0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Cuprous Single Sites in Metal-Organic Frameworks for Fuel Synthesis by Electrocatalytic CO2 Reduction

Klimaendringene er et faktum, med økende bevis for og vitenskapelig konsensus om den menneskeskapte opprinnelsen, knyttet til det økende nivået i atmosfæren av CO2, en direkte konsekvens av vår industri og levesett. Selv om det er gjort store fremskritt med å elektrifisere våre hjem, transport og...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Combinatorial Materials Science for Protonic Electrochemical Energy Conversion

Med økende andel fornybar energi i samfunnet, øker behovet for teknologier for konvertering og lagring av energi. Energibærere som hydrogen får dermed økt interesse. Elektrokjemiske celler som produserer hydrogen ved elektrolyse har stort potensiale grunnet deres fleksibilitet og høye effektivite...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Operando Screening of emerging Anodes for Na-based stationary storage of Renewable energy

Ambisjonen til OScAr prosjektet er å fasilitere for fremtidens kommersielle utvikling av natrium-ionbatterier (NIB) for stasjonær energilagring gjennom grunnleggende forståelse av en familie tinn-baserte anodematerialer i stand til å øke kapasiteten i eksisterende NIBer. Behovet for stasjonære e...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

FLUFFY – Fluoride-based Na-ion battery cathodes for stationary energy storage

Verden står overfor en energi- og klimakrise, og det er nødvendig med en stor overgang til fornybare energikilder for å oppfylle klimaforpliktelsene. Ettersom vi i økende grad nyttiggjør væravhengige kilder som sol- og vindkraft, er det avgjørende å ha pålitelige måter å lagre elektrisitet og å k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

KeyMAT: Advanced Synthesis Designs to Unlock Redox/Acidity Cooperativity in Nanoporous Materials for Selective Oxidation Reactions

Katalytiske oksidasjoner er en viktig ryggrad i den kjemiske industrien og kan også spille en betydelig rolle i å ta opp noen av samfunnets mest presserende problemer som klimaendringer, dårlig luftkvalitet og plastavfall. Sistnevnte er av økende vitenskapelig interesse lover å gi brukt plast et ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Diamond and Gallium Oxide Interfaces for Power Electronics Devices

Transistorer utgjør ryggraden i vår teknologiske verden, og i disse dager, takket være moderne silisium-prosessering, får tusenvis av transistorer plass på en enkel liten chip. Men silisium er ikke godt til alt, og letingen etter nye materialer som kan brukes til å lage andre nyttige transistorer...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gallium Oxide Fabrication with Ion Beams (GoFIB)

Vår innovasjon ligger i en ny foreslått metode som skal muliggjøre polymorfe transformasjoner i Ga2O3 på en teknisk gjennomførbar måte gjennom ioneimplantasjon. I vår metode bruker vi de gradvis akkumulerte strålingsskadene i krystalen. Disse kan introduseres både over store waferområder og lokal...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Renewable Cofactor regeneratioN by water semi-photoelectrolysis

Nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) and the phosphorylated form NAD(P)H are valuable cofactors in the chemical and pharmaceutical industries for the production of a wide range of chemical compounds and drugs. Their high cost (USD 3,000 and USD 215,000 per mol of NADH and NAD(P)H) prohibits t...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Renew - Ferroelectric Gate oxide for next generation electronics

Det opprinnelig søkte prosjektet, FerroGate, har som mål å flytte grenser for elektronikk ved å introdusere nye materialer i konvensjonelle transistorer. Dette dreier seg først og fremst om å bytte ut tradisjonelle isolerende oksider med nye ferroelektriske oksider. Ferroelektriske materialer har...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Battery Signal Selection and Enhancement Toolbox

Batterier har en viktig rolle for det grønne skiftet fra olje og gass til fornybare energikilder. Det er et stort potensial for betydelige forbedringer av dagens batteriteknologi; høyere energikapasitet, lengre levetid/flere ladningsykluser, redusert miljømessig fotavtrykk og økt sikkerhet. BASET...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

QUantum emitters in semiconductors for future TEchnologies

Kvanteteknologi er anvendelsen av kvantemekaniske prinsipper I tekniske anvendelser og har opplevd en massiv interesse de senere år. Kvanteteknologi kan brukes i alt fra kommunikasjon, kryptografi og sensorer, men det er kanskje kvantedatamaskinen som har fått mest oppmerksomhet. Dagens kvantetek...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Momentum resolved electron band structures from electron energy loss spectroscopy

I solceller, lysdioder, og all moderne elektronikk bruker man en type materialer som kalles «halvledere». Sammenlignet med metaller så er halvlederne veldig dårlige til å lede strøm, men fordelen er at vi kan styre strømmen veldig godt. Man kan for eksempel bestemme at det bare skal gå strøm i en...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

MOF Based Single-Site Cooperative Catalysis for CO2 Hydrogenation

En av hovedutfordringene i det 21. århundret er å redusere CO2-utslipp i atmosfæren og minske virkningen av denne drivhusgassen på global oppvarming. Teknologi for karbonfangst og -lagring er dyrt og innføringen er fremdeles begrenset i praksis. På den annen side er solenergi, vindkraft og andre ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SunUP - Solar photochemical H2 production through novel routes

Solen er en nær utømmelig energikilde, som vi har problemer med å utnytte. Å bruke solceller for å høste energi er godt kjent, selv om solceller i seg selv fremdeles har store rom for forbedringer. Mindre kjent er nok å bruke sollys direkte til å drive kjemiske prosesser, som å produsere hydrogen...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

CalSiumbat-prosjektet har som mål å svare på et viktig spørsmål innen energilagring – det er mulig å lage et pålitelig batteri basert på kalsium. I løpet av det siste tiåret har forskere over hele verden lett etter potensielle alternativer til utbredte litium-ion-batterier (LIB). LIB-er har blitt...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Revealing the chemistry of Au(III) n3 allyl complexes

Gull er et metall som de aller fleste har kjennskap til. I barndommen hørte vi om gull i eventyr og tegneserier, slik som for eksempel Onkel Skrue som bader i sine gullmynter eller Kaptein Sabeltann på jakt etter den store gullskatten. Men det mange ikke vet, er at gull kan være så mye mer enn ba...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Defect control in Gallium Oxide for next-generation POWer electronics

Kraftelektronikk er en sentral del av alle elektriske systemer og brukes til å konvertere mellom alternerende strøm (AC) og likestrøm (DC) eller til å øke eller redusere spenningsnivået. Kraftelektronikk er en integrert del av vårt kraftnett, men er også sentralt i å tilføre strøm til nettet fra ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography

Heterogen katalyse vil være en viktig muliggjørende teknologi i overgangen fra et samfunn basert på fossile råstoff og energikilder til et fornybart scenario. For eksempel er det fullt mulig å bruke CO2, en viktig bidragsyter til drivhuseffekten, som karbonråstoff for å fremstille verdifulle kjem...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gallium oxide for efficient power electronics

Gallium oxide is a promising material for power electronics and we propose a collaborative effort to boost our studies with the help of the exchange visits. Our work will start on the 1/1/2020 and will consist with 4 TASKS and 8 subtasks to be carried out during 12 months. The reason of choosing ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solids

The 11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solid (Petit-11) will be organized by the Group of Electrochemistry, Department of Chemistry, UiO at Sommarøy Artic Hotel, Tromsø, Norway, October, 19 - 22, 2019. Defects are essential to functional properties of solids and understanding...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Photovoltaic-assisted H2 generatiON (PH2ON)

Utviklingen av katalysatormaterialer og nye enhetsdesign for vannelektrolyse er avgjørende for å øke andelen av grønn hydrogenproduksjon ved bruk av fornybare energikilder. I PH2ON har vi utviklet en plattformteknologi for syntese av avanserte katalysatormaterialer med forbedret effektivitet og k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoName: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes

NANONAME prosjektet har fokus på Na-ione batterier som et alternativ og supplement til Li-ione batterier. Forventelig vil Na-ione batterier finne betydelig kommersiell bruk innen en periode på fem år, trolig innen andre nisjer enn transportsektoren der Li-ione batterier dominerer. Na-baserte batt...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Conversion of CO2 to light olefins by cascade reactions over bifunctional nanocatalysts

CO2, den viktigste kilden til klimaendringer via drivhuseffekten, er også en potensiell karbonkilde for kjemisk industri. Naturen forbruker 110 gigatonn CO2 per år som karbonkilde for produksjon av karbohydrater via fotosyntesen. Tilsvarende bruk av CO2 som råstoff til karbonholdige forbruksvarer...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norscatt General Meeting 2018

NorScatt aims to organise an annual meeting/symposium for all synchrotron and neutron infrastructures users from university and higher education, national research institutes, and business sectors in Norway. This one-day meeting will aim to bring the Norwegian user community together, serve as a ...

Tildelt: kr 38 881

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Novel concepts for cold activation of energy-intensive chemical processes

I endringen fra fossilbasert til fornybar energi vil prosesser for å produsere materialer, brensel og kjemikalier starte med lavenergimolekyler CO2, H2O og N2. Prosessen trenger derfor energi, og i stedet for termisk vil den bli bedre og mer effektivt forsynt kaldt, det vil si i form av for eksem...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

Situasjonen med covid-19 som forhindret fremdrift av prosjektet i 2020, har dessverre fortsatt i 2021, i Norge og i India. Vi har dermed ikke kunne gjennomføre store deler av våre planer. Dessverre er det slik at flere av midlertidige medarbeidere i prosjektet (studenter; master/PhD, pdocs) også ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The Operando Surface Catalysis Network

Catalytic reactions play a central role in manifold industrial processes, including food production, chemical industry, oil and gas conversion, pharmacy, and R&D. Overall, approximately 90% of all materials and chemicals we use are produced via catalysis, in which a unique and often very complex ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo