0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Rally to the Valley: Establishing Hydrogen Value Chains for the Nordics

En hydrogendal (hydrogen valley) refererer til et geografisk område (region, havn, øy, industriklynge) hvor hydrogen dekker mer enn ett spesifikt behov. De er utformet for å dekke en betydelig del av verdikjeden (produksjon, transport, distribusjon, noen ganger lagring) til bruk i ulike sektorer ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

NTNU's participation in EERA's Joint Programme Bioenergy

The project will support the participation of Researcher Raquel Jorge in EERA JP Bioenergy related activities. Participation in networks such as EERA is considered an activity of strategic importance by NTNU and by the NTNU Energy Transition Initiative (NETI), in which Jorge has a role as EU rese...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry

Bygg- og anleggsnæringen har i mange år hatt en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre næringer. Det er derfor et stort behov for ny kunnskap og innovative metoder innen sikkerhetsstyring som kan bidra til å redusere antall ulykker samt økt bærekraft gjennom utvikling av trygge og sikre arbei...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of short-term resource allocation in power markets

Et velfungerende kraftmarked trenger optimal ressursallokering som tar hensyn til forsyningssikkerhet. En høyer andel fornybar energi i energimiksen fører til flere utfordringer og øker behovet for ressurser som kan gi fleksibilitet. Digitalisering av kortsiktig ressursallokering kan muliggjøre e...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic

Forståelse for og tilpasninger til klimaendringer er en av de største pågående utfordringene samfunnet står ovenfor. Hovedhensikten med ArctRisk prosjektet er å utvikle kunnskap og verktøy for å forstå og håndtere effekter av klimaendringer på samfunnets evne til å beskytte borgeres liv og helse ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

COMPutational economics and optimization- Agents, Machines and Artificial intelligence

COMPAMA vil utforske et tverrfaglig tema i hurtig utvikling, grenseflaten mellom økonomi, optimering, psykologi, maskinlæring og AI. Formålet er forstå den økonomiske effekten av beslutninger gjort både av maskiner og mennesker. COPAMA vil utvikle et kursprogram og utveksling innenfor disse områd...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Digitalisering og ICT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) vil være nøkkelkomponenter for å integrere store andeler fornybar energi i regionale og lokale energisystemer. Tingenes internett, blockchain-teknologi og digitale plattformer bringer nye paradigmer for å utvikle innovative forretni...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikling og vekst i slike markeder, er kritisk for aktører som skal jobbe i denne konteksten i fremtiden. Samtidig er det et generelt behov for å øke antall...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Styrket EU-posisjon for norske energiforskningsmiljø lederverv i EERA e3s og etablering av nasjonal Mirror Group.

Prosjektets hovedmål var å bidra til økt deltakelse fra norske forskere i H2020 og andre program. Prosjektet skule bidra til 1) etablering av sterke konsortier, 2) oppnå synergier med eksisterende forskning og 3) bruke EERA som en plattform for å øke bidragene fra norske forskningsmiljø mot SET-p...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil til NTNU, professorstilling + fagmiljø i Energy Transition

The modern society needs more climate friendly energy solutions in order to meet the targets set by IPCC and limit global warming. Ensuring secure and sustainable energy sources is a central challenge to maintain welfare and continued economic growth. NTNU and Statoil are launching a new strategi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Design and Experimental Analysis of Novel Integrated Optimization Methods

Effektiv transport og logistikk er viktig i dagens samfunn. Godstransport står for rundt 10% av verdens CO2-utslipp, og det er ikke uvanlig at transport står for mer enn 10% av produktkostnadene. En nøkkel til mer effektiv logistikk er å velge ressurser og fastsette tider til oppgavene på best mu...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Investment under uncertainty in the future energy system: The role of expectations and learning (InvestExL)

Dette prosjektet fokuserte på analyse av investeringer i det norske og europeiske energisystemet under usikkerhet. De ambisiøse klima- og energimålene i EU og Norge må oppfylles gjennom små og store investeringer. Hver av disse må balansere organisasjonsmessige mål, lønnsomhet og bærekrafthensyn....

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

An integrated sustainability appraisal methodology for transportation in rural tourism pressure areas

Populære rurale turistattraksjoner som Geirangerjord, Flåm og Lofoten, representer en unik utfordring i transportplanlegging på grunn av store sesongvariasjoner i krav til transportsystemene. Disse avsidesliggende områdene er perifere og opplever samtidig opphopning av trafikk. I høysesong er tra...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

NORSI II

NORSI sitt fokus har vært på å øke kvaliteten på forskerutdanningen samt gi muligheten for studentene til å bli innlemmet i et akademisk forskningsnettverk. NORSI har i perioden 2012 ? 2020 hatt mer enn 200 aktive studenter og involvert rundt 100 faglige fra institusjoner i Norge og internasjonal...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

20th International Conference on Real Options

Realopsjonsteori dreier seg om analyse av investeringer under usikkerhet. Dette er typisk større investeringer der man ser på mulighetene for å utsette prosjektstart, å forlate prosjektet, endre skala og andre strategiske tiltak. Det er en forutsetning at beslutningene skjer under usikre rammevil...

Tildelt: kr 77 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Ledelse og videreutvikling av EERAs samfunnsfaglige JP e3s med spesielt ansvar for samfunnsaksept og samfunnsengasjement

Denne aktiviteten er knyttet til å lede subprogrammet SP 1: public perception and engagement i EERAs joint programme e3s (economic, social and environmental impacts of energy policy and technology. Dette er også knyttet til deltalse i e3s sitt management board samt ulike strategiske aktiviteter....

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Discrete Optimization Methods in Maritime and Road-based Transport II

Kjernegruppen i DOMinant II har oppnådd betydelige forskningsresultater innen modell- og metode utvikling av diskrete optimeringsproblemer innen maritim og vei-basert transport. Her har 1)lagerstyrt ruteplanlegging og 2)kombinert flåtesammensetning og ruteplanlegging blitt fokusert. Gruppen har f...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INDNOR-India-programmet

Social Entrepreneurship: A Catalyst for Sustainable Development

The NSE Social Entrepreneurship for Sustainable Development initiative will establish an international research consortium with Indian partners and develop a joint research agenda which can make entrepreneurs more effective and efficient as carriers of ne w solutions for a more sustainable and ju...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Gong, Jun, kinesisk statsstipendiat 2009/10

...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Zhang, Fengrong Kina, statsstipend 2008/09

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Integrated Design and Operation of Natural Gas Production, Transportation and Processing Infrastructure under Uncertainty

The recent changes in the natural gas regime in Europe with market deregulation and the increasing importance of market demand in the natural gas value chain means higher demands for efficiency in the exploitation of natural gas resources. As the infrastr ucture at the Norwegian continental shelf...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Financial Engineering Analysis of Investment and Operations in Electricity Markets

By financial engineering we mean employing financial economics and quantitative analysis approaches, to make pricing, investment, hedging and portfolio management decisions. The context of problems considered are those that are relevant for market-relat ed activities in electricity companies, w...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

EDWOR II - Doktorgradsutdanning i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning (tidligere 175736)

Programmets siktemål er å skape en solid faglig plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning. Innenfor rammene av programmet er det ytterligere et siktepunkt å gi en bred faglig basis for aksjonsforskni ng på arbeidslivets problemstillinger. Pr...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Deltagelse i Forskningsdagene 2007

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Research leave at MIT LFEE for Asgeir Tomasgard

Infrastructure for natural gas production and processing often has a lifetime of 30 years and more. This means that the operational use of the infrastructure and the requirements for its design typically change over its lifetime. Strategic decision suppor t models for investment analysis need to ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Discrete Optimization Methods in Maritime and Road-based Transportation

Efficient maritime and road-based transport is very important to economies, Norway in particular. In 2002, the cost of sea transport world-wide was 120 billion USD. Even small improvements in logistics efficiency through optimization based decision-suppor t systems (DSS) will have huge economical...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Doktorgradsutdanning i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - EDWOR I (sammenheng med 182376 EDWOR II)

Programmets siktemål er å skape en solid faglig plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning. Innenfor rammene av programmet er det ytterligere et siktepunkt å gi en bred faglig basis for aksjonsforskni ng på arbeidslivets problemstillinger. Pr...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Optimization in Maritime Transportation and Logistics

Background The demand for maritime transport services is increasing consistently, and there are no signs that the world economy will rely less heavily on maritime transport in the future. There is an increased need for optimization-based decision support systems (DSS) to handle the complex ship r...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

The commercialization of knowledge- establishment and growth of new, technology based firms (NTBFs)

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage