1 027 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sjøfartshistorisk Årbok. (102319/540) ref. søknad 155602/V20

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Vitenskap, demokrati, velferd: En treenighet under press?

I løpet av de siste førti år er vitenskapen blitt gjenstand for til dels radikale omvurderinger som samfunnsinstitusjon og kulturell autoritet. Siktemålet med dette prosjektet er å historisere de aktuelle spenningene omkring vitenskapens organisering og " samfunnskontrakt" gjennom to strategiske ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

In the wake of colonialism. Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania

Our knowledge about Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania in the period ca. 1880-1950, has many lacunas. Very little is known about the extent of Norwegian trade, investments and activities in these regions, and the result has been a distorted perception of the Norwegian ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Peace Tradition

The main goal for this projects is to analyze the assumed peace tradition, whether such a tradition actually exists in any meaningful way, and if so how far back in time it extends. The goal will be pursued by means of eleven separate sub projects. Nine o f them are basically historical in their ...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sjøfartshistorisk årbok 2004 (161621/V20)

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

SAEMIEH ÅARJEL-NJAARKESNE 1800 - 1900, samisk sosial og økonomisk historie i Vestre -Namdal 1800 - 1900 (stud.stip)

Prosjektet er et hovedfagsarbeide i sørsamisk historie. Formålet er å finne ut om det i det angitte området (Åarjel-Njaarke/ Vestre Namdal) skjedde en forandring i samfunnsform og økonomi i det samiske samfunnet fra en eldre variert sesongbasert økonomi k nytta til bla. kystens ressurser til den ...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sentralbanker og pengepolitiske regimer i historisk lys

Det legges opp til en liten konferanse (30-50 deltagere), på høyt faglig nivå og med internasjonal deltagelse (se vedl. foreløpige program). Spesielt fremheves at Professor Barry Eichengreen, University of California, Berkeley, som er en av verdens fremst e forskere innen monetær historie, har sa...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Yurchenko, A RUS03-04

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Polach, Vladimir, STP, 0405

...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Bønders råderett over jord og gårdsdrift fra høymiddelalder til slutten av tidlig moderne tid - Norge og Europa

Prosjektet vil foreta regionale undersøkelser innen et større, men avgrenset mellomeuropeisk område (Ober-Bayern, Salzburg-Tirol, Graubünden) som grunnlag for komparasjoner med Norge og Norden, når det gjelder bøndenes råderett. Området er valgt ut fordi det har et sammensatt bilde på samme måte...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Aiding Palestinians. The Changing Role of United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) 1949-2000.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Vestland

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Duka, V. Albania SOE03-04

...

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tuberkulose i Nord-Norge ca. 1900 - 1960: Forebygging og erfaringer av sykdom i et komparativt perspektiv

Prosjektet vil undersøke bekjempelsen av tuberkulose i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) 1900-1960, samt analysere hvordan denne kampen ble erfart av de sykdomsrammede. Tuberkulosedødeligheten var lenge høyere i Nord-Norge enn i sør i første halvde l av 1900-tallet. Særlig i Finnmark var d...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Bottles and Battles. The Rise and Fall of the Dionysian Mode of Cultural Production. (trykkestøtte) (fornyet søknad av 119605/520)

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Møte mellom kulturar: HIFO-seminaret 2004

Hovedsesjonen på HIFP-seminaret i Ålesund 2004 blir Kulturmøte og kulturkonflikt, tentativt mynta ut i to tema: 1. Tilhøvet mellom USA og Europa, og 2. Kulturelle møte i mellomalder og tidleg nytid. Av i alt ni del-/parallell-sesjonar har to mellomalderen som kronologisk ramme: Ein går inn i økon...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Møre og Romsdal

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays, Vol. 11 red. Prof. Orm Øverland

Artiklene er samlet omkring temaet ”Norwegian Americans in a Nation of Nations” .i har tatt utgangspunkt i de beste og mest relevante av foredragene som ble holdt på forskningskonferansen NAHA-Norge arrangerte i ved Universitetet i Bergen i juni 2003. Bi dragsyterne er sentrale forskere på felte...

Tildelt: kr 43 500

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Kondrashova, E RUS03-04

...

Tildelt: kr 17 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformasjoner i norrøn økonomi

Spørsmål om ekvivalering, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres "like" slik at bytte kan finne sted, har vist seg å være fruktbare for å synliggjøre ulike verdier i et samfunn. Likeledes har det vist seg hensiktsmessig å løse opp dikotomien me llom på den ene siden gaver/gavebytte og ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Helse og medisinhistorie: Sykdomsbekjempelse i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling. Norge i komparativt perspektiv 1800-2000.

Prosjektet innen helse- og medisinhistorie ved Universitetet i Bergen er bygd opp rundt et samlende perspektiv: Sykdomsbekjempelse i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling. Det angår fellesskapets beste versus individets frihet og forholdet mell om kontrol og hjelp, samtidig som valg av...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Whaling Shore Stations at South Georgia - A Study in Antarctic Industrial Archaeology (trykkestøtte)

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Identities and Independence in the Provinces of Santa Marta and Riohacha (Colombia), ca 1750-ca 1850. Oversettelse fra engelsk til spansk

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agricultural history of Norway (trykkestøtte)

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Hilfte für unterdrückte Frauen: Protestantisk kvinnemisjon og utdanning i Midtøsten: religiøs imperialisme og kvinnefrigjøring?

Underliggende for den komparative studien av ulike europeiske protestantiske misjonsforetak i Midtøsten er forholdet som K. Ramusack har formulert på følgende måte: "Is it possible for women from one race or ethic group to promote effectively reforms or i nstitutions designed to modify or improve...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sjøfartshistorisk Årbok. (102319/540)

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Amerika i våre hjerter? USA-innflytelse i norsk samfunnsutvikling etter annen verdenskrig - Et prosjekt under Forum for Samtidshistorie

Akademisk kunnskap om amerikansk betydning for norsk samfunnsutvikling etter den annen verdenskrig er mangelfull. Det overordnete målet er å studere den amerikanske innflytelsen i Norge, via en rekke enkeltprosjekter som i varierende grad overlapper hvera ndre. Spesielt vil fokus rettes mot de si...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zysk; B. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

KULTUREN-Program for kulturforskning

De kollektive bevegelsenes historie. Avsluttet epoke eller tid for nydanning.

De kollektive bevegelsene oppstod med det klassisk moderne samfunnet, en epoke mange anser som over. Mange diagnoser går ut på at tendensen går mot økt individualisering. Prosjektet vil etterprøve to "mot-teser" til dette synet: 1. Kollektive bevegels er har det siste tiåret vært inne i en re...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Miscali; M. Italia STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Osornio Duran; J. Mexico STP 03/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Thomas, UK, POOL 03/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke