0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Translatability of Oil: Critical Petro-Aesthetics at Work

Det tverrfaglige prosjektet Translatability of Oil (TOIL) – Oljens oversettbarhet – undersøker hvordan petroleumsolje har blitt framstilt og fortolket gjennom fiksjon, lærebøker, media og religiøs praksis det siste århundret. Med særlig vekt på utviklingen i Norge etter 1970 vil prosjektet drøfte...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous language resilience: From learners to speakers

Over hele verden forsvinner urfolksspråk. Ettervirkningene av hard assimilasjonspolitikk har ført til at mange urfolksspråk er i ferd med å bli borte. Nå ønsker mange å ta tilbake disse språkene, ikke bare I Sápmi, men også andre steder i verden. Det ser ut til at kjennskap til og bruk av urfolks...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces

Den mellomirske grammatiske avhandlingen Auraicept na nÉces er det viktigste vitnet til interesse for et europeisk folkespråk i den karolingiske perioden. Prosjektet vil gjøre denne teksten tilgjengelig for et spesialisert publikum (irsk filologi) og for et mer allment publikum (middelalderstudie...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature

Det norrøne skaldeverset fant sin form i Norge allerede ca. 850 og er kanskje Nordens viktigste bidrag til den europeiske kulturarven. Skaldedikt er en vesentlig bestanddel i sagalitteraturen som utviklet seg på 11-1200 tallet. Hovedmålet i dette prosjektet er å undersøke skaldediktningens betydn...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia

Prosjektet fremmer kunnskap om minoritetskvinners litterære aktivisme for medborgerskap. Om prosjektet: I dette prosjektet utforsker vi hvordan unge, kvinnelige forfattere med minoritetsbakgrunn krever medborgerskap i et Skandinavia hvor innvandring har utfordret nasjonal identitet og mekanis...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal Natural Language Understanding

Datamaskiner har per i dag vanskelig for å forstå språklig betydning. Hvis du søker i Google etter "bordeauxviner med merlot" og "bordeauxviner uten merlot" så får du omtrent de samme treffene. Det er fordi datamaskinen ikke forsøker å forstå hva du mener, men i stedet finner de mest relevante ne...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

GLOW - Generative Linguistics in the Old World, 7-11. May 2019

The University of Oslo will be hosting the 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) in the period of 7-11 May 2019. Generative linguistics is a major theoretical framework within the language sciences, and GLOW is by many considered the major European organization in formal ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conference on Diversity in Nordic Literature (DINO)

DINO (Diversity in Nordic Literature) is a network and biannual conference series that was established in 2009 to bring together researchers and doctoral students to discuss and develop Nordic research on literature and diversity. In an age of globalization we question hegemonic notions of nation...

Tildelt: kr 96 037

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The XIV International Ibsen Conference

The International Ibsen Conferences (IIC) organized by the International Ibsen Committee at regular intervals, normally triennially. The theme of the XIV International Ibsen Conference will be -Ibsen and Power-, since in some basic sense all of Ibsen's plays can be seen as investigations of pow...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations

Språk er noe av det som gjør oss til mennesker, og alle mennesker har språk. Men er alle menneskelige språk grunnleggende like, eller kan de være bygd opp på svært ulike måter? Hvor kommer vår felles evne til å bruke språk fra - har vi en spesialisert språkevne i hjernen som bestemmer hvordan spr...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NOA 8: Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk: «Livslang utdanning og læring»

Siden 2004 har NOA-konferansen, vært arrangert annethvert år. Hovedinnholdet er presentasjon og diskusjon av forskning innenfor fagfeltet Norsk som andrespråk, gjennom inviterte plenumsforedrag, dugnadsgrupper, innlegg og posterpresentasjoner. På bakgrunn av historiske tall fra tidligere konferan...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Myths about Language in the Middle Ages

Formålet med dette prosjektet har vårt å undersøke hvordan myter om språk ble brukt I middelalderen til å forklare hvordan enkeltspråks opphav, og hvilken rolle de hadde i historien. Disse mytene hadde en viktig rolle i fremveksten av folkespråkene. Dette prosjektet har særlig undersøkt hvordan s...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Between runes and manuscripts. Roman-alphabet inscriptions in Viking Age and Medieval Norway.

Vikingane tok ikkje berre med seg gull og slavar heim, dei tok òg med seg bokstavar. Prosjektet «Bokstavar mellom runer og manuskript» er det første som har studerert bokstavinnskrifter frå norsk vikingtid og mellomalder. Bokstavskrifta blei introdusert i følgje med andre sterke impulsar som fol...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373), bedre kjent som Hellige Birgitta av Sverige, ble i 1391 kanonisert på grunn av hva hun påstod å være visjoner hun mottok direkte fra Gud. Ut i fra disse visjonene, nedskrevet i verket "Revelaciones", kunne Birgitta hevde seg på den politiske og religiøse scen...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

NALS Online

Søknaden dreier seg om tidsskriftet NALS Online Journal (Nordic Atals of Language Structures), som ble stiftet i 2014, og helt fra starten var et nett-tidsskrift. Det er open access og registrert av DOAJ, og finnes her: http://www.tekstlab.uio.no/nals#/ Den elektroniske plattformen er laget ved ...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase

Prosjektet Variasjon og endring i den skandinaviske verbfrasen forsker på hvordan lingvistiske kategorier blir forstått, og hvordan de varierer og endres. Betydelige fremskritt i vår kunnskap om moderne språk gjør det nå mulig med historiske studier, som er viktig for videre språkforskning. De sk...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Data-Mining the Digital Bookshelf

Dette er det første systematiske forsøket på å anvende "data-mining" metoder i stor skala innen humanistisk forskning på rase, klasse, religion og kjønn i Norge. Prosjektets kjernegruppe kan vise til fremragende forskning over mange år, og prosjektet har bidratt til å skrive om norsk litteraturhi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction

The Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO) is a biannual conference series that was established in 2010 to bring together researchers and doctoral students in the Nordic and Baltic region who investigate discourse and interaction from different disciplinary pe...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language and Communication in Multilingual Speakers with Dementia in Norway

I løpet av de kommende årene vil demens utgjøre en av de største utfordringene for det norske helsevesenet og ha store konsekvenser for individer, deres familie og samfunnet som helhet. Hovedmålet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon påvirkes av demens h...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africas top universities

Senter for flerspråklighet (MultiLing) er et senter for fremragende forskning (SFF) med tilhørighet til Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling av språk og kultur. MultLings mål er å frems...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Family language policy in multilingual transcultural families

Familiespråkpolitikk omfatter bevisst og ubevisst planlegging, samt praksis, knyttet til språkbruk og leseferdighet innenfor hjemmet og blant familiemedlemmer. Moderne sosiopolitiske og kulturelle forhold har ført til økt mobilitet og flere flerspråklige familier der familiemedlemmer ofte har uli...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation.

Prosjektet "Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation" fremhever hvordan Maria, Guds mor, har vært en viktig rollemodell for folk fra kristningen av Norge frem til i dag. I prosjektet har målet vært å fremheve hvordan religiøse og intellektuelle sfærer griper ov...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og...

Tildelt: kr 27,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Scandinavian Post-1989 Narratives of Guilt and Privilege: Men at War, Global Women and Sacrificed Children

Europa konfronteres av en rekke sosiale, kulturelle og økonomiske utfordringer knyttet til globalisering. For skandinaver spesielt har verdensordenen etter 1989 ført med seg sosiale identitetskriser som følge av skyld- og privilegiefølelser vis-à-vis resten av Europa og verden. Disse krisene komm...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Norsk romanispråk

Hovedmålet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om norsk romani, en para-romani varietet som snakkes av tatere/romanifolk, en nasjonal minoritet som har vært bosatt i Norge siden 1500-tallet. I avhandlingen "(De)Mystifying Norwegian Romani. The Discursive Construction of a Minority Lang...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

MultiLing åpnet offisielt som Senter for fremragende forskning 1. juni 2013, og i snart 10 år har MultiLings mål vært å fremskaffe fremragende forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av vår tids globalisering. Senterets visjon er å bidra til hvordan samfunnet kan håndtere de mulig...

Tildelt: kr 145,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptations and Applications of Grammatical Studies in Iceland c. 1150-1350

Projektet har hittills resulterat i tre publicerade artiklar, två artiklar under utgivning, fem artiklar under utvärdering samt en antologi och två monografier under utvärdering. Den ena monografin kommer att bli projektets viktigaste produkt. Den heter 'The Poetic Genesis of Old Icelandinc Liter...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Ibsen Between Cultures: Results - Object and Methods

Prosjektet har brakt fram mye ny empirisk kunnskap om Ibsen-dramaenes funksjon og rolle i en rekke asiatiske kulturer. Dette gjelder både i det moderne Kina, flere viktige delstater i India, i Bangladesh og andre deler av kontinentet. Et viktig funn er f. eks. hvor ofte Ibsen-dramaenes stadig set...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Standardising minority languages

Europa har mer enn 70 historiske minoritetsspråk. Noen av disse språkene har en lang skriftspråktradisjon mens andre er i ferd med å bli standardisert. Studier av standardisering av minoritetsspråk fokuserer ofte på språklig revitalisering og tar for seg tema som domener for bruk av minoritetsspr...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

15th Euralex Conference in Oslo 7-11 August 2012

Annethvert år holdes Euralex-konferansen i regi av den europeiske foreningen for leksikografi, Euralex. Serien av Euralex-konferanser er resultatet av et internasjonalt samarbeid som kom i stand for vel 30 år siden. og samler eksperter i ordboksarbeid og leksikografisk teori og metode fra hele E...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo