmer av ALA-styret Høgskolen i Hedmark (HH) til å søke om å få arrangerere organisasjonens neste konferanse. Bakgrunnen var at professor La rs Anders Kulbrandstad i lengre tid har v...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Potentials and problems of popular inculturation hermeneutics in Maasai biblical interpretation

Religion spiller viktige samfunnsmessige og kulturelle roller i dagens Afrika. Positivt, på den måten at religion kan føre til frigjøring og utvikling. Men også negativt, på den måten at religion kan forsterke strukturer av undertrykking og marginalisering. Kristendommen er en del av dette bildet...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cultural Conflict 2.0: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities

Cultural Conflict 2.0 (2014-18) undersøkte sosiale mediers effekter på sosiale relasjoner i byer i Norge, Danmark og Nederland. Vi fokuserte på Instagram-plattformen fordi dette (frem til juni 2016, da plattformens nye eiere, Facebook, begrenset adgangen) var den mest tilgjengelige plattformen me...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturalisering, ontologi, komparasjon: Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2014

Utgangspunktet for årskonferansen i 2014 er blant annet det instituttspesifikke utviklingsprogrammet (ISP) i Bergen med fokus på hvordan produksjon av nye former for global ulikhet også innebærer "naturalisering" av grunnleggende sosiale kategorier. Dette inkluderer nye mekanismer for teknologis...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation.

Prosjektet "Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation" fremhever hvordan Maria, Guds mor, har vært en viktig rollemodell for folk fra kristningen av Norge frem til i dag. I prosjektet har målet vært å fremheve hvordan religiøse og intellektuelle sfærer griper ov...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Saying enough, without saying too much: Linguistic and cognitive factors in effective referential communication

Referensielle yttringer, er en grunnleggende del av menneskelig kommunikasjon. Allerede fra spedbarns pekende gester til utformingen av komplekse referensielle ytringer (f.eks. "den store kakeboksen på øverste hylle"), må taleren utvikle språklige og kognitive ferdigheter som tillater dem å refer...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tropical Deforestation and Economic Development

Avskoging i tropiske områder er i fokus på grunn av skogens evne til å absorbere drivhusgasser. Det foregår samtidig rask økonomisk utvikling i en del land med store tropiske skoger. Med økonomisk utvikling følger omstilling som har direkte og indirekte betydning for de økonomiske motivene som gj...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Indian cosmopolitan alternatives: Ritual intersections and the proscription of religious offense

Mange hevder at multireligiøse samfunn har en iboende tendens til å være ustabile. Samtidig inneholder verdenshistorien mange eksempler på velfungerende multireligiøse samfunn, ikke minst i Asia. Hva er det som gir slike samfunn samholdskraft? Dette prosjektet rettet søkelyset mot India, som ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts

Prosjektet Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global Battles har analysert den globale politiske kampen om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRR). En internasjonal, flerfaglig forskergruppe (jus, samfunnsvitenskap, psykologi) har brukt ulike metoder (kvalitative, kvantitative, eksperiment...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of violence in civil armed conflicts

Opprørsgruppers bruk av ulike kampmidler, som vold mot sivile, geriljaangrep og demonstrasjoner, varierer ofte betydelig over tid og rom. Dette prosjektet analyserer denne variasjonen, med et særlig fokus på vold mot sivile og ikkevoldelige aksjoner. Prosjektet utvikler og tester teori om diss...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Getting on in life: Strategies of middle-class reproduction

Hvordan framstår og opprettholdes sosiale klasseforskjeller i et forholdsvis egalitært samfunn som det norske? Dette prosjektet har undersøkt hvordan klasseforholdene opprettholdes på flere måter. Et sentralt poeng i prosjektet er at ulikhet i det norske samfunnet ikke kan uttømmende beskrives eo...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo