0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Helpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence

Effektene av fysisk og seksuell vold på ofre og deres familier kan være ødeleggende og vedvarende, med potensielt langvarige konsekvenser for fysisk og mental helse, utdanning, sysselsetting og bruk av velferdstjenester. Mens strafferettssystemet anses som en viktig del av offerets gjenoppretting...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Healthcare Workers Well-Being and Safety (WeBeSafe): Ensuring a Sustainable Workforce in the Healthcare sector for the 21st Century

Det er et globalt behov for flere helsepersonell og at sykehusene bedre klarer å beholde det kvalifiserte helsepersonellet de har. Et velfungerende helsevesen med kvalifisert personell er viktig for å levere de tjenestene befolkningen trenger og forventer. Sykehusene drives av helsepersonell som ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

Målet vårt er å studere om bruk eller seponering av ADHD-legemidler under graviditet er assosiert med en økt risiko for uheldige fødselsutfall. De siste tjue årene har ADHD blitt en mer vanlig diagnose blant voksne. Som en følge av dette har det vært en betydelig økning i bruk av ADHD-legemidler ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

Hovedformålet med dette prosjektet er å skaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til individuelle forskjeller i nevropsykologisk utvikling og psykisk helse, ved hjelp av store datakilder og avanserte analysemetoder. Prosjektet benytter data på over 100 000 barn...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Novel aspects of an old problem. The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Hver time i døgnet skjer to nye underarmsbrudd og ett nytt hoftebrudd i Norge. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Risiko for hoftebrudd har gått ned de siste tiårene. Likevel forventes antallet å stige i årene som kommer på grunn a...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Norwegian Burden of Disease Study 2017-2019: regional and socioeconomic patterns in Norway and Nordic comparison studies

Sykdomsbyrdeberegninger viser hvordan ulike sykdommer, skader og risikofaktorer rammer en befolkning i form av helsetap og dødelighet. Sykdomsbyrdeanalyser er altså komplette ved at de inkluderer byrden fra både dødelige og ikke-dødelige sykdommer på befolkningens helse. Man kan også gjøre beregn...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Prenatal exposure to toxicants and childhood neurodevelopmental disorders and cognitive functions (NeuroTox)

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling allerede i fosterlivet, men er det lite kunnskap om skadelige effekter av miljøgifter på hjernens utvikling og kognitive funksjoner, eller risiko for nevrologiske lidelser eller nevroutviklingsforstyrrelser i barn. Skadelige kjemikalier er risikofaktorer ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized controlled trial of Prompt Mental Health Care

Ph.d.-kandidaten som ble ansatt i prosjektet leverte avhandlingen i juni 2021. Målet med doktorgradsprosjektet var å generere ny kunnskap og innsikt om implementeringsfaktorer og virkningsmekanismer knyttet til RPH-tjenestene. Funnene er i tråd med tidligere evalueringer, noe som indikerer at RPH...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The importance of prenatal and postnatal nutrition on ADHD and cognitive functions in children

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er blant de vanligste psykiske diagnosene som stilles blant barn og unge både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet for lite om årsaker til ADHD ut over at gener spiller en viktig rolle. Vi kjenner heller ikke til kurativ behandling for ADHD. Kunnskap...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of family conflicts: Macro and micro perspectives on parental conflicts across family settings

Foreldrekonflikt er forbundet med betydelige vansker hos barn. Like fullt har foreldres samliv og foreldrekonflikter i liten grad tidligere blitt undersøkt i Norge og Norden. Hovedformålet med dette prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om hva som henger sammen med særlig skadelige konflikter m...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Formålet med prosjektet var å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie. Tvillingstudier er godt egnet til å undersøke årsaksmekanismer. Vi har tidligere ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health outcomes in adopted children - a longitudinal register-based study

Fra tidligere forskning vet vi at internasjonalt adopterte barn og ungdom har større risiko for å utvikle psykiske problemer sammenlignet med jevnaldrende som ikke er adopterte. Likevel har flertallet av adopterte god psykisk helse på tross av en vanskelig start på livet. Det har blitt foreslått ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE)

PAGE betyr «Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment». Målet er ny kunnskap om miljømessige risikofaktorer for type 1-diabetes og cøliaki, som i fremtiden kan brukes til forebyggende tiltak. Type 1-diabetes og cøliaki er blant de van...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Molecular biomarkers and targets for patient stratification and drug discovery of nociceptive and neuropathic pain

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

ReCONDUCT.EU. - Research in Conduct Disorders in Europe: Addressing Pathological Aggression and Paediatric Conduct Disorders

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

A Longitudinal, Mixed Method Study of Socio-Cultural Adaptation and Mental Health among Unaccompanied Minor Refugees after Resettlement.

The aim is to take advantage of a unique data set of interviews and 4 waves of questionnaire information collected from unaccompanied minor refugees (UMR) after resettlement, to get information about the dynamics of changes in mental health and socio-cult ural adaptation. We will examine the inte...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migrasjon og psykisk helse

Innvandrere fra ikke-vestlige land har en betydelig overhyppighet av psykiske helseproblemer. Vi ønsker å gjennomføre en nasjonal dagskonferanse med fokus på psykisk helse rettet mot innvandrerbefolkningen og beslutningstagere. Målsetningene er å bidra ti l å avstigmatisere psykiske plager i innv...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The impact of a child's special health care needs on maternal sickness and work participation

Antall barn med særskilte omsorgsbehov på grunn av sykdom er økende, og omsorgsoppgavene har blitt mer omfattende og krevende. Foreldre er nødt til å fungere som helsepersonell med kompetanse på pleie, ernæring, fysioterapi og medisinering. De fungerer også som lærere og logopeder, og bruker mye ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser - følger for sykefravær og uføretrygd

Formålet med studien var å øke kunnskapen om konsekvensene av vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i forhold til sykefravær og uførhetstrygd. Både vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser oppstår i ung voksen alder, samtidig som man skal ta viktige valg om utdann...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide among individuals outside mental health services.

Annually, more than 500 individuals kill themselves in Norway. Half of all suicides occur among individuals with no current mental health treatment. Poor knowledge of risk factors for such suicides seriously impedes effective prevention. Thus, the primary objective for this project is to gain ne...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Axis I and Axis II Psychiatric Disorders in Norwegian Twins: A Follow-Up Study

The main aim of the project is to explore etiological factors underlying the development and co-occurrence of selected mental disorders (axis I disorders) and personality disorders (PDs) in early adulthood. Longitudinal twin studies are ideally suited to address these issues. We have previously...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Eating problems from infancy to adulthood. Knowledge about risk factors and developmental pathways from two longitudinal population studies

The aim of the proposed study is to provide new knowledge about (1) risk factors for eating problems, and (2) longitudinal pathways of eating problems from early childhood through adolescence into adulthood. The research project is motivated by several re cent reviews showing that we need more in...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Age of alcohol initiation and personality disorders as predictors of alcohol problems in early adulthood: A twin study

Background: Research indicates that early alcohol initiation results in an increased risk for later alcoholism. It is, however, not known whether early alcohol exposure is a causal factor for alcoholism, or if early alcohol initiation indicates a genetic predisposition for alcoholism, as well as...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The impact of parental alcohol abuse on the mental health of the offspring: A prospective population based study

Research has showed that children of alcohol abusers struggle with an array of psychological and behavioral problems. Although research has established an increased risk of adverse outcomes for this group, individual and gender based differences indicate a complex relationship. NOU 2003:4 and Opp...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Dementia. Risk factors and caregiver burdens. An epidemiological study of the population in Nord-Trøndelag.

The occurrence of dementia is rising with increased life expectancy. As many as 1/10 of the population may be demented at the end of life. The majority of dementia cases suffer from Alzheimer's Disease (AD), while remaining cases are either vascular demen tia(VD), mixed AD and VD, or other dement...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pelvic girdle pain in pregnancy: Endocrine risk factors, physical activity and prognosis.

Background: Pelvic girdle pain affects one in five pregnant women, gives rise to functional disabilities and is a major cause of sick leave in pregnancy. Hence, pelvic girdle pain should be regarded as a major women's health issue. Nevertheless, the aetio logy is poorly understood. Pregnancy repr...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Mothers of children with congenital heart disease (CHD): psychosocial problems from pregnancy through child age 3 years

Background: Mothers that are pregnant with, give birth to and take care of an infant with congenital heart disease (CHD) are at risk to develop serious psychological and social problems. Today, advanced surgery saves the life of ever more severely affecte d children with CHD. Yet, we know little ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Depression in adolescence. Precursors and developmental pathways from 18 months to 18 years.

The purpose of the project is to identify precursors, early predictors and developmental pathways to symptoms of depression in adolescence. We will also investigate gender differences related to development of mental health. The proposed project is base d on a longitudinal, prospective populati...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo