0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Why do educational difficulties run in families? Genetically sensitive observational and intervention research on home learning environment

Dysleksi, dyskalkuli og ADHD er de mest vanlige vanskene hos barn. Å ha dysleksi innebærer å streve med rask og nøyaktig lesing, de som har dyskalkuli strever med aritmetikk og matematikk, mens de som har ADHD har oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Barn som har slike vansker får ofte dår...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2029

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Eye tracking technology: A training workshop on methods for psychological and educational research

Eye tracking is an increasingly popular and accessible technology, thanks to major improvements in usability of devices and software. Eye tracking offers unparalleled access to the online workings of the mind during tasks such as reading and math problem solving and for this reason it has attract...

Tildelt: kr 96 102

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Neurocognitive dynamics of word learning in developmental language disorder

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en av de vanligste utviklingsforstyrrelsene og rammer omtrent 7% av alle barn. DLD har en stor negativ innvirkning og på helse og livskvalitet hos de barna og ungdommene som er rammet. De behandlingene som finnes for DLD har bare moderate effekter, og...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool

Forskningsprosjektet “Bedre rustet” har som mål å hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan ha utbytte av ekstra støtte til språkutviklingen. Noen barn strever med språkforståelse allerede i barnehagealder og dette kan få negative konsekvenser for videre utvikling dersom det ikke opp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Choice Architecture of Admission to Education (ArcEd)

Utdanningssystemer streber etter å være rettferdige og inkluderende slik at hver enkelt kan nå sitt utdanningspotensial uavhengig av bakgrunn. Europa har imidlertid opplevd en rask økning i økonomisk ulikheten det siste tiåret, og utdanningsulikhet er en viktig bidragsyter. Finnes det utdanningsp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support

Målet med prosjektet er å etablere et forskningssenter om spesialundervisning og inkluderende praksis for å styrke forskningen innen spesialundervisning og inkludering i Norge. Fem forskningsmiljøer for spesialundervisning i Norge, med Institutt for spesialundervisning ved Universitetet i Oslo so...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools

Formålet med dette forskningsprosjektet er å belyse hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen. Det kan være ulike årsaker til at barn og unge er stille og innadvendt. I dette prosjektet handler det om ungdommer som er engstelige, tilbaketrukket og selvbev...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utviklingshemm...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn har ofte svakere ordforråd på norsk sammenliknet med barn med norsk som førstespråk. Svakt ordforråd kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ul...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder i første klasse: 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av de fire årene prosjektet pågikk, målte vi barnas prestasjoner innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til mate...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effective Stuttering Treatment (EST)

Stamming er en kommunikasjonsvanske som berører mer enn ett av ti barnehagebarn innen 4-årsalderen. Selv om stammingen opphører naturlig hos mange, utvikler inntil 35 % av barna vedvarende stamming. Siden stamming innebærer en økt risiko for kognitive, atferdsmessige og følelsesmessige reaksjoner...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Hensikten med dette UTNAM prosjektet var å dra nytte av Professor Meredith Rowe sin ekspertise om barns språkutvikling, viktige miljøfaktorer som spiller inn, samt konsekvenser av denne utviklingen for barns læring, akademiske forutsetninger og kognitive utvikling. Prosjektet har finansiert en 10...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Supporting shy students: A national study of teaching practices

Bakgrunn Hovedmål med prosjektet har vært å oppnå kunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger som skoler og lærere på barnetrinnet benytter overfor elever som strever med stille og innadvendt atferd. Det vil si barn som framstår som sjenerte, engstelige og tilbaketrukket. Skolehverdagen for b...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The vocabulary learning challenge - How can we improve learning efficiency?

I dette prosjektet har vi utviklet en digital morfologibasert språkintervensjon for barn i grunnskolen. Deretter har vi testet effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie med over 700 andreklassinger, inkludert nesten 200 minoritetsspråklige barn. Ordforrådet spiller en nøkke...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States

Project summary, "A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States". Research problem What do students say about their experience of disruptive behavior in school in Norway and the United States? Objectives of the project The objectives of the project a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Down Syndrome LanguagePlus-project

DSL+- prosjektet hadde som målsetting å utvikle en forskningsbasert og innovativ digital vokabularintervensjon for førsteklassinger med Down syndrom og evaluere effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet har bidratt med/vil bidra med ny teoretisk kunnskap om barnas...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing and Improving Special Needs Education in Children with Language Problems: A Campbell Review and Randomised Controlled Trials

Å være i stand til og forstå og å bruke språket aktivt er en forutsetning både når det gjelder skoleprestasjoner og deltagelse i samfunnet. Dessverre er det mange barn innenfor gruppen med spesielle behov og spesialundervisning som strever med dette. Flere tidligere studier gir imidlertid grunn t...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Disquietness in schools

Disquietness in Schools A Comparative Study of Primary - and Junior High Schools in Berkeley, USA and in Oslo, Norway. The principal objective of this project is to identify the normative basis for pupils and teachers in public schools who experience dis quietness during classes and to explore c...

Tildelt: kr 86 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Preventing Literacy Failure in Children at Risk: Effects from a preschool intervention on language and literacy

The present post-doc project aims to examine the effect from a preschool oral-language intervention. Undertaking this study is important for several reasons: On an international level, there is a scarcity of research on preschool interventions. This is es pecially true for studies concerning chil...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sujathamalini, J. statsstipendiat India 2008/09

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Torigoe, Takashi, JSPS-FY2008, short-term - Learning support to deaf and hard-of-hearing students in an inclusive situation in Norway

...

Tildelt: kr 73 840

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

A Social Constructionist View on Atypical Development: An Alternative Approach to Inclusive Education

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prøveoversettelse av boken "Å se er ikke alltid nok" fra norsk til engelsk.

...

Tildelt: kr 17 300

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Impact of Vygotsky`s Cultural-Historical Concept of Disability on Inclusive Preschool Education in Russia

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo