0 antall prosjekter

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Circular Economy Conference 30-31 mai 2018

I en sirkulær økonomi siktes det mot å holde produkter, komponenter og materialer i bruk lengst mulig for å skape mer verdi ut av mindre ressurser. Konferansen innenfor sirkulær økonomi som arrangeres av SINTEF, NTNU og Nord universitet i Trondheim fokuser på hvordan en sirkulær økonomi kan skape...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Se Engelske teksten.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Transition towards zero emission ports

Kompetanseprosjektet TRAZEPO hadde som formål å bidra til energiomstillingen i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter. Det overordnede forskningsspørsmålet var: Hvordan kan havner legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirks...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individuals and families affected by CFS/ME: Population characteristics, service use and needs

ME/CFS er en lidelse som rammer opp imot fire prosent av befolkningen. Sykdommen er alvorlig med potensielt store konsekvenser for velferden til de som rammes og deres familier. Prosjektet har hatt tre overordnede tema og hovedmål. 1. Kartlegge sykdomsforekomst og hva som kjennetegner pasientene ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Cluster for Co-creative Service Design and Innovation

Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI) har i løpet av en femårsperiode vært et flerfaglig og tverrsektorielt nettverk med et overordnet mål om å utforske, evaluere og dokumentere samskapende tjenestedesign som tilnærming til tjenesteinnovasjon. Delmål har vært å: 1) generer...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Continued Annual Workshop on Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures (CSSR-CEI)

Workshopen "Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures" (CSSR-CEI) har vokst fram som en del av samarbeidet mellom SINTEF, FFI og University of Tulsa i SAMRISK-II-prosjektet "New Strains of Society", knyttet til prosjektets mål om et komparativt fokus mellom Norge og...

Tildelt: kr 28 308

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nettverkskonferanse 2017 - Måling og overvåking av trafikksikkerhet

Nettverk for transportsikkerhet 2015 - 2018 er finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere, forskningsmilj...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Greening the Fleet - Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector

Forskerprosjektet GREENFLEET analyserte utfordringer og muligheter ved en overgang til lav- og nullutslipps energiteknologier i skipsfarten. Ulike typer barrierer (teknologi, økonomi, praksis/kultur) gjør at slike bærekraftige omstillinger er kompliserte og tidkrevende prosesser. Utfordringene ka...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

JPI MYBL - European Welfare Models and Mental Wellbeing in Final Years of Life

Hovedmålet med EMMY-prosjektet var å bidra til utvikling av god velferdspolitikk som støtter psykisk velvære blant de eldste eldre). Antallet (og andelen av befolkningen) i aldersgruppen 80 år og eldre øker globalt. Denne demografiske endringen kan kreve ny politikkutvikling som bygger på psykisk...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

MULTI-STIM: A multimodal approach for understanding and optimization of deep brain stimulation (DBS) surgery

This project has two main parts. In the first part, we aim to improve our understanding of the relationship between the intra-operative MER signals and the anatomy in patients with PD. Micro electrode recordings are used to refine the target position of the electrodes based on the characteristic ...

Tildelt: kr 12 478

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Kunnskapsnettverk for utvikling av nye boligkonsepter for bærekraftige byer (KUBB)

Målet med nettverket KUBB er å etablere en tverrfaglig arena rundt utvikling og realisering av nye boformer med et større innslag av fellesskapsløsninger. Vi ser en økende interesse og utbredelse av alternative boformer i andre land (Sverige, Danmark, Nederland, UK, m.fl.) og erfaring viser at de...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

Formålet med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil prosjektet utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tidlig hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier

Visjonen til prosjektet er å bidra til å gi økt og bedre hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier. Målet med innovasjonsprosjektet er å utvikle gode og helhetlige tjenester som kan være med på å øke familiefungeringen i multiproblemfamilier. Bakgrunnen er at psykiske lidelser forve...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IKT-støtte for økt egenmestring og bedre behandling for barn og unge med fedme

Antallet barn og unge med fedme er stort og voksende i Norge og internasjonalt. De høye tallene og faren dette fører med seg for andre fedmerealterte sykdommer, gjør at verdens helseorganisasjon anser overvekt og fedme for å være en av de mest alvorlige helseutfordringer verden står ovenfor i dag...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Case-Based Reasoning for Vind- og friksjonsvarsling

Ved å bruke de samme datamodellene som anvendes innen kunstig intelligens er målet å bygge et system som både tar hensyn til tidlgere erfaringer og faktiske nå-tidsparametre for å forutsi hvordan vind og friksjons forhold kommer til å utvikle seg fram i tid. Tidligere erfaringer ved stengninger ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Economic analysis of coordinated plug and abandonment operations ECOPA

Anslagsvis 3000 brønner må plugges på den norske sokkelen, og samtidig borres det omtrent 150 nye brønner hvert år. Petroleumsindustrien har estimert at de totale kostnadene knyttet til plugging (P&A) vil bli 900 milliarder norske kroner, og at arbeidet vil ta 40 år. Gitt de norske skattereglene ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart protective solutinos for industrial safety and productivity in the cold

Det er en økt aktivitet i Nordområdene, og industrien flytter grensene lenger og lenger nord. Det er til tider ekstreme værforhold i Nord, som igjen stiller nye og utfordrende krav til de som skal arbeide der. Arbeid i kalde omgivelser har ulike negative effekter på arbeidsevne, helse og sikkerhe...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SKILLS: The Future Industrial Worker in Skilled Practice

SKILLS prosjektet har prøvd ut nye måter å samarbeide på mellom grunnopplæringen, videregående opplæring og bedrifter, for å gi elevene økt innsikt i de kompetansekravene arbeidslivet trenger fremover. Prosjektet har også utviklet ny kunnskap om innholdet i de generiske kompetansekravene som alle...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MULTIBUBBLE - Multifunctional microbubbles for improved image-based diagnosis and drug delivery

I dette prosjektet har vi utviklet en teknologiplattform basert på mikrobobler dekket med et lag av biodegraderbare nanopartikler. Hver enkelt mikroboble er dekket med et par tusen nanopartikler og nanopartiklene bærer med seg et terapeutisk medikament. Mikroboblene injiseres inn i blodstrømmen o...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

IMAGE GUIDED NEUROSURGERY

Både SINTEF Medisinsk Teknologi og TIMC-IMAG har ekspertise innenfor bildeveiledet kirurgi og spesielt innen nevrokirurgi. SINTEF har utviklet en forskningsplatform for navigasjon og intraoperativ ultralydavbildning under hjerneoperasjoner. Dette systemet inkluderer navigasjon ved hjelp av MR bi...

Tildelt: kr 13 133

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway

Transport av tømmer og tømmerprodukter er kostnadskrevende. Ifølge Melding om Kystskogbruket 2015 er årsakene til dette relativt dårlig kvalitet og kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene og lange distanser. Sjøtransport i kombinasjon med landtransport være avgjørende for å forbe...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide Prevention mHealth-based Intervention in General Population

Everywhere in Europe suicide represents an epidemiological and a socio-economic burden. A number of projects, including European projects, have investigated suicide and related-disorders prevention and provided guidelines for strategies on suicide prevent ion including e-health programmes and awa...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Training for Operational Resilience Capabilities

Resiliens betegner en aktivt orienterende tåleevne og tilpasningsdyktighet; en evne til å forstå og handle "utenfor boksen", forutse og gjenvinne kontroll som kan glippe, ivareta det essensielle når prioritering kreves, gjenskape kontroll på nye premisser , og lære fra slike erfaringer. Utvikling...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

GLOBVAC International networking event and proposal initiating workshop.

The problem of providing vaccines on a global scale at the right moment, at the right place to the people who need it is a major and challenging logistical operation. Budgets are limited, and other challenges exist, such as political and social barriers, to reach the targeted population groups. ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Learning from Successful Operations

I dette prosjektet har vi bidratt til økt kunnskap om hvorfor ulykker IKKE skjer. Vi har utviklet metoder og verktøy som virksomhetene kan bruke til å analysere og lære av vellykkede operasjoner, f.eks. i forbindelse med granskninger, debrifinger etter krevende operasjoner og opplæring/trening. ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Internasjonal formidling av resultater fra Grønn godstransport (videreføring av 187274)

Forskningsprosjektet Grønn godstransport ble avsluttet våren 2011. Gjennom prosjekteier Tollpost Globe er forskningspartner SINTEF invitert til å delta på en workshop i EU-prosjektet COFRET for å formidle resultater fra prosjektet. Workshopen arrangeres i Brussel 15. februar. Det søkes om støtte...

Tildelt: kr 12 997

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robustness in shipbuilding planning and operations - NextShip

Kompleksiteten ved planlegging og bygging av skip for avanserte havromsoperasjoner i Norge, er i stor grad drevet av usikkerhet i valg av utrustning med påfølgende endringer av tekniske spesifikasjoner. Dette gjelder gjennom hele skipets byggeperiode, noe som leder til kontinuerlig endring i plan...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utilization of health care services at the end of life

Målsettingen med prosjektet har vært å beskrive bruken av helse- og omsorgstjenester, og tilhørende kostnader i de siste leveårene, og å identifisere faktorer som påvirker forbruksmønsteret både på individ- og systemnivå. Forutsetningene for kvalitativ god terminalomsorg utenfor sykehus er også b...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Regional effects of energy policy

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for miljøvennlig energiforskning. Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forskni...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage