0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A highly efficient and stable electrode for solar-driven water electrolysis, interrogated by advanced operando and in situ techniques

Soldrevet vannsplitting er en elegant måte å lagre naturens vekslende sollys i form av kjemiske bindinger, i dette tilfellet som fornybar hydrogengass. En nøkkelkomponent i en lysdrevet vannelektrolysecelle er anodeelektroden, som må aktiveres av sollys og samtidig frigjøre oksygengass ved oksida...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

OPtimal Scheduling for next-generation intelligent TRAnsport systems.

Ruteplanlegging innebærer å bestemme tider for bevegelse av kjøretøyer i transportsystemer. Det inngår i alle nivåene av planleggingsprosessen: strategisk, for å finne optimale infrastrukturinvesteringer; taktisk, for å etablere rutetabeller; og operasjonell, for å tillate omlegging av ruteplanen...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SILENSE ((Ultra)Sound Interfaces and Low Energy Integrated Sensors)

I SILENSE prosjektet ble det forsket på nye akustiske teknologier og nye konsepter utviklet for å kunne aktivere og styre utstyr ved hjelp av gest, data kommunikasjon og innendørs posisjonering, basert på disse nye akustiske teknologiene. Konseptene som ble utviklet kan brukes i forskjellige do...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Conversion between Magnetic, Electric, and Thermal energies in phase-transforming materials (COMET)

Dette prosjektet har som mål å finne nye materialer som kan brukes for konvertering mellom ulike energiformer under strukturelle fasetransformasjoner. Dette kan potensielt brukes til å høste varme ved lav temperatur med meget høy virkningsgrad. Et systematisk søk etter slike materialer har starte...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel molten/solid composite oxygen transport membranes for CO2 capture

Prosjektet MOC-OTM fokuserer på utvikling av nye komposittmaterialer for oksygen-separasjonsmembraner som kan brukes ved relativt lave temperaturer (< 600 °C). Disse nye membranene kan implementeres i karbonfangst-relaterte teknologier (CCS), som f.eks i oxy-fuel forbrenning og gi høyere energief...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

H2 production at IntermediAte temperAture

I AH2A prosjektet har SINTEF og UiO sammen med internasjonale partnere jobbet med å utvikle en protonledende elektrolysør med driftstemperatur på 600 °C for produksjon av hydrogen ved hjelp av varme og damp fra jordvarme og solenergi, eller spillvarme fra industrianlegg. Cellene består av tynne, ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2D materials beyond graphene

Todimensjonale (2D) materialer representerer en ny klasse funksjonelle materialer som kan utnyttes for miniatyrisering av elektroniske og elektrokjemiske teknologier. Teknologi basert på 2D materialer kan utnytte materialets intrinsiske dimensjoner på kun noen få atomlag for å forbedre ytelse i f...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Medvirkning til ETIP Deep Geothermal Energy 2017-2019

SINTEF har gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i ETIP Deep Geothermal Energy i perioden 2017-2019 arbeidet for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny teknologi rettet mot anvendelser innen dyp geotermisk energi. SINTEF har jobbe...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy 2017-2019

SINTEF har gjennom deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi. Delmål i deltagelsen har vært å: - Koordinere norske indu...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Coordination of core European supply chains using Optimization

I de første 18 månedene av prosjektet oppnådde vi i utgangspunktet alle hovedmålene for prosjektet. Derfor bestemte vi de siste 6 månedene oss for å forsøke å implementere en prototype av forsendelsesverktøyet til dispatcherne på Narvik. Vi satte endelig prototypen i drift på Narvik statsjon i fe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Stimuli responsive layered double hydroxide/CARBon nanotube based COATings with multi-level corrosion PROtection

CARBCOATPRO-prosjektet har siktet på å utvikle innovative miljøvennlige antikorrosive forbehandlinger, grunninger og toppstrøk for å drastisk forbedre langtidsytelsen for metallsubstrater. Teknologien i fokus gikk ut på å inkorporere additiver av layered double hydroxide/karbon nanorør i funksjon...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

En brenselcelle er en innretning som omdanner kjemisk energi fra et brennstoff til elektrisitet gjennom en kjemisk reaksjon. Typisk spaltes hydrogengassmolekyler til hydrogenioner og elektroner på den ene side av brenselcellen; deretter vandrer hydrogenionene gjennom en elektrolytt til den andre ...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

DynAdapt

Nowadays, software systems are leveraging upon an aggregation of dedicated solutions, which leads to the design of large scale, distributed, dynamic systems. The need to evolve and update such systems after delivery is often inevitable, for example, due to changes in the requirements, maintenance...

Tildelt: kr 41 168

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF vil gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter school in eScience 2016-2020

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Simulation and Optimization of Large-Scale, Aquifer-wide Injection CO2 injection in the North Sea

For at CO2-lagring skal utgjøre et relevant virkemiddel for reduksjon av europeiske klimagassutslipp, må det opereres på en mye større skala enn hva en har erfaring med i dag. Dette vil kreve gode anslag for hvor mye CO2 som praktisk og sikkert kan lagres på hvert lagringssted. For å minimere ri...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

DynamITe - Methods for dynamic, integrated transportation planning technology

I kompetanseprosjektet DynamITe har konsortiet utviklet nye modeller, løsningsmetoder og basisprogramvare for optimal person- og varetransport i en stadig mer dynamisk verden. Reiseplanleggere for vei- og kollektivtransport er i dag uunnværlige verktøy for publikum og næringsliv. De bidrar til...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IoT-Health

Forprosjektet skal utarbeide en hovedprosjektsøknad innen IKT for offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Den overordnede prosjektidéen for hovedprosjektet er å bruke state-of-the-art IKT teknologi innen IoT, kommunikasjon og sensorer for å forbedre dagens offentlige helse-, omsorgs- og...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars ...

Tildelt: kr 16 500

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 ? I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst. Konsepte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs nye initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 90 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplatt...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Full-field simulation of water-based EOR

Oljeproduksjonen på norsk sokkel er på vei ned, på tross av at det fortsatt er mye olje igjen i mange felt. Når produksjonen ikke lenger er lønnsom og derfor stoppes, ligger typisk halvparten av oljen igjen. I Nordsjøen er den vanligste utvinningsteknikken vanninjeksjon: Vann pumpes inn i reservo...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs nye initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 90 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplatt...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF vil gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi.

Tildelt: kr 41 900

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2015

EUs nye industriinitiativ innenfor energimaterialer (EMIRI) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. EMIRI skal operasjonalisere SET-planens veikart for Energimaterialer som dekker 11 teknologiområder i form av en implementeringsplan. Kjernegruppen til EM...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Opto-electronic properties of 3D nanostructures for use in high efficient solar cell applications

SINTEF har utviklet en metode for å gro 3-dimensjonale nanostrukturer av silisium og aluminium i form av nanotråder og nanotuneller ved rom temperatur, ved hjelp av en selvorganiserende egenskap til disse to materialene. De optiske egenskapene til aluminium-nanotrådene gjør at de kan være av inte...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC-prosjekt Lab4MEMS II - Micro-Optical MEMS, micro-mirrors and pico-projectors

I prosjektet Lab4MEMS-II samarbeider 19 bedrifter, forskningsinstitusjoner og universitet i Europa om utvikling mikro-optiske komponenter for anvendelse i bl. a. prosjektorer som kan integreres i mobiltelefoner, kompakte 3D skannere og miniatyriserte IR-spektrometre. De norske partnerne SINTEF og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AGRA: Aggregated risk assessment and management

For mange virksomheter og bedrifter er risikoledelse basert på ISO 31000 viktig. Målsetningen er systematisk og proaktivt å frembringe et til enhver tid mest mulig korrekt risikobilde. Dette risikobildet må innholde nok informasjon til å sette beslutnings takere i stand til å ta de riktige beslut...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC - prosjekt SAFESENS, Sensor technologies for enhanced safety and security of buildings and its occupants

I løpet av våre liv blir vi eksponert for mange farlige situasjoner, både i privat- og arbeidssammenheng. Ofte blir vi ikke bevisst på farene før uheldige konsekvenser oppstår. Innånding av giftige gasser og røyk i forbindelse med innendørsbrann rammer for eksempel over 100 000 mennesker hvert år...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G-Special Interest Group

The new ETP is the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. It is important to fully understand the 5G-PPP objectives, structure and mechanisms. Norwegian actors (industrial, institutes, academia) need to account for the European industrial views on 5G technolog...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo