41 709 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dynamic high electrical energy density storage capacitors

Elektrisitet er den foretrukne energiformen fordi den er utslippsfri på bruksstedet og muliggjør integrering av fornybar energi. Å utvide bruken av elektrisitet øker imidlertid etterspørselen etter elektroniske kretser som er nødvendige for å bruke elektrisitet. Kondensatorer brukes for kortsikti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SaltyPORE: Salt precipitation in porous aquifers during CO2 injection

Utslipp av karbondioksid (CO2) og anriking av denne drivhusgassen i atmosfæren, som gir global oppvarming, anses å være en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor. CO2-utslipp følger av forbrenning av olje og gass, for eksempel i biler og industrien. Mange nye biler er nå elektriske...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

COMposite electrolytes for solid-state BATteries by design

I framtiden er effektive energilagringsløsninger av stor samfunnsmessige betydningen ved overgang til det grønne skiftet. Oppladbare batterier har blitt en meget viktig brikke i den grønne omstillingen vi står midt i, noe som gjenspeiles i den raskt voksende batteriindustrien i Norge. Blant oppla...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Tough Electrolytes for Solid-State Li batteries

Prosjektet vil resultere i en ny ERC søknad.

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Scalable Sustainable Anodes for Li-ion Batteries by Structural Design (SUSTBATT)

SUSTBATTs hovedmål er å utvikle anoder for neste generasjons litiumionbatterier fra skalerbare og bærekraftige kilder. Bærekraft er kjernen i SUSTBATT-strategien, og derfor er alle prosesser involvert i dette prosjektet av bærekraftig natur. Råmaterialet for fremstilling av anodematerialer med hø...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Aluminum Carbon Battery as Next Generation Battery

Oppladbare batterier vil være en av kjerneteknologiene i framtidens energisystem basert på en høy andel fornybar energi. De siste årene er elektriske personbiler introdusert i et høyt tempo, og framover forventes også at batterier vil benyttes stadig mer i små og medium store stasjonære energi sy...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Enhancing the mechanical stability of interfaces in solid state Li batteries for energy-intensive applications

The climate conference in Glasgow 2021 emphasized the importance of reducing CO2 emissions. This endeavor requires a more significant step towards sustainable energy sources and storage. The rationale for this project is to improve the next generation of emerging solid-state Li batteries (SSLBs),...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Revolutionizing Green Hydrogen Production with Next Generation PEM Water Electrolyser Electrodes

Et stadig større forbruk av fossile energikilder som olje, kull og gass har ført til økende klimautfordringer i verden. Alle land er enige i at god tilgang til billig og ren energi er avgjørende for utviklingen av en bærekraftig verden. Ren energi er energi som er laget av fornybare energikilder ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Low Energy Anodes for Sustainable Electrowinning

I vårt moderne samfunn er vi helt avhengig av tilgang til en rekke materialer som utvinnes direkte eller indirekte fra mineralforekomster i jordskorpen. Metaller er en spesielt viktig klasse av slike materialer. Metaller brukes i ustrakt grad som konstruksjonsmaterialer i biler, fly og bygninger....

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reduced energy consumption by increased reduction volume

Metallproduserende industri i Norge bidrar til eksportinntekter, verdiøkning av energi og høyteknologisk kunnskap. En viktig del av metallene som produseres i Norge er ferrolegeringer og silisium. Denne industrien foredler en stor del av Norges kraftproduksjon. Det er derfor en kontinuerlig måls...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Heterostructure optimization and novel epitaxy yielding chalcogenide-oxide magnetic bilayers

HONEYCOMB (norsk: bikake) prosjektet handler om å lage nye nano-materialer til fremtidens elektronikk. Men hva har bikake med elektronikk å gjøre? Bikake refererer til det karakteristiske heksagonale mønsteret som honningbier lager i voks for å lagre honning i. Dette mønsteret finner vi igjen i m...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Exploiting the full potential of SiO2 anodes for Li-ion Batteries

Li-ion batterier er den dominerende teknologien for bærbar elektronikk og elektriske kjøretøy, og forventes å spille en betydelig rolle i energisystemet i nær framtid. For å kunne være en attraktiv teknologi, gitt den store veksten i etterspørsel eller teknologier for lagring av elektrisk energi,...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The next generation metal continuum plasticity theory

Bøying, strekking og forming av et metall til en ny fasong, er matematisk beskrevet av teorier for metallplastisitet. Metallplastisitet er et spesialtilfelle av materialplastisitet og kan beskrives av de tilgjengelige kontinuums plastisitetsteoriene. Men hvis en ser nærmere på metallet i et mikro...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Domain Walls as Oxide Synapses for Neuromorphic Circuitry

I prosjektet OXYNAPSE -Domenevegger i oksider som synapser i nevromorf elektronikk- vil det utvikles kunstige synapser som kan etterlikne egenskapene til biologiske hjerner, som har overlegen plastisitet og energieffektivitet sammenliknet med dagens elektroniske kretser. For fremtidig implementer...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

High-Temperature Lead-Free Ferroelectrics based on Tungsten Bronzes

Gjennom den såkalte direkte piezoelektriske effekt kan et elektrisk felt genereres ved å anvende en mekanisk kraft. Tilsvarende kan et elektrisk felt generere mekanisk bevegelse via den omvendte piezoelektriske effekten. Den direkte og omvendte piezoelektriske effekt kan benyttes i sensorer og ak...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Probing the electronic properties of nickel oxide (NiO) as electrocatalyst for renewable and sustainable electrolytic hydrogen production

Innfasing av fornybar energi er essensielt i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn. Fornybar energi, som vind og solenergi, er av sterk periodisk karakter og høstes mest effektivt ved å ta i bruk effektive og dynamiske energilagringsteknologier. Hydrogen som lages ved alkalisk v...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Nanothermodynamics for Molecular Machines

Nanotermodynamikk gir en unik innsikt i hvordan sammenhengen mellom varme, energi og arbeid foregår på nano-skala, der vi ikke lenger kan anta at termodynamiske egenskaper oppfører seg på samme måte som i makroskopiske system. Vårt systematiske arbeid med å kartlegge egenskaper, og beskrive endri...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High-capacity 2D layered materials for Mg-ion batteries

Prosjektets opprinnelige hovedmål var å utvikle et nytt katodemateriale til anvendelse i oppladbare Mg-batterier. Oppladbare batterier basert på utveksling av Mg-ioner har potensiale for høy energitetthet basert på billige, lett tilgjengelige og bærekraftige materialer. Av denne grunn kan de bli ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bio-degradable Li-ion battery anodes

Biobatt er et prosjekt som har fokusert på utvikling av et nytt anodemateriale for Li-ion batteri. Det er et materiale som er basert på skall fra kiselalger som høstes fra havet. Anodene produseres med Na-alginat som bindemiddel. Sistnevnte utvinnes fra brunalger som også vokser i havet. Både kis...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Canadian Partnership in Research and Education in Primary Production of Aluminium

For å gjøre metallproduksjon mer bærekraftig er det avgjørende å redusere energiforbruket og redusere CO2 utslipp, og dette er høyst relevant med tanke produksjon av aluminium. Aluminium er et meget viktig produkt både i Norge og Canada, og aluminium er produsert fra miljøvennlig vannkraft i begg...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modified 2D van-der-Waals materials for advanced bio-applications

2D-materialer som grafen og heksagonal bornitrid (h-BN) har interessante funksjonelle egenskaper for anvendelser som f.eks. informasjons- og kommunikasjons- og medisinsk teknologi. h-BN har blitt studert for sine egenskaper som den eneste elektriske isolatoren i 2D-familien, men med en krystallst...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

DIAMOND SAWING AND SURFACE TREATMENT OF HIGH PERFORMANCE MULTICRYSTALLINE SILICON WAFERS FOR HIGH EFFICIENCY SOLAR CELL APPLICATIONS

Det krystallinske solcellemarkedet er i dag fullstendig dominert av diamantsagte høyeffektive enkrystallceller, hvor de multi-krystallinske cellene ikke lenger er konkurransedyktige når det gjelder effektivitet og gapet i produktivitet/produksjonskostnad mellom multi- og enkrystallskiver/celler ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Li Yue

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel topological spin textures for low-energy spintronics

TOPOSPIN-prosjektet utforsket nye muligheter for mindre og energieffektiv informasjonsteknologi. For dette formålet studerte vi fysikken til spesielle defekter på nanonivå ? kjent som topologiske defekter ? som naturlig oppstår i materialer med kiral magnetisk struktur. I den første fasen av pros...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Crucibles for next generation high quality silicon solar cells (CruGenSi)

CruGenSi-prosjektet startet 1.august 2017 og ble avsluttet 30.oktober 2021. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap og kompetanse på digler som brukes for å lage krystallinsk silisium ingot for solceller. Diglene kan lages ved forskjellige prosesser og råvarer som også vil påvirke ...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Metal production - education, competance and research

Norge og Sør Afrika har begge industriell produksjon av ferrolegeringer. Over mange år har også begge landene vært ledende innen forskning og utdanning innen råmaterialer, produksjonsprosess og miljø-spørsmål mot denne industri. Selv om det tidligere har vært noe kontakt på person nivå, så har en...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Canada-Norway Partnership in Electrochemical Energy Technologies

INTPART-prosjektet Canopener har bidratt til, og videreutviklet et meget vellykket og sterkt transatlantisk partnerskap innenfor det dagsaktuelle tematiske området elektrokjemisk energiteknologi. Elektrokjemiske prosesser spiller en viktig rolle i utviklingen av effektive energikonverteringssyste...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Core@shell and Nanosegregated Crystallites for Low-temperature Water Electrolysis

Efficient water electrolysis is a requirement for a transition to a hydrogen-based energy system. Therefore, comprehensive efforts are directed towards potential reductions in the capital costs and an increase in the energy efficiency of PEM water electrolysers for production of hydrogen from ren...

Tildelt: kr 36 355

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano2021 FOXCET international workshop on Soft-chemistry and novel synthesis routes with focus on alternative cathodes

Medisinsk teknologi utvikler seg raskt for å gi oss bedre diagnose- og behandlingsformer noe som vil være viktig for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen. Denne utviklingen innen medisinsk teknologi er avhengig av en videre utvikling forskjellige komponenter som sensorer, aktuatorer og imp...

Tildelt: kr 41 120

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Environmental friendly piezoelectric materials for sensors, actuators and implants in medical technology

Medisinsk teknologi er svært viktig for framtidens helsevesen, og denne teknologien er avhengig av forskjellige komponenter som sensorer, aktuatorer og implantater som skal benyttes inne i kroppen f.eks. som blodtrykksmålere og pace makere. Det er også viktig at disse komponentene er autonome, dv...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage