1 027 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Parties and Climate Change: Positions, Polarisation and Policy Relevance (PARTYCLIM)

Til tross for at politiske partier er sentrale i å utvikle klimapolitikk, er det forsket lite på strategiene og påvirkningen deres, spesielt i et sammenlignende perspektiv. Målet med dette prosjektet er å adressere mangelen på systematiske og sammenlignbare data på partiers klimaposisjoner, og å ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning

Demokratiet utfordres og liberale normer og institusjoner undergraves og uthules, også i etablerte demokratier. Gjennom å utvikle ny forskning og forskningsbasert læring, utforsker Autocratization Dynamics-prosjektet disse trendene. Målet er å få en bedre forståelse av: - dynamikkene som presser ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Party Instability in Parliaments

Valgte representanter er i stor grad forventet å forbli tilknyttet det politiske partiet som fikk dem valgt. Likevel er partibytting vanlig, om ikke endemisk, blant parlamentariske representanter i mange etablerte og unge demokratier. Ved å endre partitilknytning skaper valgte representanter usta...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er e...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Network-building Activities, The CORE Group

Forskningsgruppen «Citizens, Opinion, Representation, and Elections» (CORE) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, fikk høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i Evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere vitens...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet undersøker majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. Et hovedmål i prosjektet er å undersøke majoritetsbefolkningens åpenhet overfor det å inkludere muslimske minoriteter. En bærende idé er å kartlegge hvilk...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Presidents who die too soon and presidents who live too long. Term Limits and succession in Presidential regimes

This project seeks to bring together two different, but inter-connected research agendas that are being developed in parallel by the applicants at the GIGA in Hamburg and the University of Bergen. These agendas deal with a common preoccupation for the stability and the quality of democratic insti...

Tildelt: kr 87 303

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law har som hovedmål å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning i skjæringspunktet mellom rett og politikk, med særlig fokus på «lawfare», det vil si ulike aktørers strategier for å skape sosial endring ved bruk av rettslige virkemidle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap 2018

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres årlig. Arrangementet ivaretas av universitetene på omgang. Konferansen er en samling av arbeidsgrupper, med noe felles; en plenums-forelesning, en paneldiskusjon og en felles middag. I 2018 er det Institutt for administrasjon- og organisasj...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Forskningsprosjektet Breaking Bad: Understanding Backlash Against Democracy in Africa er avsluttet. I løpet av en periode på 4,5 år – delvis stoppet og drastisk endret av en global pandemi - har vi analysert koblingene mellom ulike rettighets restriksjoner, hvorfor de innføres og hvordan forsøken...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stipend application for planned stay in residence at Stanford Universty, january-june 2017

My Ph. D. project researches the dynamics of opinion formation, focusing on three political fields of issue: climate change, immigration and welfare. As regards the issue of climate change, the anticipations are that citizens will have less stable opinions within a multi-party system as it is an ...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONEY TALKS: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States

Dette prosjektet om politisk rekrutering studerer effekten av tiltak som bruker finansieringsmekanismer for å fremme kjønnsbalanse i politikken. Høye utgifter knyttet til å bli valgt som representant i en nasjonalforsamling er et hinder for kjønnsbalansen i politikken. I en rekke land i verden ha...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Post-conflict political parties: Party formation, organization and institutionalization in the context of peacebuilding and democratization

Politiske partier er sentrale for at et demokrati skal fungere. Forskning på politiske partier står sentralt i statsvitenskapen, men relativt lite forskning har fokusert på politiske partier i lys av fredsbygging. Dette prosjektet spør: Hva kjennetegner politiske partier som er etablert i kjølvan...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts

Prosjektet Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global Battles har analysert den globale politiske kampen om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRR). En internasjonal, flerfaglig forskergruppe (jus, samfunnsvitenskap, psykologi) har brukt ulike metoder (kvalitative, kvantitative, eksperiment...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vestnordiske grunnlovsprosesser

I Norge har det de senere år pågått en omfattende prosess med mål om å "pusse opp" Grunnloven. Flere av våre naboer i vest (Island, Færøyene, Skottland) er også i gang med - til dels gjennomgripende - grunnlovsprosesser. Prosessene har fellestrekk med de n norske og med hverandre, men er også ul...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Representation in Africa: The politics of expectations

Democratic decentralisation and gender sensitive policies have offered a massive opportunity for political parties in Africa to mobilise support. As for instance, in Malawi in 2000, as many as 860 new political offices were up for elections as a consequen ce of democratic decentralisation. Democr...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wang, Xuejun. Kina. statsstipend 2008/09

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Causes and Outcomes of presidential breakdowns in Latin America during the Third Wave of Democratization

The goal is to tap into the causes of political conflicts in Latin America and provide a better, conceptual, understanding of vertical and horizontal (deadlock) conflicts in the presidential regimes in the region. Furthermore, the project seeks to provide a new, and challenging, understanding of...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Jiang, Qinghong Kina stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Berntzen, Einar, DAADppp 2007-08 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

Samisk politikk skal gi et potensiale for samisk kultur-og identitetsutvikling i de ulike samiske lokalsamfunn. Prosjektet retter søkelyset på forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som identitetsgene rerende prosesser i samiske lokalsamfunn....

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Refugee Empowerment: The Theory and Practice in Moving from Relief to Development in Refugee Situations

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Vestland