896 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Accelerating Energy- and Sustainability Transitions in Ports: from national visions to co-constructed transition

Havner er sentral elementer i transportsystemet og spiller dermed en viktig rolle i å redusere utslipp fra transportsektoren. Selv om flere norske havner ligger i front på å ta i bruk utslippsreduserende teknologi og løsninger, ligger fremdeles et stort uutnyttet potensial for utslippsreduksjon g...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biofuels via Sorption-Enhanced Fischer-Tropsch Synthesis

Biomasse konvertering til flytende drivstoff er en attraktiv prosess for produksjon av biodrivstoff, som diesel og flydrivstoff. Denne prosessen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og redusere behovet for bruk av fossile brensler. Dette er ikke en ny process, men på grunn av den kjemiske og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Dynamic loading of transformer insulation

Transformatorer er nøkkelkomponenter i strømnettet. Et transformatorhavari kan gi stor skade på omgivelser, og det medfører som regel strømbrudd. En årsak til havari er kortslutningsstrømmer som forårsaker store elektromagnetiske krefter som kan deformere delene inni transformatoren, og i verste ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of short-term resource allocation in power markets

A well-functioning power market should ensure that resources are allocated optimally including considerations of security of supply. With higher shares of renewables in the electricity generation mix this leads to more challenges and increases the need for resources that can provide flexibility. ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MESSENGER-SWE: Online, distributed permanent monitoring system for Ground truthing of Snow Water Equivalent Satellite Data.

Vannkraft er den klart dominerende energikilden i Norge, og utgjør omtrent 95% av den totale kraftproduksjonen. Snø akkumulerer i fjellområdene gjennom hele vinteren og representerer en viktig energilagring i det nasjonale og internasjonale energisystemet. Forbedret kunnskap om snøvannsekvivalen...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Radically new p-n heterojunction concept for novel photovoltaic, photocatalytic, and electrochemical energy conversion

Tradisjonelt lages halvlederkomponenter som dioder, transistorer, LED og solceller med fysiske, såkalte “top-down” metoder. RADICON går helt nye veier basert på likevektkjemi for å lage dem “bottom-up”. Med dette kan man i prinsippet oppnå bedre stabilitet, billigere produksjon, og ny funksjonali...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SunUP - Solar photochemical H2 production through novel routes

Hydrogen er en sentral energibærer i det grønne skiftet. Men hvor miljøvennlig det er avhenger helt av måten det produseres på. En av de aller mest miljøvennlige måtene vil være å framstille hydrogen direkte fra sollys og splitting av vann: Fotokjemisk hydrogenproduksjon. Dessverre er det spesiel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

CIVIC Renewables: Development of collaborative approaches to civic renewable energy for sustainable rural development and land use

Fornybar energi?er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten i dag, og?omfatter helt sentrale?temaer?som definisjonsmakt og fordeling av goder og ulemper. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og pros...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Turbulent eddies to create paths for safe downstream migration for salmonids and eel past hydropower intakes

Når fisk vandrer nedover elver og møter dammer og kraftverksinntak følger de normalt hovedstrømmen inn i kraftversturbinene der de kan bli skadd eller drept. Finmaskede grinder foran inntaket kan hindre at fisk kommer inn kraftverksinntak, men i store inntak er slike grinder teknisk utfordrende o...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

"Kan kalsium erstatte litium i et batteri?" Dette er spørsmålet som forskerne prøver å svare på i CalSiumbat. Over hele verden leter forskere etter et levedyktig alternativ for litium ion-batterier. Oppladbare litium-ione batterier har blitt den dominerende strømkilden i ulike typer av forbrukere...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Batteri som spenningsstøtte

BaSS har som mål å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen. Flere ulike tjenester for spenningsstøtte kan være aktuellei samme kraftnett (eng.: value stacking). Det er utfo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gje...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SUn in Norway: POtential and INTegration of the solar energy resource

SUNPOINT skal gjere norske aktørar betre utstyrt for å gripe vekstmoglegheitane som ligg i den norske solenergibransjen. Ved å utvikle betre datagrunnlag, verktøy og analysar for evaluering av den norske solressursen, vil prosjektet tilrettelegge for meir presise og tilgjengelege energiutrekninga...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions

Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST) COJUST-prosjektet har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lavinntektsgrupper i Norge. Ved å se nærmere på likhets- og rettferdighetsaspekter ved bærekraftige omstillinger vil prosjektet kunne støtte utviklingen av effekt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimizing marine battery operations using 6 years’ operational data from commercially operating vessels

Hovedmålet er å fremskaffe og teste metodikk for å optimalisere driften av batterier på batterihybride fartøyer for å maksimere nytteverdien av installerte batterier. Dette vil gjøres med utgangspunkt i allerede målte data på to kommersielle fartøyer samt målinger som vil bli gjort underveis i pr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

NanoIgnite – Nanomaterial Photo Ignition of Carbon Free Fuels in Marine Engines

Den maritime sektoren må i de kommende årene møte strengere krav til klimautslipp, hvor store skipsmotorer må tilpasses nullutslippsteknologi. For øyeblikket drives skip hovedsakelig av marin diesel eller tungolje som slipper ut store mengder forurensende gasser og karbondioksid. Den mest lovende...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon-Graphene Nanoengineered Anode for Li-ion battery (SiGNAL)

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Performance analytics for utility-scale PV power plants

På grunn av den ekstremt raske kapasitetsveksten i solbransjen er de fleste av kraftverkene bare et par år gamle. På grunn av fortsatt svært rask teknologiutvikling og overgangen til mer effektive solcellepanelteknologier er nye kraftverk basert på unge produkter med få års felteksponering. Data ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Prosjektering av nett for belastninger i installasjoner med hensyn på FoL

Elektrifisering av transport (elbil, elbuss, elferger, banetransport, osv.), fiskeoppdrettsanlegg, petroleumsnæringen, mm. medfører økte og mer komplekse strømuttak fra strømnettet. Flere av lastene medfører innvirkning på spenningskvalitetsparametere, som overharmoniske spenninger, spenningsspra...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

MVO IEA Hydropower TCP, Annex XIII, Hydropower and Fish 2021

Even though hydroelectric production is the leading form among renewable energy sources its environmental impact, especially on fish populations, challenges the sustainable use of the technology. In order to approve new hydro projects or renew commissioning on existing ones environmental concerns...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HONEYMOORING - Effektiv forankring av flytende havvind-parker

HONEYMOORING - er et revolusjonerende og kostnadsbesparende konsept for forankring av havvindparker og andre større flytende innretninger til havs. Ideen er utviklet og gjennomføres av SEMAR AS. Nødvendige kalkyler, analyser, dimensjonering og modellering, gjennomføres fortiden i et større FOU pr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

2ND LIFE - The value of second life batteries in the future energy system

Energilagring spiller en essensiell rolle i veien mot en karbon-nøytral økonomi i Europa ved å tilby fleksibilitet til den økende andelen av fornybare energikilder. Li-ionebatterier er den mest populære elektrokjemiske lagringsteknologien, og antallet batteriprosjekter øker. Nylig publiserte Euro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Batteries European Partnership Association (BEPA) - Executive Board Representation

The Batteries European Partnership Association (BEPA) has been established to ensure both a focused development of battery technology to meet current demands with regard to economy, sustainability and circularity, and the timely and effective up-take of these technology developments by the indust...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New gases for GIS - long-term reliability and fundamental understanding of insulation properties

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å om...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AEGIR - Ammonia electric marine power for GHG emission reduction

The international maritime organization envisages 50 % reduction in the greenhouse gas emissions from international shipping by 2050 and a complete phase out of CO2 emissions by 2100. At the same time, international maritime trade is expected to triple by 2050 (OECD). It is clear that wide-scale ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective (HOPE)

The Nordic countries aim for a carbon-neutral Nordic region. Maritime transport is one of the key remaining sectors to decarbonize and is important from a Nordic perspective due to the relatively large Nordic involvement in this industry. This project addresses how regional shipping in the Nordic...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UK

Andelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HYSTACK – Low cost, high efficiency PEM electrolyser stack

Den nylig publiserte EU-strategien for hydrogen identifiserer fornybart, grønt hydrogen som en nøkkelprioritet for å oppnå "the European Green Dea", og EU har satt et mål om å installere minst 6 GW med elektrolyse innen 2024 og minst 40 GW innen 2030. Hydrogen Council har publisert et veikart for...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ZEVS: enabling Zero Emission passenger Vessel Services

Regjeringens Klimaplan for 2021–2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter – der det ligger til rette for det – innen 2025. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre ...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo