0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Internet Gaming and Psychosocial Development from Childhood to Emerging Adulthood—An Ecological Process Model

Gaming er blitt en vanlig aktivitet blant barn og unge. For de fleste er dette en spennende og sosial fritidsaktivitet som noen blir svært opptatt av og bruker mye tid på, men noen av disse dedikerte spillerne står i fare for å utvikle en avhengighet til spilling med betydelige negative psykologi...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Scenarioteket - A Virtual Reality platform for training health care professionals in non-technical skills

Scenarioteket is an innovative VR platform that aggregates video training materials for Norwegian health providers and specialists so that they can stream non-technical training content on-demand. This platform will serve as a professional development tool for health care providers who need furth...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Emotion Crafting: A Proactive View on Adolescents’ Pathways towards Desired Emotions

Hensikten med EMOCRAFT-prosjektet er å få mer innsikt i hvordan eldre ungdommer aktivt kan bidra til sin egen emosjonelle fungering, som vi kaller ‘emotion crafting’. Mer spesifikt ønsker vi å undersøke hvordan eldre ungdommer kan skape flere positive følelser i dagliglivet sitt. Dette prosjektet...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Digital Lives: Impact of Social Media Use on Psychological and Social Development from Childhood to Adulthood

I likhet med tidligere generasjoner tilbringer dagens barn og unge hverdagen sin hjemme, på skolen, og i sine nabolag, - sammen med familie, venner, lærere og andre. Det er likevel en stor forskjell: De lever også livet sitt på internett. Internett utgjør derfor en egen oppvekstarena som potensie...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

General theory of pro-environmental behavior spillover

Utstrakt omfavning av et bærekraftig atferdsmønster på tvers av ulike områder innen forbruk og dagligliv (f.eks. mat, transportmidler og energiforbruk), er avgjørende for å møte presserende miljøutfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, utarming av ressurser og forurensing. Dett...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

H-work formidlings- og læringsplattform (e-H-work) Mentale helseutfordringer er et økende samfunnsproblem generelt, men også i arbeidslivet spesielt. ¼ av EUs yrkesaktive befolkning er forventet å oppleve mentale helseproblemer gjennom sin levetid (f.eks. symptomer på depresjon, angst, stress og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i ‘Origin of Species’. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i psykologi, UiT

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Too precise or too imprecise: which parameter is gone awry in autism and psychosis

Vi lever i en verden der noen ting er i stadig endring mens andre ting forblir det samme. For å finne seg til rette og handle optimalt i miljøet vårt, må vi derfor både gjenkjenne endringer når de skjer og lære om regelmessighetene, altså ting som er stabile. De fleste av oss er ganske vellykkede...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Pollution pods - climate change communication between art, psychology and air research

Formidling av resultatene fra klimaforskning mangler ofte den nødvendige responsen blant "folk flest", den leder sjelden til forandring i atferd. The NFR prosjekt Climart forsket på virkmekanismene of effekten som klimarelatert kunst kan ha på publikum og fant at kunst ser ut til å aktivere menne...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, NTNU

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Which specific brain projections are involved in natural reward?

Belønningssystemet i hjernen er et essensielt element som er involvert i motivasjon, og er ansvarlig for mye av vår atferd. En behagelig følelse som sammenfaller med en viss atferd gjør at vi ønsker å gjenta det, mens vi pleier å unngå handlinger som hadde et mindre ønsket resultat. Forstyrrelser...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Whats so sexy about degenderizing language? Investigating gender representations by readers and listeners in Norwegian, Finnish and French

Når man refererer til en persons personlige, sosiale eller profesjonelle rolle, eksempelvis «forsker», «reisende» eller «leder», vil det å vite personens biologiske kjønn ikke alltid være avgjørende for å forstå innholdet i en diskurs. Tidligere forskning tyder på at lesere og lyttere likevel g...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Internasjonal Autisme Konferanse i Tromsø: Juni 2015

Prosjektbeskrivelse Igjennom Roald Øiens stilling som Associate research scientist ved Yale Child Study Center, og vårt prosjekt "Autism Spectrum Disorders (ASD) - Eye-tracking and EEG as a supplement to standard assessment and implications for treatment" har vi muligheten til å hente noen av ve...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

How L1-instruction at school impacts immigrant students' language use pattern, self development and social integration - Nanine Lilla - Ger

The planned research project aims at investigating the impact of L1-instruction at school on immigrant students' patterns of L1 and L2 language use, self development and integration in friendship networks in Norway. In studies on immigrant students in Ge rmany we could already show (a) that a co...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Processes associated with mental health outcomes for sexual minority youth in Norway

...

Tildelt: kr 56 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interorganisational Complexity and Risk of Major Accidents

Prosjektet «interorganisational complexity and risk of major accidents» har som formål å utvikle ny kunnskap om hvordan selskapskompleksitet påvirker sikkerhet i petroleumsindustrien. Frem til nå har det vært lite forskning på sikkerhetsimplikasjonene av selskapskompleksitet. Det overordnede måle...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sexology in context. A scientific anthology

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Emotional factors and individual differences in placebo analgesia. Psychophysiological experiments.

The relationship between the pain stimulus (wounds, lesions, external stimuli) and experienced pain can be modified by the context in which pain occurs: Some patients can have intolerable pain but without any physiological sign of damage. On the other han d, severe wounds may not cause pain under...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - DRUG EFFECTS AND DRUG EXPECTANCY

This is a research project on how environmental contingencies can modify drug responses, through the mechanism of drug expectancy. Drug expectancy refers to the belief or expectation that symptoms should decrease or disappear after a specific treatment. Thus, a person experiencing, e.g., a too...

Tildelt: kr 95 109

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Rutanen, Niina finsk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Predictors of Changes in Depressive Symptoms, Suicidality, and Eating Problems in Adolescence and Early Adulthood

During the previous 10 years there has been a considerable increase in prospective studies on adolescent mental health, and new knowledge has been gained in this respect. However, there has been a comparative paucity in prospective studies on young adult mental health. Moreover, we generally know...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Leiv Eiriksson Mobilitetsstipend for Øivind Hagen

The research stay at an internationally renowned university is an important part of my PhD project. The University of California, Berkeley, has relevant and worldclass competence in my research area.

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Negative thinking as dysfunctional habit

Persistent negative thinking about oneself is considered as pathological. Beck incorporated schematic negative thinking as a core element in his model of depression. However, the conceptual status of this phenomenon is less clear. While most stress the ne gative content of thinking, we propose to...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

The dynamics of fear

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Inactivation of the androgen receptor and the estrogen reseptors alfa and beta: Consequences for male behavior and motivation.

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Social identity, values and the self

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage