26 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Criminalized Peace: Are Transnational Crime-Fighting and Peace Processes Compatible?

Kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, spesielt i land med konflikt og ustabilitet i det globale sør, har kommet høyt opp på den internasjonale dagsorden. 'Bekjempelse av alle former for organisert kriminalitet' er nå også nedfelt som FNs bærekraftsmål 16.4, som Norge og andre eu...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state

Kriminalitet i Latin -Amerika har økt kraftig de siste to tiårene. Årsaken er vekst og brutalisering av narkotikahandel, økning i kriminelle gjenger, fattigdom, redusert tillit til regjeringer og stater som mislykkes i å kontrollere territorier og tilby grunnleggende velferdsgoder. CRIMLA ønsker ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bodies of Evidence

Målinger av menneskekroppen har en lang og politisk betent forhistorie, spesielt innen kriminologifaget og kriminalvitenskapene. Vi ser nå en framvekst av bruk av biometri på den offentlige og private arena, så vel som helt nye måter å gjøre kroppen om til data. På dette feltet skaper digitaliser...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare

I Norge beholder innsatte i fengsel alle rettigheter til ulike velferdstjenester mens de sitter inne, også retten til gratis helsetjenester. Samtidig viser forskning at en rekke fysiske og psykiske helseproblemer er mer vanlige blant innsatte enn i resten av befolkningen. Forskning tyder også på ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention

Hva slags beskyttelse får flyktninger i stater som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon? I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggr...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Abduction, state fragility and global security inequality

Ideals of universalism, and the idea that all lives are equally valuable, and should be equally worthy of protection, form a standard narrative for international human rights regimes. However, realities on the ground are marked by the fact that lives are unequally protected. The aim of this proje...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Voices - Muslimske stemmer

MuslimVoices setter lys på hverdagsreligion blant unge muslimer i Norge. Det er et visuelt formidlingsprosjekt på sosiale medier. I en diskusjon om religiøs ekstremisme blir ofte «vanlige» unge muslimer glemt. Målet er å gi unge muslimer en plattform til å ytre egne tanker og meninger om islam...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnationalism from above and below: Migration management and how migrants manage (MIGMA)

Det overordnede målet til Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) er å skape ny kunnskap om migrasjonskontrollens effekter og effektivitet, samt å utforske utfordringene som hefter ved det å skulle styre adferden til migranter ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society

The Department of Criminology and Sociology of Law will in 2015 be the host of a Nordic/international conference in sociology of law.Law increasingly transcends national boundaries, with closer interactions between national, inter- and transnational legal regimes, actors and practices. This appl...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til bokutgivelse: Invitasjon til kritisk sosiologi

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Dødsstraff - menneskerettigheter og straffens etikk. Nye perspektiv og økt kunnskap om dødsstraff i nøkkelland i ulike kultursfærer

Prosjektets bakgrunn er at synet på dødsstraff kan være i endring. Dødstraffsutviklingen, synes mangetydig og motsetningsfull med sterke straffepolitiske strømninger i ulike retninger, både internasjonalt og i for oss viktige land. I USA er det en ny dram atisk åpning for dødsstraffsutvidelse. Pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Ferdigstilling og publisering av bok fra prosjektet "Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980".

Med utgangspunkt i forskningen som er utført på prosjektet Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer 1920 til 1980 (jf. prosjektnr 157117/V20), skal prosjektleder Hans Wiggo Kristiansen ferdigstille et bokmanus for publisering på forlag. Boka har arbeids tittelen Skyggeliv. Homoseksualitetens vi...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The meanings of economical crime in the taxi trade - means for prevention?

A criminological research project that by means of qualitative in-depth interviews, focus-group interviews and open observation in occupational arenas will study the meaning of and the discourse about certain forms of economic crime commited in the occupa tional and corporate context of the taxi-...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Communication in court - evidential value of oral and immediate statement in court

There is a scarcity of literature and research in Norway focused on the arguments and effects of the principles of oral and immediate presentation in the court room. Oral and immediate presentation of proof constitutes central principles of procedure (Str prl. §§ 278, 296) and they are considered...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Retten som velferdspolitisk styringsmiddel

Governing Social Change through the Institution of Law Juridification processes (Verrechtlichung) are the common focus of all the individual projects. They seek to deepen the understanding of and to criticise the Norwegian Research Programme on Power and Democracy's (MDU) analysis of juridifica...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Men in Prostitution: Perspectives, Identities and Problems

Konferansen vil foregå i Oslo og skal tematisere menn i prostitusjonen, både menn som kunder, menn som prostituerte og menns rolle som tredjepart, dvs. halliker og bakmenn. At vi vil fokusere på menn skyldes at det alt for ofte bare er kvinnene man ser i prostitusjonen. Dette hemmer mulighetene f...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Homonettverkets overordnede forskningspolitiske målsetting er å bidra til å skape/opprettholde et levende og frodig tverrfaglig homoforskningsmiljø. Vi mener at Nettverket idag fyller et viktig behov som presentasjons- og diskusjonsforum for forskn ing om (forståelser) av homser og lesber...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sosialrettsforskerseminar for jurister

Et årlig seminar arrangeres av sosialrettsforskere. Seminaret 2004 av Institutt for offentlig rett v/Aslak Syse og Avdeling for rettssosiologi v/Kristian Andenæs, Juridisk fakultet. Seminaret 2004 vil være et typisk forskerseminar som skal drøfte grunnle ggende normative spørsmål knyttet til bru...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980

Prosjektet tar sikte på å gi en nyfortolkning av meningsinnhold, praksis og kontroll knyttet til kjønn og seksualitet i perioden 1920-1980. Hovedvekten legges på homoseksualitet - såvel kvinnelig som mannlig - men undersøkelsen vil også omfatte andre form er for ikke-normativ seksualitet og kjønn...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Meglerforetak: Pengeforvaltning og hvitvasking

Som nevnt ovenfor er prosjektets hovedsiktemål å empirisk kartlegge sentrale dimensjoner ved hvitvasking tilknyttet pengeforvaltning i meglerforetak. Prosjektet inneholder fire hovedkomponenter:- Empirisk beskrive ulike moduser for hvitvasking:Hvordan gje nnomføres handlingene? Hvem er innvolvert...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Almenhetens kjønn - en slags resepsjonsstudie av kulturelle representasjoner av kjønn og seksualitet.

Selvom en kanskje knapt enser det, så florerer ulike billedfremstillinger av kjønn, seksualitet, hetero/homo/trans/queen, rase/etnisitet/kultur, kropp, barn/voksen, kjærlighet, vold etc. i underholdningskulturen og det offentlige rom. Disse mangfoldige kj ønnskulturelle representasjonene kan betr...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Christiania Dollhus - mellom dårekista og asylet

Prosjektet går ut på å utdype hypotesene om utskilling av gale som egen sosial kategori, og å kartlegge overgangsformer i institusjonsutviklingen. Christiania Dollhus, opprettet av Fattigcommissionen i stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde i Storgata i Oslo er antakelig det eneste gjenværend...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Vold i familien: Barnemishandling slik helsepersonell og småbarnsforeldre ser det

Inntaket til og interessen for avhandlingens subjekter, helsesøstrene, var spørsmål om vold i familien; barnemishandling. I og med at så å si alle barn og foresatte går til jevnlige helsestasjonskontroller gjennom barnets fire første leveår, vil helsesøst rene ha spesifikke og unike kunnskaper om...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo