0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Funksjonshemning, mangfold og inkludering - nye forståelser i offentligheten

Vi vil inngå samarbeid med et produksjonsselskap som har erfaring med dokumentarisk filmproduksjon og i kortformatet. Omfanget på antall filmer/snutter vil avklares i dialog med produksjonsselskap før endelig avtale inngås. Vi vil vektlegge filmmediets muligheter til å vise kompleksitet og tvetyd...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Downward Social Mobility, Health and Political Radicalization

A growing proportion of individuals in advanced welfare democracies experience downward, as opposed to upward, social mobility. Yet, we severely lack knowledge about the full extent of downward social mobility, its determining factors and consequences.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Weaving the fabric of Elite Bonds (WEB)

I takt med at store formuer konsentreres i stadig færre hender. har behovet for samfunnsvitenskapelig kunnskap om eliter økt. De store ulikhetene i formue i Skandinaviske land står i kontrast til vante forestillinger om likhetspreg og små forskjeller. Forskningen på økonomiske ulikheter har avdek...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Politics of Disability Identity

Funksjonshemning er tett forbudet med marginalisering. Selv om rettighetsvernet for funksjonshemmede er kraftig styrket i de senere tiår, både internasjonalt og i en rekke land, skorter det på fremskritt på det sosiale, økonomiske og politiske plan. Gapet mellom kart og terreng er så stort at det...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsk...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socially Inclusive Transformations to Sustainability

Prosjektet SoTrans utforsker forholdet mellom to viktige samfunnsutfordringer i vår tid: Transformasjoner til bærekraftige samfunn og arbeid mot sosial ulikhet og ekskludering. Selv om det har vært en økende interesse for hva som bidrar til transformasjoner til bærekraftige samfunn, er det blitt...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Criminal exposure in vulnerable areas

Den overordnede temaet for prosjektet er å etablere empirisk kunnskap om konsentrasjon av sosiale problemer i nabolag og konsekvensen av slik konsentrasjon for de som bor der. Hovedfokuset er på kriminalitet, både når det gjelder hendelser og konsentrasjon av aktive lovbryteres bosted. De flest...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Falling Fertility and Rising Social Inequalities

I nesten et tiår har Norge og de andre nordiske landene opplevd fallende fruktbarhet. Vi ser nærmere på de underliggende mekanismene bak den fallende fruktbarhetstrenden og de økende fruktbarhetsulikhetene i de yngre generasjonene. Først spør vi hvorfor fruktbarheten synker og hvorfor den unge ge...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste årene har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. I møte med krav og forventninger i offentligheten om letestans, sluttdato og utfasing, har mange oljearbeidere svart med kampanjer på sosiale medier der målet er å ta til motmæle mot såkalt oljeskam, og f...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsker bypolitiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer", med fokus på politikkområder som er mest utsatt for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det er to hovedmål. Ved å bruke eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, er det vitenskapelige ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

WAGE: Work, Labour and greening the economy

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg mot et energiregime basert på lavutslippsteknologier. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria, USA og Canada har bygget mye av sin økonomis...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Paradoxes of wealth and class: historical conditions and contemporary configurations

Den norske eller nordiske «modellen» kjennetegnes blant annet av generøse, universelle velferdsordninger og små lønnsforskjeller. Disse egalitære trekkene innebærer ikke at rikdom er jevnt fordelt i Norge, eller at de som er rike ikke opparbeider seg store formuer. Tvert imot, tidligere forskning...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens vinterseminar 2018: Kjønnsforhandlinger

Temaet for seminaret er kjønn og kjønnsforskning i sosiologien, og målsetningen er å problematisere og forklare kjønn som samfunnsfenomen i en norsk og nordisk kontekst. Programmet tilbyr ulike innfallsvinkler til å belyse og forstå kjønn som forskningsområde og perspektiv i sosiologien. Kjønnspe...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NCSR 2018: The 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion

Nordic Conferences in the sociology of religion have been arranged bi-annually since 1970. All five Nordic countries have arranged the conference, including Norway (Oslo 2000 and Kristiansand 2010). It is Norway's turn in 2018. At the conference in Helsinki in 2016, University of Oslo, in collabo...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Societal openness, normative flux, and the social modification of heritability

We will gauge the relative importance of genetics and environment in family demography and social stratification. First, we will study social change across cohorts, as influential theory suggests heritable dispositions will increase in importance when opportunity structures expand or social norms...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, kom spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge. For å beskrive dagens arbeiderklasse, deres politiske orientering, livs...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

INAS 2017. Conference of the International Network of Analytical Sociologists

The Conference of the International Network of Analytical Sociologists (INAS 2017) will take at University of Oslo on June 8-9, 2017. The annual conferences in analytical sociology are arranged by an international network of academics. The conferences take place at European and North American u...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens vinterseminar 2017: Migrasjon/integrasjon

Temaet for seminaret er migrasjon og integrasjon, og målsetningen er å problematisere og forklare migrasjon og integrasjon som samfunnsfenomener i en norsk kontekst. Migrasjon/integrasjon er et sentralt område innenfor sosiologisk forskning, og har en lang historie som forskningsområde for sosiol...

Tildelt: kr 46 612

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptation: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformations to Sustainability

AdaptationCONNECTS-prosjektet tar for seg spørsmål om hvordan vi skal lykkes med å tilpasse oss klimaendringer, og gjør det ved å fokusere på forholdet mellom tilpasning til klimaendringer og transformasjoner til bærekraft. Prosjektet svarer på et presserende behov for mer integrerte og helhetlig...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ecological Challenges Conference 2017: An Exchange between Academics and Activists

Ecological Challenges er en konferanse som samler akademikere som forsker på miljøspørsmål og aktivister fra miljøbevegelsen. Målet er å diskutere noen av de mest brennende temaene i vår tid. Vinteren 2017 ble konferansen arrangert for andre gang ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (I...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Role of Global Value Chains in Transitions to Sustainability

Dette prosjektet utforsker rollen til globale verdikjeder i grønn omstilling med fokus på kaffesektoren. Etterspørselen etter kaffe forventes å dobles i løpet av de neste tiårene, mens området egnet for kaffe forventes å bli halvert innen 2050 på grunn av klimaendringer. Hvordan kan industrien pr...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration and social inequality: Global perspectives - new boundaries

Nordic Migration Research er en nordisk medlemsorganisasjon som blant annet arrangerer en internasjonal migrasjonsforskningskonferanse annethvert år. Den planlagte 2016-konferansen er den 18. i rekken og skal avholdes i Oslo i et samarbeid mellom ISS, Nordic Migration Research og Norsk Nettverk f...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Ungdommen nå til dags! Sosiologforeningens oppdatering

I 2016 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til ungdom og generasjonsforskjeller, og hvordan de er blitt håndtert i norsk og internasjonal sosiologi. Foruten papergruppene er seminaret delt inn i to presentasjonsformer. For det første generelle faglige bidrag og oversikter i plenumsforedrag....

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Establishment and the Operation of the Future Earth Norway Secretariate

Future Earth Norge sekretariatet er det nasjonale knutepunktet for det globale forskningsinitiativet Future Earth (www.futureearth.org). Future Earth er et 10-årig internasjonalt forskningsinitiativ for å frembringe kunnskap som kan gjøre samfunnet i bedre stand til å respondere på globale miljøu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologi og byråkrati

I 2015 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til byråkratier og hvordan de er blitt håndtert i norsk sosiologi. På seminarets første dag er temaet "Byråkrati og byråkratikritikk". Der settes hovedfokus på tidligere teorier og dagens situasjon belyst fra sosiologisk forståelse av samtidsdiagno...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future Earth Science Committee

Denne søknaden søker støtte for Karen O´Brien´s deltagelse i Future Earth. Fra 2011-2013 var hun medlem av Transiton Team som etablerte Future Earth og siden 2013 har hun vært medlem av den vitenskaplige styringsgruppen til Future Earth.

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics

BAKGRUNN I prosjektsøknaden skrev vi følgende: Etnisk segregering i nabolag og skoler involverer enkeltpersoner og familier, og deres preferanser og beslutninger om hvor de skal bo og hvilke skoler de skal sende barna til. Dette prosjektet tar sikte på å gi nye forståelser av dynamikken i etnis...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Ukjent Fylke

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Will You Assimilate Me? Intermarriage and Economic Assimilation for Immigrants in Norway

Because of its presumed indicative and predictive relationship to social integration processes, rates and trends of intermarriage have been widely studied by social scientists throughout the 20th century, in recent decades followed by studies of the deter minants of intermarriage. Much of this re...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Ukjent Fylke