0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Real-Time Remote Hyperspectral Imaging on Aerial Vehicles and Small Satellites (ARIEL)

Fjernmålingssatellitter og luftfartøyer er i dag uunnværlige verktøy for jordovervåking og for å skaffe kunnskap som kan hjelpe til å forstå jordsystemprosesser og økosystemer. Spesielt er småsatellitteknologien preget av lave utviklingskostnader, energieffektiv elektronikk, og rimelige oppskytin...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Electro-Optics Meeting 2022

The Norwegian Electro-Optics Meeting is the main Norwegian forum for scientific and technical optics, uniting basic research, innovation and industry applications. It's 2022 edition is to take place in Røros, Trondelag, and is organized by a committee consisting of 6 members: 3 from academia (NTN...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Spin-based Intermittent Computer

SPrINTER-prosjektet søker å skape en radikalt ny teknologi for energieffektive trådløse komponenter som ikke behøver batterier for å fungere. Vi foreslår å utvikle en teknologi som bygger på de unike egenskapene til nanomagneter for å nå vårt ambisiøse mål. Batterier har vært en hjørnestein i bæ...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM 2022)

The SAM Workshop is an important IEEE Signal Processing Society event dedicated to sensor array and multichannel signal processing. The organizing committee invited the international community to contribute to state-of-the-art developments in the field. SAM 2022 will feature plenary talks by lead...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Middle Atlantic Ridge Study with Three-Dimensional Magnetotelluric novel Techniques

Å studere jordens indre er avgjørende for å forstå planeten og hvordan den fungerer. Jordens dype strukturer er fortsatt i stor grad ukjente. Magnetotellurisk (MT) er en miljøvennlig geofysisk metode som benytter jordens naturlige elektromagnetiske felt for å kartlegge den elektriske ledningsev...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ultraviolet nanowire/graphene laser (UV-Nanolaser)

Koherent lys i det ultrafiolette (UV) bølgelengdeområdet har mange viktige anvendelser innen materialvitenskap, medisin, biologisk og kjemisk sensing, datalagring, romfartsnavigasjon og for desinfeksjon av vann, mat og luft. For tiden er de eneste kommersielle UV-laserkildene excimer-lasere og fr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SCRIBE: Machine transcription of Norwegian conversational speech

De siste årene har vi sett en økning i smarte enheter, som telefoner, klokker og høyttalere, som vi bruker regelmessig. Den mest naturlige måten å samhandle med disse enhetene er med naturlig tale. Det innebærer at taleteknologi, som muliggjør en slik interaksjon, har en stadig økende innvirkning...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Det «Molecular Communications» -motiverte perspektivet brukes i «Clipeus» til å abstrahere problemet med tidlig oppdagelse av bakterielle infeksjoner. En klart definert sender (en bakteriell infeksjon) sender signal gjennom en kanal (biologisk vev) og videre til en mottaker (Bio-Nano-maskin). Kon...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et av synlig lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare en bølgelengde (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekvens-kammer avgir laserlys med...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COPS: Comprehensive privacy and security for resilient CPS/IoT

Cyber-physical systems (CPSs) og Internet of Things (IoT) er teknologier som vil få økt innpass og viktighet innen alle sektorer i samfunnet. Informasjonssikkerhet, inkludert konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, vil i den forbindelse være kritisk, da kompromittering kan få alvorlige k...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NGINO - Next Generation Internet in Norway

Europakommisjonen lanserte høsten 2016 initiativet om neste-generasjons internett (Next Generation Internet, NGI). Initiativet tar sikte på å forme det fremtidige internettet som et interoperabel plattforms økosystem som støtter de sentrale europeiske verdiene: åpenhet, inkludering, transparens, ...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Massive Simple IoT

Dagens trådløse nettverk koordinerer alle transmisjonene fra ulike enheter slik at de ikke lager for interferens for hverandre. Dette oppnås ved å kotrollere når, på hvilken frekvens, og hvor det er lov å sende. Denne koordinasjonen har vært nødvendig, siden det ikke har eksistert teknologi å mot...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Resource-constrained Things (ART)

I løpet av de nærmeste årene vil det det innenfor mange bruksområder av tingenes internett avhenge av data levert av mange ulike sensorer. Et eksempel er overvåking av utslipp og luftkvalitet i en byer på en svært detaljert skala. Andre eksempel er overvåking av bygninger eller produksjonsprosess...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics

En liten og rask lab-on-a-chip (LOC) biofotonisk plattform har blitt utviklet. Raskere og mer tilgjengelige analyser av prøver fra blod, plasma og urin kan gi sikker diagnose på et tidlig stadium og øke sjansen for å bli helt frisk igjen. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledet av pr...

Tildelt: kr 22,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HYBRID METHOD FOR CALCULATING THE RADIATED SOUND FROM VIBRATING STRUCTURES

I vår hverdag utsettes vi for mange typer av lyder. Det kan være alt fra behagelige lyder fra høyttaler eller musikkinstrument, til irriterende eller skadelig støy fra maskiner. De fleste lyder genereres av mekaniske vibrasjoner i et objekt (et membran, en plate, en struktur), som gir opphav til ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser in...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Low Cost, Ultra-High Efficiency Graphene Nanowire Solar Cells

Målet for GRANASOL prosjektet var å bringe forskningen på lavkost, høyeffektive III-V halvleder nanotråd-baserte solceller videre. Fokus for prosjektet har vært på fundamentale studier av GaAs(Sb)-nanotråd/grafén hybrid komponenter og solceller. Dette inkluderer framstilling og overføring av gra...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

European Conference on Circuit Theory and Design

The European Conference on Circuit Theory and Design is a biannual scientific conference that has been arranged about 20 times. Papers are printed by IEEE, which published a significant portion of the high-quality scientific papers within electrical engin eering and related areas, worldwide. This...

Tildelt: kr 4 766

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interface engineered functional oxides for future device technology

I dag er det mulig å skreddersy egenskaper ved atomær kontroll ved grensesjikt, avgjørende for å skape morgendagens miljøvennlige elektronikk. I snart 70 år har forskning på slike egenskaper vært i fokus, og slik forskning er i dag meget sentral innen komponentteknologi. Stor oppmerksomhet rettes...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

THE AUTONOMOUS ASSESSMENT OF AIRCRAFT SOUND POWER AND POSITION (FP7-PEOPLE-IEF-2011)

Noise is a main pollutant of airports. At present there are two main tools used to manage the impact of airport noise ? computer simulated noise contour maps (NCM) and aircraft noise monitoring systems (NMS). Currently both systems have shortcomings. The aim of this research project is to overco...

Tildelt: kr 66 541

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Energy Efficient Computing Systems Based on Heterogeneous Multi-core Platform, Jingfeng Zang - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Biosensing with single molecule sensitivity based on photonic crystal membranes

This application relates to a 6 months visit to Stanford University, which is a part of my, Jon Olav Grepstad, doctoral work. My supervisors are Johannes Skaar at NTNU, Aasmund Sudbø at the University of Oslo, Ib-Rune at SINTEF and Olav Solgaard at Stanfo rd University. In my doctoral work, I ha...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

III-V nanowire/graphene hybrid structures and devices

In the last year we have developed CVD growth of graphene on Pt as an alternative to Cu, made studies of nanowire/graphene contacts, as well as made electrical noise studies of GaAsSb nanowire Schottky diodes. We have investigated the growth of graphene on various types of Pt substrates using l...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Third Nordic Workshop on System and Network Optimization for Wireless (SNOW)

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

European Test Symposium

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Inversion of seismo-acoustic data for elastic properties of the ocean bottom

In the ocean, remote sensing of acoustic waves is the primary means to determine physical characteristics of the sea bed materials and the sub-bottom structure. Examples of remote sensing applications span a broad spectrum, including geotechnical site in spections for cable and pipe laying and i...

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage