0 antall prosjekter

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Mapping the Normative Terrain of An Ethics of Care

This project is based on an assumption that health care prioritisations raise substantially ethical difficult choices. Further it is presumed that an ethics of care which take the relation to particular patients to be salient might provide important norma tive arguments to the benefit of individu...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Going to the roots of the stem cell controversy

In a traditional three year project with research fellows it is impossible to conduct a serious analysis of all the main issues in the stem cell area. But because they are interlinked focusing on only some of them will be problematic. We have therefore de veloped a project that does not primarily...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

EUPHA- Europeisk folkehelsekonferanse i Oslo 7.-9. okt. 2004

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Living Conditions Among People with Disabilities in South Africa

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking

The aim of the project is to investigate some of the ethical, legal and social challenges raised by reseach biobanking in its different moderen forms and formats. Besides analysing current legislation, other forms of regulation and public debates concern ing biobanks in European and other elevan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Pasienter uten egen fornuft

Poenget med prosjektet er å studere korleis lækjarar taklar pasientar med for stor tillit. Prosjektet er basert på kvalitativ intervjuing av 30 lækjarar, samt eventuelle oppfølgingsintervju.

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Den rettsmedisinske sakkyndighet. Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk displin ved det nyopprettede Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i da g. For det andre, og som den mest sentral...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The social and cultural context of Aids in the rural areas of Jinja District in Uganda

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Betydningen av mors arbeidsforhold for helse og helserelatert livsstil i svangerskapet, og for svangerskapets utfall.

Prosjektansvarliges doktoravhandling om helsefremmende arbeidsforhold i graviditeten var basert på kvinnenes opplysninger om arbeidsforhold og helse, innsamlet med spørreskjema etter fødselen. Dette designet ble valgt av ressursmessige årsaker, og for å f å et representativt utvalg av befolkninge...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Kulturelt perspektiv på risiko og helse: En tegn-teoretisk casestudie av "risiko" i dagspressen.

Prosjektets undersøkelsesfelt er dannelse, opprettholdelse og endring av fortolknings- og forståelsesmåter av risiko i forhold til helse og sykdom inklusive de eksplisitte og implisitte kulturelle forestillinger som danner basis for denne meningsdannelsen . Fenomenet risiko slik det viser seg i ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

Det internasjonale samfunnet har opprettet en global allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som en i økende grad er klar over at helse bidrar til økonomisk utvikling. Det er imidlertid et betydelig problem at mange vaksineprogrammer mislykkes i å...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Prediktorer for korsryggsmerter og korsryggsmerterelaterte sykefravær blant hjelpepleiere.

Korsryggsmerter og korsryggsmerterelatert sykefravær er meget vanlig, ikke minst blant hjelpepleiere. For at vi skal kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, er det behov for eksakt kunnskap om årsaker og beskyttende faktorer. Tidligere forskning har ikke klarlagt hvordan psykologiske og org...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Mot den moderne legerolle: en undersøkelse med utgangspunkt i den norske radesyken

Prosjektet sikter mot å etablere kunnskap om radesyken i Norge og hvilken betydning dette har for utviklingen av den norske legestanden. Radesyken (eller "den stygge syken", da ordet rada betydde stygg på sør-vestlandet), utgjorde Norges største helseprob lem mellom ca 1760 og ca 1840. Symptomene...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo