0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Internet Gaming and Psychosocial Development from Childhood to Emerging Adulthood—An Ecological Process Model

Gaming er blitt en vanlig aktivitet blant barn og unge. For de fleste er dette en spennende og sosial fritidsaktivitet som noen blir svært opptatt av og bruker mye tid på, men noen av disse dedikerte spillerne står i fare for å utvikle en avhengighet til spilling med betydelige negative psykologi...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt nettverk for lærerstipendiater finansiert av Offentlig sektor-ph.d-ordningen (heretter NATPRONET)

NATPRONET er et innovativt forskningssamfunn med formål om å understøtte faglighet, tilhørighet og identitet for lærerstipendiater tatt opp gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen (OFFPHD), og understøtte deres rolle i radikal endring og innovasjon i utdanningssektor. NATPRONET sikrer bærekraft ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Emotion Crafting: A Proactive View on Adolescents’ Pathways towards Desired Emotions

Hensikten med EMOCRAFT-prosjektet er å få mer innsikt i hvordan eldre ungdommer aktivt kan bidra til sin egen emosjonelle fungering, som vi kaller ‘emotion crafting’. Mer spesifikt ønsker vi å undersøke hvordan eldre ungdommer kan skape flere positive følelser i dagliglivet sitt. Dette prosjektet...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Digital Lives: Impact of Social Media Use on Psychological and Social Development from Childhood to Adulthood

I likhet med tidligere generasjoner tilbringer dagens barn og unge hverdagen sin hjemme, på skolen, og i sine nabolag, - sammen med familie, venner, lærere og andre. Det er likevel en stor forskjell: De lever også livet sitt på internett. Internett utgjør derfor en egen oppvekstarena som potensie...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A pilot study of drivers and societal impacts of freshwater discharge from glacial systems in Norway and the Chinese Karakoram

Fjellkjeder, beskrevet som ‘verdens vanntårn’, lagrer massive mengder av ferskvann i form av snø og bre-is og forsyner miljøet og menneskets behov for ferskvann lengre nede i vassdraget. Under global oppvarming krymper breene og relaterte naturfarger påvirker vannkraft industrien og turismen i E...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

General theory of pro-environmental behavior spillover

Utstrakt omfavning av et bærekraftig atferdsmønster på tvers av ulike områder innen forbruk og dagligliv (f.eks. mat, transportmidler og energiforbruk), er avgjørende for å møte presserende miljøutfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, utarming av ressurser og forurensing. Dett...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Policy Instruments across Commodity Chains Multilevel governance for Biodiversity-Climate in Brazil, Colombia, Indonesia

Miljøpolitiske instrumenter på tvers av varekjeder Multilevel governance for Biodiversity-Climate i Brasil, Colombia, Indonesia Kontekst: Konvertering av naturlige økosystemer for bruk av landbruksarealer og utvinning av mineraler er en av de viktigste driverne for tap av biologisk mangfold. Samt...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

H-work formidlings- og læringsplattform (e-H-work) Mentale helseutfordringer er et økende samfunnsproblem generelt, men også i arbeidslivet spesielt. ¼ av EUs yrkesaktive befolkning er forventet å oppleve mentale helseproblemer gjennom sin levetid (f.eks. symptomer på depresjon, angst, stress og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Glaciofluvial Microplastic Deposition (GMP), RiS-ID 11417

This project aims to quantify microplastic pollution (concentration, type, form) across several environmental matrices (snow, riverine sediments, marine sediments) in a populated Arctic catchment. It is a multi-year project examining year-on-year change at select stations, and how plastic debris ...

Tildelt: kr 44 095

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Identifying subsurface processes of patterned ground and coarse-grained sediment in the high Arctic, RIS-ID 11434

My PhD project focuses on periglacial creep and periglacial erosion in cold regions of the world. Two pits in blockfields on the Norwegian mainland have so far been analysed regarding stratigraphy, sedimentology, grain morphology and mineralogy. For this Arctic fieldwork project the analysis of t...

Tildelt: kr 67 843

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Transgenerational, Social, and Individual Predictors of High-School Dropout: An Ecological Model Tested in a Multi-Data Design

Mer enn 25% av norske elever på videregående (16-19 år) blir ikke uteksaminert innen fem år etter opptak (n> 10 000). Ungdommer som faller ut av videregående opplæring er sårbare for en rekke problemer. Mye tyder på at frafall fra videregående skole er et resultat av en prosess som starter tidlig...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Reasoning and proving in primary education

I den nye læreplanen framheves det at resonnering og argumentasjon skal gjennomsyre all matematikkundervisning i grunnskolen. Forskere er tydelige på at arbeid med resonnering og bevis allerede fra barnetrinnet støtter elevers meningsskaping i matematikk og skaper grunnlag for utvikling av dyp fo...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Going gradeless in upper secondary school. Exploring how reduced grading affects communities in Norway

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av skolesystemer over hele verden. Imidlertid har både forskere og lærere tenkt nytt om vurderingens plass i opplæringen, noe som har ført til at lærere selv i større grad velger å redusere bruken av karakterer. Hensikten kan være å fremme læring, g...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Measuring quality (MASQ): Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services

Spørsmålet om hvordan øke kvalitet og effektivitet i kommunal helse- og omsorgssektor er like gammelt som sektoren selv. Alle ønsker høy kvalitet. Men hva kvalitet er, og hvordan oppnå dette, er ikke entydig. Arbeid for kvalitetsheving, gjennom reformer, økte kompetansekrav, forberedelser til eld...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Glaciofluvial Microplastic Deposition, RiS ID: 11417

The aim of the study is to determine how ´pristine´ glaciogenic sediments and ice incorporate microplastic pollution. Can it be said that glaciogenic sediments at the coastline contain a stronger anthropogenic signal then those at the glacier margin and within ice being incorporated into the glac...

Tildelt: kr 28 114

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Anatomy of Resistance Campaigns

Hvorfor er noen land demokratier mens andre styres av diktatorer? Hvorfor blir noen demokratiske bare for å gli tilbake til autokrati noen år senere? Mens de fleste studier har fokusert på sakte økonomiske og demografiske faktorer, ser vi på aktørene som faktisk organiserer motstand mot autoritær...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Thinking in Sustainability Education

CriThiSE (Kritisk tenkning i utdanning for bærekraftig utvikling) er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Karlstads Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og fem skoler; en i K...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Anatomy of Resistance Campaigns (ARC)

The ARC project proposed a fundamental re-thinking of how resistance movements are conceptualized. While existing works had conceptualized episodes of resistance (and especially nonviolent resistance) as `campaigns' or `years' of contention, this masked enormous variation in the types of organiza...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

UNelected REPresentatives: The Impact on Liberal Democracy in Europe (UNREP)

Billie Eilish oppfordret alle i moteindustriet til å fjerne pels fra produktene sine "... not only for animals, but also for our planet and environment too." Candice Owens krevde et slutt på obligatorisk koronatesting på vegne av konservativene. Den Afghanske kvinnelige fotballspilleren Khalida P...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i ‘Origin of Species’. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Geographers Meeting 2019: Sustainable Geography - Geographies of Sustainability

In June 2019, the Department of Geography at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will host the 8th Nordic Geographers Meeting (NGM). NGM is a bi-annual conference initially set up as meeting place for Nordic geographers, but has over the years evolved into an international v...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle deler av verden vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengeli...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres årlig. Arrangementet ivaretas av universitetene på omgang. Konferansen er en samling av arbeidsgrupper, med noe felles, en plenumsforelesning, en paneldiskusjon og en felles middag. Alle som deltar, melder seg til en gruppe og det legges ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Mathematical Reasoning with Cognitive Technology har vi undersøkt hvordan elever, lær...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Acquisition of English in the multilingual classroom

Dette året har vi fortsatt med å analysere dataene våre som består av klasseromsobservasjon, workshoper for å videreutviklere lærernes kompetanse, gruppeintervju med elever og spørreskjemaer til elever. Våre analyser av klasseromsobservasjon viser at lærerne sjelden brukte pedagogisk transspråkin...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Studien av et mulig verdikonservativt tilbakeslag i Norge synes å ha lite for seg. Høyrepopulismen i Norge er først og fremst tuftet på innvandringsmotstand, og det er Kristelig Folkepart, ikke Framskrittspartiet som representerer verdikonservatismen i Norge. Studien av det verdikonservative tilb...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trajectories of Emotional Disorders: Predictors and Why More Women? Testing a Bio-psycho-social Model

Emosjonelle vansker (angst og depresjon) og relaterte problemer (søvnvansker, selvskading, spiseproblemer) innebærer betydelig lidelse og funksjonssvikt, og de rammer fra 2 til 10 ganger flere kvinner enn menn. Emosjonelle vansker starter ofte i tenårene, og det er her kjønnsforskjellen utvikler ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage