0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Contracts as a tool for improving efficiency in the forestry-wood chain

We have divided the research task into two Work Packages (WPs). In WP1 we conduct surveys in order to describe instruments used, and in WP2 we combine theory with information obtained from WP1 and with experience from comparable markets, in order to come up with improved instruments. Co-ordinatio...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-98 Utredning/analyse Verdikjeder i skogsektoren i de nordiske land -

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nasjonal ekspert i Brüssel - DG Research - Rural Development

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus