0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Self-sufficient Electromechanical Implants: Enabling Piezoelectric Functionality for in vivo Devices

Piezoelektriske materialer innehar den unike egenskapen å kunne skape en elektrisk ladning når man pålegger dem et mekanisk trykk. Dette elektriske signalet utnyttes i en mengde dagligdagse innretninger, alt i fra trykkfølsomme sensorer i skjermer og biler til vibrasjonsdemping i fly. Men hva o...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA)

Barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status gjør det dårligere på skolen og har forhøyet risiko for frafall i skolen, lav utdanning, arbeidsledighet og manglende sosial tilknytning. Det er ikke avklart hvilke mekanismer som ligger bak denne sosiale reproduksjonen. Det er en sterk sammenheng me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive probleme...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

STUD: SLIDEDRAIN AS - Innovative drains for an easy, quick and safe installation.

Slidedrain AS utvikler gulvsluk med en patentert teknologi som tilrettelegger for en enklere og raskere installasjon en dagens løsninger på markedet, samtidig som konseptet minimerer sannsynligheten for at en vannskade oppstår under montering. I Norge tilsvarer vannlekkasjer knyttet til gulvsluk ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system

Echo AI posjektet adresserer behovet for å forbedre effektivitet og konfidens ved bruk av medisinsk ultralydavbildning til diagnose av kardiovaskulær sykdom. Dette vil bli gjort ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å hjelpe kardiologer med å analysere ultralydbilder av hjertet. Medisinske ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGenSøderberg - Next generation Søderberg electrode for Mn production

En av de mest betydningsfulle industrielle oppfinnelsene i Norge, den selvbakende Søderbergelektroden, feiret 100-års jubileum i 2019. Dette er fortsatt den dominerende teknologien for fremstilling av ferrolegeringer, og Eramet Norway AS (ENO), som er en verdensledende produsent av raffinerte man...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Joining efforts for extensive Adaptation of Novel bifacial modules in Utility-scale Solar

I dette prosjektet vil Scatec i samarbeid med IFE gjøre forsknings- og utviklings arbeid innenfor bruk av tosidige solceller (såkalte "Bifacial" solceller) i storskala solkraftverk. Bifacial-solcellemoduler kan produsere mer elektrisitet enn tradisjonelle solcellemoduler ved å utnytte seg av lyse...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

-

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille nye krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppleve...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Patient safety and quality improvement: A comprehensive assessment of adverse event rates with Global Trigger Tool (GTT)

God pasientsikkerhet innebærer å lære av pasientskader og uønskede hendelser, og aktivt forebygge at de gjentar seg. Det er behov for mer kunnskap om pasientskader i norske sykehus; hvorfor de oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha. Dette bidrar til at helsemyndighetene kan utarbeide målrettede...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation

Hver dag dør pasienter i påvente av livreddende organtransplantasjon eller medisinsk behandling. Mange liv kan reddes dersom menneskelig vev og organer kan gjenskapes på laboratoriet. 3D-bioprinting og andre nye teknikker har brakt denne visjonen innen rekkevidde. Disse teknologiene tar sikte på...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AdaptAl - Adaptiv Control of Aluminium Manufacturing

30 års forskning gir grønnere aluminiumsprodukter Ved bruk av kunstig intelligens har stolene fra Flokk blitt 200 gram lettere. Dermed spares energi, materialbruken går ned og stolene blir rimeligere i butikken. CO2-avtrykket har sunket fra 35 til 14 kg per stol ved å benytte resirkulert alumi...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Drillputer - User-friendly Graphical User Interface for Real-time Drillstring Simulator

En borestrengssimulator er laget. Denne simulatoren er istand til å gjøre beregninger med høy nøyaktighet og svært raskt. Vi har identifisert et stort datasett på ca 20 brønner. Simulatoren er testet på dette datasettet og det grafiske brukergrensesnittet er på TRL nivå 6. Vi har også identifi...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Aminoacridines with dual SARS-CoV2 antiviral and immunostimulating activity

En gruppe kjemiske stoffer som regulerer og som potensielt kan bedre anti-virale immunresponser ved Covid-19 infeksjon ble undersøkt. I tillegg hadde stoffene en direkte hemmende effekt på SARS-Cov2 viruset i testsystemet i laboratoriet og basert på karakterisering av disse effektene ble tre lege...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Prefero

Prefero - arbeidsplaner folk faktisk ønsker seg Norge har på ingen måte vært immune mot utfordringene som har fulgt med vår tids storkrig, Covid-19. Det har i all grad tydeliggjort hvilke roller og bransjer som er vårt viktigste førstelinjeforsvar og samfunnskritiske yrker. En fellesnevner fo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SSELA CVD - Scaling diamond CVD for market applications

iden 1950-tallet har vitenskapelige fremskritt gjort det mulig å reprodusere diamanter med like egenskaper som naturlige diamanter. De unike egenskapene har blitt brukt i mange ulike applikasjoner, fra borehoder til juvel-diamanter. Den mest bruke metoden for å lage diamanter er «Microwave Plasma...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT har vært å undersøke mulige s...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

Hoff er landets ledende bedrift innen potetforedling. Reststrømmene som oppstår fra de ulike produksjonene benyttes per i dag i stor grad til gjødsel og dyrefôr, slik at hele poteten i praksis utnyttes. I PoTeks-prosjektet var idéen å benytte en av sidestrømmene fra stivelsesproduksjonen til å pr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

RAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health services

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle sikre og effektive helsetjenester. I spesialisthelsetjenesten har kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet en stor plass og mye oppmerksomhet, men i kommunehelsetjenesten, hvor det aller meste av diagnostikk, behandling ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

India’s ambitions and possibilities of becoming a global green leader (INDGREEN)

INDGREEN forsker på Indias forpliktelse til global innsats for å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling. Prosjektet vil levere ny kunnskap om mulighetene for at India tar globalt grønt lederskap. At India reduserer veksten i klimagassutslipp er avgjørende for verdens mulighet t...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Towards a sustainable work force in the healthcare sector for the 21st century: Health-promoting Work Schedules (HeWoS)

Én av fire ansatte i Norge jobber skift. Kunnskap om helsefremmende arbeidsplaner er derfor relevant for en stor andel av den norske arbeidsstyrken. Mye av forskningen som er utført på sammenhengen mellom skiftarbeid og helse har fokusert på nattarbeid, men de siste årene har forskning også vist ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fønix

NattoPharma har siden oppstart i 2004 vært en ledende leverandør og utvikler av produkter basert på vitamin K2 i form av menaquinone-7 under merkevaren MenaQ7®. Selskapets produkter bygger på vitenskapelig dokumenterte resultater, og så lang underbygger 20 kliniske studier MenaQ7?s gode effekter ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Så langt har følgende resultater blitt oppnådd i løpet av prosjektet: Høsten 2020 ble den første kameraprototypen testet i en merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. Denne prototypen bestod av fire 5MP fargekamera montert i en enkel trykkbeholder. Basert på disse bildene ble en første al...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Enhancing the contributions of the social sciences and humanities to IPBES – Establishing the IPBES SSH Community of Practice

Målet for prosjektet var å etablere et nettverk som kunne bidra til å forbedre bidragene fra samfunnsvitenskap og humaniora i IPBES. Dette har også vært et mål for IPBES, og ble også påpekt som et forbedringspunkt i den eksterne evalueringen av IPBES sitt første arbeidsprogram. Nettverket Social ...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Healthy EATS AS - Sustainable Fast Food: Faster, healthier & better

Å finne sunn og bærekraftig mat på farten i dag er en frustrasjon for mange, siden dagens tilbud ofte er for få, for dyre eller tar for lang tid. Healthy EATS løser dette problemet. Vårt unike konsept bygger på effektivitet, kvalitet og bærekraft. Vi endrer måten sunn mat blir servert, kjøpt og l...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ultrasound transducer production technology

ReLab er Norges første designer og produsent av ultralydtransdusere for det åpne markedet. Vi henter inspirasjon fra mikroelektronikkindustrien der semi- og automatiserte produksjonsmetoder er standardiserte. Vår metode kan produsere et stort antall ultrlydtransdusere som er konkurransedyktige ti...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold

FORNY20-FORNY2020

STUD: Woit - Tracking system for strength training at health clubs

Dagens usikkerhet for helseklubbene og idrettslag er knyttet til innsatsen, progresjonen og kvaliteten på enkeltpersoners og/eller idrettsutøveres gjennomføring av styrketreningen. Treningsplanene er manuelle og papirbaserte. De brukes til å planlegge, utføre og logge treningen, i tillegg til man...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: WC hoop

"Nå klarer jeg meg alene på toalettet" «WC bøylen gjør at jeg klarer å ta av og på klærne selv og slipper å vente til hjelpen kommer». Toaletthjelpemidlet WC bøyle skal utvikles for å hjelpe mennesker med balanseproblemer for å oppnå selvstendighet i toalettsituasjonen. Et liv med skade skal også...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo