0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

DIRECT CONVERSION OF CO2 AND HYDROGEN TO FUELS (DICO2F)

Dette er et samarbeids- og kunnskapsbyggende prosjekt mellom NTNU, NORCE, Equinor, Elkem, Cambi, Avinor og Nordic Electrofuel. Den globale etterspørselen etter miljøvennlig drivstoff øker i et eskalerende tempo. En måte er å omdanne CO2 med grønt hydrogen for bærekraftig drivstoffproduksjon. Ele...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Preliminary data for new ERC application

The project will support generating more preliminary data to support proposed concept. The project includes three main research activities: 1) A research assistant will work on FeCu system 2) A summer job student will do the literature review and work on noble metal system 3) R&D service: TEM ana...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SensPATH Sensitivity-based path-following for robust economic model predictive control

Dette prosjektet utvikler nye metoder for å optimalisere driften av komplekse storskala prosesser, for eksempel kjemiske anlegg, bioraffinaderier, energimanagement i bygninger og industrielle klynger med varmeintegrasjon. Moderne metoder for å realisere optimal og bærekraftig drift av slike pr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to Aviation Fuel

Luftfart er en av de raskt voksende kildene til klimagassutslipp. EU tar grep for å redusere luftutslipp i Europa. Det er fortsatt betydelige utfordringer for luftfartsindustrien med å opprettholde vekst og samtidig øke miljø bærekraften. I motsetning til andre flytende drivstoff (for eksempel di...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent use of data to build optimization tools for cyber-physical systems in the process industry

Prosessindustrien er en av de største "produsentene" av data, der en typisk prosess genererer tusenvis av datapunkter hvert sekund. Deler av prosessindustrien har brukt sanntidsdata for beslutningstaking i mer enn 50 år og har til nå vært den ledende industrien når det gjelder intelligent bruk av...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nordic Polymer Days 2019, Trondheim

Nordic Polymer Days is a conference that circulates among the Nordic countries, and in its 56th year in 2019 will be held in Trondheim from June 5th-7th. The conference will have a combination of unified and parallel sessions, to increase the number of presented topics as well as increase opportu...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SysMed-COPD - Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

KOLS er en sykdom som dreper 3,4 mill mennesker over hele verden. Foreløpig er det ingen molekylære diagnostiske verktøy for KOLS-sykdommen, og diagnostisering er avhengig av legens erfaring, basert på kliniske data som respirasjonsevne. Hovedutfordringen er å skille KOLS fra andre luftveissympto...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

H2MemX - Enabling ultrathin Pd based membranes through surface chemistry diagnostics and control

Membraner basert på palladium (Pd) i legering med sølv (Ag) kan brukes til separasjon av hydrogen fra blandinger. Slike kommersialiseres nå fordi de har klare fordeler når det gjelder effektivitet, renhet for hydrogenet, stabilitet og kostnad. Teknologien er godt egnet for integrasjon med ulike h...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Bio Fischer-Tropsch - Staging and Multiple Hydrogen Feed of Biomass to Fischer-Tropsch Fuel Synthesis

I dette prosjekt er det arbeidet med å finne nye teknologiske løsninger i prosessen for framstilling av drivstoffkomponenter fra biomasse via gassifisering. Gassifisering er omdanning av råstoffet til en såkalt syntesegass som består av i hovedsak hydrogen og karbonmonoksid. Dette skjer ved høye...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel solvents for biogas upgrading

Biogas technologies have experienced a period of great development: in 2012, there were over 13,800 biogas plants across Europe, and it is estimated that a large part of the EU-27 renewable energy target by 2020 will be met by bioenergy, of which at least 25% will be provided by biogas. Most appl...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigation of non-Newtonian fluid flow in bioprocessing

Dette prosjektet søker kunnskap om hvordan de suspenderte levende organismer optimalt kan bringes fra småskala bioteknologiske laboratorier til storskala flytende systemer som finnes i industriell produksjon. Dette inkluderer blant annet at vi søker forståelse for hvordan væsker med komplekse og ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Chemical Looping Desulfurization of Producer Gas from Biomass Gasification by Mn-based Solid Sorbent

Såkalt annen generasjon (2G) eller avansert biodrivstoff vil være et viktig bidrag i veien til et fornybart samfunn. Flytende drivstoffer har mange fordeler, de har høy energitetthet og det eksisterer en godt utbygd infrastruktur hvor produktene kan distribueres. Transportsektoren utgjør en stor...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Europe-South Korean Joint workshop on CO2 capture

NTNU is a partner of an EU project NanoMEMC2 (NanoMaterials Enhanced Membranes for Carbon Capture http://www.nanomemc2.eu/) within H2020-LCE-2016-2017 program. As this type of projects must have their first twining activity with the South Korean partner within 6 months, the activity is connected ...

Tildelt: kr 52 615

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Temperature Post Combustion CO2 Capture Technology Using Solid Sorbents

Den økte produksjonen av CO2 som følge av den industrielle revolusjon har ført til en økende drivhuseffekt på jorden, som kan ha en ødeleggende effekt på klima og dyrestand. Grunnet et stadig økende energibehov så vil fossilt brennstoff fortsette å ha en viktig rolle I energiproduksjon I den fors...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline ethanol fuel cell

Prosjektresultatene gir nye vitenskapelige og teknologiske konsepter og effektive løsninger i utviklingen av brenselceller, som har blitt identifisert som nøkkelteknologien i et globalt forsøk på å sikre fremtidens industri for ren energi. Brenselceller konverterer direkte kjemisk energi lagret i...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Nanomaterial-IL Hybrids for Ultrahigh Energy Supercapacitors

Ønsket om å øke bruken av fornybar energi har gjort energilagring og konvertering til en av de største utfordringene i dagens samfunn. Flere og flere applikasjoner krever at energi lagres effektivt og med en høy energitetthet. For å tilfredsstille fremtidige krav må betydelige forbedringer i ener...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Carbon Membranes for CO2 Removal from High Pressure Natural Gas in Subsea Process

Naturgass har globalt sett blitt en mer attraktiv energibærer på grunn av dens tilgjengelighet og anvendbarhet og fordi den er en renere energikilde enn kull eller råolje. Naturgass prosessering er en stor industri globalt med et totalt årlig gassforbruk på 3169 milliarder m3 i 2010. Naturgass fr...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Integration of RENewable production of hydrogen in current Biomass-to-Liquid Biofuels production systems

I prosesser for konvertering av biomasse til drivstoff blir biomassen først gassifisert til syntesegass som så blir omdannet til flytende drivstoff, som diesel og bensin, via en prosess kalt Fischer-Tropsch syntese. Lignocellulose, som strå, tremasse og avfall fra landbruket, er råstoffet, mens p...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SafeFood

Bakterievekst i mat er et stort risikosak, med store konsekvenser for helse, sikkerhet, miljø og økonomi hos matforbrukere og produsenter. Minimalt bearbeidet mat blir stadig mer populær i Europa, men den er utsatt for bakterievekst, inkludert det humane patogenet Listeria monocytogenes (LM). U...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mimic Enzyme Membrane

På grunn av stabiliteten og det brede anvendelsesområdet for membranen «Mimic Enzyme Membrane» (heretter MENZY), både når det gjelder trykk og temperatur, er det ønskelig å avklare om MENZY også kan være aktuell for separasjon av CO2 fra naturgass. Naturgassmarkedet er stort og veletablert, og de...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Strategy for Separation of Complex Water-in-Crude Oil Emulsions: From Bench to Large Scale Separation

Gjennom produksjonen av råolje blandes vann inn i oljen og emulsjoner dannes, dvs. vanndråper i oljefasen. Grunnet økonomiske og miljømessige hensyn må disse emulsjonene brytes for å oppnå vannfri olje og rent vann. Siden miljøkravene stadig blir strengere, er det viktig å forbedre olje-vann sepa...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Integrated Crude Oil Transport under Arctic conditions

På grunn av uttømningen av konvensjonelle råoljer går produksjonen for tiden mot ukonvensjonelle råoljer (sur, tung og ekstra tung) og til råoljer i ekstremt og hardt miljø. Barentshavet i Arktisk-området er et eksempel. Transport av fremtidig olje produsert i dette området vil være utfordrende p...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvi...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SUBPRO - Subsea Production and Processing

Den norske olje- og gassindustrien er i verdensfronten når det gjelder utvikling og anvendelse av undervannsteknologi for olje- og gassfeltutbygginger. Det er likevel fortsatt behov for nye og innovative løsninger for å øke utvinningen og produksjonen fra eksisterende felt, redusere kostnader for...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fast hierarchical economic optimization of dynamic systems

Dette prosjektet studerer strategier for optimalisering av dynamiske systemer der driftsparameterne varierer med tiden. Et eksempel på et slikt system kan være en kjemisk prosess som drives på en agil måte for å tilpasse seg energikostnadene. Et annet eksempel kan være bygninger som er koblet til...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

EcoLodge - Efficient production of Butyl-Butyrate from Lignocellulose derived Sugars

Produksjon av biodrivstoff fra planters biomasse representerer ett viktig steg mot integrasjon av det moderne samfunn i jordas kretsløp. Det kan bli sett på som et alternativ til bruk av fossile hydrokarboner både for transport og til produksjon av kjemikalier. Målet er å erstatte produksjonskjed...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Integrated H2BioOil process for efficient biofuel production

Utvikling av biodrivstoff kan bidra til at Norge når klimamålene i tillegg til å bidra til transport sektoren, noe som kan være nøkkelen til Norges grønne skifte. Redusert industribruk av skog, i kombinasjon med høy etterspørsel av biodrivstoff gir gode forutsetninger og håp for norsk biomasseind...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocomposite Membrane Containing Bio-nanofibers and Mimic Enzyme for CO2 Separation

Prosjektet NanoMBE har som mål å utvikle bio-baserte nanokomposittmembraner som kan gi en signifikant forbedring i separasjon av CO2 fra røykgass fra kraftverk (CO2/N2-separasjon) og som kan oppgradere biogass (CO2/CH4-separasjon). Nanokomposittmembranene er designet for å imitere bio-membraner, ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Developments of Catalysts and Materials for Compact Steam Reformer

Mange relativt små gassfelt, inkludert skifergass og assosiert gass, blir ikke utnyttet i dag på grunn av høye kostnader og utslipp. Ved å anerkjenne at disse gassfeltene er en massive ressurs for produksjon av rene drivstoffer, så har det de senere årene vært en betydelig innsats knyttet til utv...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage