210 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Data som drivkraft i en stadig mer digitalisert transportsektor – Digital transformasjon for å skape samfunns- og trafikantnytte

Når du ser deg rundt, innser du at måten vi beveger oss har drastisk endret seg. Elektrifisering, konnektivitet, nye mobilitetsmarkeder, intramodalitet, autonome kjøretøy, endringer i livsstil og bærekraftig mobilitet er nøkkelkrefter som skaper store endringer på hvordan personer og gods transpo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tolkning av geotekniske feltundersøkelser ved bruk av maskinlæring

Geoteknikk omhandler hvordan jord og stein kan brukes som byggeteknisk materiale. Kunnskap om grunnens mekaniske egenskaper danner grunnlaget for forebygging mot jordskred samt prosjektering av fundamentering av alle typer konstruksjoner. For å kartlegge stedlige grunnforhold i enkeltprosjekt utf...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Det er ikke nok å høre - alle må også gjøre"

Hva skal til for at barna skal oppleve at de blir hørt i sine egne saker jfr. Barnekonvensjonens art. 12, Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets sy...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Individuell jobbstøtte - En vei til institusjonell endring i NAV og helsetjenestene?

Stadig flere faller utenfor skole og arbeid i Norge på grunn av psykiske helseplager eller rusproblematikk. For å bistå denne gruppen ut i jobb og aktivitet, er det ofte nødvendig med systematisk samarbeid mellom helse- og velferdstjenester. Det finnes eksempler på gode samarbeidsmodeller mellom ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Backfire: Norske militærflyulykker under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt - hvilket mange av dem også gjorde. ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competence development in changed conditions.

Prosjektet tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen. Det er ikke lenger staten som skal ha ansvar for kvalitetsutvikling i skolene, men kommunene og fylkeskommunene. Midler som tidliger...

Tildelt: kr 45 741

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Risikobasert tilnærming og prioritering i norsk politis forebygging og bekjempelse av kriminalitet

Politiets oppgaver er å sikre landets borgere trygghet, rettssikkerhet og alminnelig velferd, og det skal gjøres gjennom å hjelpe, og forebygge og håndheve kriminalitet. Samtidig er det norske samfunnet i store endringer. Økt befolkningsmengde, mangfold, mobilitet, sosiale spenninger og teknologi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Government by Algorithm - Protecting Democratic Values in the Deployment of Artificial Intelligence by the Public Sector.

Norsk offentlig sektor nyter stor tillit i befolkningen. Tilliten kommer av lange tradisjoner og systemer der demokratiske prinsipper som frihet, likhet og åpenhet er grunnleggende. Digital agenda gir offentlig sektor en klar målsetning om å utnytte teknologi til å ?sette brukeren i sentrum...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fra ide til kunnskapsbasert organisasjonslæring i Tromsøskolen?

Skolen skal sørge for at elever utvikler sitt potensial og opplever mestring gjennom tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap. Undersøkelser viser at utdanningsfeltet svikter på sentrale områder. Elever med behov for faglig og sosial tilpasning opplever at de verken blir inkludert i felle...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Veilederteam - riktig lederstøtte for å sikre skoleutvikling? Utprøving av lokalt veilederteam rettet mot skoleledelsen på utvalgte skoler.

Studier viser at det å utvikle skoler som lærende organisasjoner skaper bedre læringsresultater for elevene. Erfaringene i Tromsøskolen er at noen skoler lykkes, mens andre strever med å utvikle skolens undervisning og læring. Spørsmålet både skoleeier og skolelederne stiller, er hvordan skoleeie...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan planlegge dybdelæring? Dette forskningsprosjektet skal utvikle og teste ut en modell som støtter implementeringen av Fagfornyelsen.

Hvordan planlegge dybdelæring? Vi står overfor et veiskille i norsk skolehistorie. Fra og med august 2020 innføres en ny læreplan for grunnutdanningen – og med den endres tilnærmingen til læring. Tiden endrer seg. Der besteforeldrene kunne klare seg med skolegang som resulterte i pen håndskrift, ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

“Completion of upper secondary education. Achievement gaps, growth mindset and learning environment.”

Over 10 000 elever i videregående opplæring har deltatt i et prosjekt om lærende tankesett, og dette prosjektet vil bruke registerdata og data fra spørreundersøkelsen til å undersøke hvordan læring og forventninger til egen læring i videregående opplæring påvirkes av sosial bakgrunn, tankesett, e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Skap Gode Dager: Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune

Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune Lokale tendenser for Drammen samsvarer i stor grad med nasjonale og globale psykisk helse- og rusutfordringer. Selv om nordmenns helsetilstand er god sammenliknet med andre deler av verden, er psykiske helseplager en stor og økende ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Gjennomføring av vedtak og planer for opplæringen i samisk ved tre videregående skoler i Troms"

Prosjektets mål er å beskrive og vurdere hvordan politisk vedtatte strategier og handlingsplaner for samiskopplæringen gjennomføres av tre skoler med særlig ansvar for denne opplæringen i Troms: Hvordan ivaretar og oppfyller skolene krav og forventninger fra politiske vedtak og de faglige utredni...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eiendomsforhold og registrering av grenser

Før 1980 var det norske eiendomsregisteret et rent verdibasert system der grunnbøkene var det sentrale elementet. Veggrunn ble imidlertid ikke registrert i grunnbøkene fordi den verken hadde økonomisk verdi eller skulle skattlegges. Da det nye kartbaserte eiendomssystemet skulle etableres etter 1...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects

I Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39 ble et flytebrukonsept nylig vurdert som det beste konseptet for å krysse Bjørnafjorden. Flytebrukonseptet består av en 5km lang stålkasse som ligger på flere flytende pongtonger og er dermed utsatt for permanente laster, naturlaster (herunder vind, bølge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Valuation and governance of forest ecosystem services for sustainable community development

FN sine berekraftsmål utfordrar styresmakter til å utvikle meir berekraftig bruk og forvalting av naturresursar. Mange distriktskommunar i Norge har utfordingar knytt til synkande folketal og demografiske endringar. Kommunane opplever ofte også dilemma og interessemotsettingar knytt til bruk og f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effektivisering av Arbeidstilsynets tilsynsmetodikk ved hjelp av maskinlæring

Arbeidstilsynet gjennomfører hvert år omtrent 14 000 tilsyn blant omtrent 250 000 virksomheter med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har som langsiktig mål å bedre tilstanden i arbeidsmiljøet i Norge, og at tilsynene skal gjennomføres treffsikkert og effektivt. Ettersom etaten har begr...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Middelalderens steinteknologi knyttes primært til kongen og kirken. Hamarbispedømme utmerker seg således i høy- og senmiddelalderen, med stor byggeaktivitet. Prosjekt studerer steinteknologi med utgangspunkt i kirkens steinarkitektur i Hamar bispedømme i middelalderen. Materialet gir et helhetlig...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Performance Enhancement of Public Services by Adopting and Implementing Lean Thinking...()

Uansett sektor og tjenester er det mange utfordringer og begrensninger i den daglige driften i en organisasjon. Offentlige organisasjoner, som norsk politi, er sterkt påvirket og styrt faktorer som fort kan endre, deriblant politikk, prioriteringer og økonomi. Det er også godt dokumentert at offe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Urfolks selvbestemmelsesrett og demokrati

Prosjektet skal se på utviklingen av egne styreordninger som urfolk i Norge og deler av Canada har, og om disse rommer former for selvbestemmelse som samtidig følger alminnelige demokratiske spilleregler. Gjennom studier av konkrete ordninger og praksiser er målet å styrke forståelsen for hand...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Curatorial Strategies and Methodologies: Momentum for Rethinking Sámi Art

Samisk kunst mangler en infrastruktur og et teoretisk grunnlag for kuratering. Har vi gått inn i en «postsamisk» tid hvor kulturell identitet ikke lenger er viktig? Er det samiske prefikset ikke lenger relevant? Flere kunstnere i Norge med samisk bakgrunn er tilhengere av en «kunstner først» ideo...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.

Dette forskningsprosjekt skal blant annet være med på å avdekke og forklare følgende spørsmål: Hvordan kan utforskende arbeidsmåter brukes for undervisning i energiteknologi med et bærekraftig perspektiv, og hvilke utfordringer opplever elever når de arbeider med teknologi for fornybar energi? Mi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Regnbed langs veg og gate Jord, planter og plantedesign

Målet med prosjektet er å finne hvilke jordblandinger, plantearter og plantedesign som er best egnet til bruk i regnbed langs veg og gate i Norge. Klimaendringer gjør at vi stadig oftere får mye regn på kort tid. Samtidig gjør fortetting i byer at det gradvis blir færre grønne arealer der van...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Early identification and prevention of reduced oral Health in elderly reciving homecare services in Hedmark county.

Populasjonen av eldre øker raskt over hele verden og det er estimert at i Norge vil populasjonen av mennesker over 65 år være 1,4 millioner i 2040. I dag er det i overkant av 840 000. Det er flere som lever lenger både med og uten sykdom, og stadig flere eldre beholder sine egne tenner livet ut. ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner bl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Pedagogisk tilrettelegging for interkulturell lek

Lek er en av grunnsteinene i den nordiske barnehagemodellen og når en spør barn om hva som er viktig for dem blir lek og vennskap trukket frem. Dette er blant annet fordi tilhørighet og deltagelse i lek påvirker enkeltbarns opplevelse av egenverdi og mestring i hverdagen. Barnegruppene i norske b...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger

Mennesker med utviklingshemming har en rekke helseutfordringer. Mange er knyttet til ernæring. De er en utsatt gruppe hvor det er mangelfulle nasjonale retningslinjer for hvordan det helseforebyggende arbeidet bør utføres i praksis. Norske data viser stort behov for mer kunnskap om effektive ernæ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utholdenhetstrening for å optimalisere prestasjonsutviklingen i langrenn

Norge har lange tradisjoner i utholdenhetsidretter, og spesielt i idrettene langrenn og skiskyting hvor norske utøvere har vist ekstraordinære prestasjoner over mange tiår. Disse prestasjonene er basert på en sterk treningsfilosofi som kombinerer erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Det er im...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage