0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Collective Organisations, Support and Sustainability

I denne prosjektperioden har arbeidet i prosjektet fokusert på arbeidspakke WP1 og WP2. I paperet Upholding Unions – How Co-Workers’ Influence Shape Membership av Harald Dale-Olsen, Henning Finseraas, Kristine Nergaard og Elin Svarstad, som ble presentert ved COPE 2023 i Herning, forfatterne anv...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations

Ulikhet er en fundamental utfordring for samfunnet og diskusjoner om ulikhet er i kjernen av mange debatter i samfunnet. Et viktig spørsmål er hvorfor folk aksepterer ulikheter. I dette forskningsprosjektet studerer vi tre potensielle kilder til ulikhetsaksept. I den første delen av prosjektet ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Transportation, logistics, energy and green business finance

Prosjektet fokuserer på bærekraftig utvikling i transportsektoren ved å kombinere forskning i transport og logistikk med forskning i energimarkeder og grønn finans. Etter vårt syn kan man ikke forstå bærekraft i transport og logistikk uten samtidig å skjønne hvordan energimarkeder er organisert o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Support for network-related activities that promote scientific development and renewal within the Center for Business Economics

CBE er en forskergruppe innen mikroøkonomi og næringsøkonomi som fokuserer på hvordan ulike bedrifter opererer i forhold til hverandre, og hvordan de setter pris, kvantum og kvalitet på varene eller tjenestene de tilbyr i markedet. Videre er man innen disse forskningsområdene opptatt av bedriften...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering

Kildesortering: Hvordan gå fra å vite til å gjøre? I EU kastes det 250 millioner tonn avfall i året, i gjennomsnitt 486 kilo per person. Samtidig er ansvarlig forbruk og produksjon en sentral del av FNs bærekraftmål. Målsettingen er at klimaendringene skal begrenses gjennom en rekke tiltak. E...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering 2021 - 2030.

Norsk institutt for naturforsknng (NINA) og Miljødirektoratet arrangerte 18.-19. januar 2021 Naturrestaureringskonferansen for å markere norsk "kick-off" av FN's restaureringstiår. Konferansen samlet mer enn 35 foredragsholdere som tilsammen ga en bredt bilde av status og ambsjoner for naturrest...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

COMPutational economics and optimization- Agents, Machines and Artificial intelligence

COMPAMA vil utforske et tverrfaglig tema i hurtig utvikling, grenseflaten mellom økonomi, optimering, psykologi, maskinlæring og AI. Formålet er forstå den økonomiske effekten av beslutninger gjort både av maskiner og mennesker. COPAMA vil utvikle et kursprogram og utveksling innenfor disse områd...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Quality of accounting and auditing in the public sector

Prosjektet styrker kvaliteten på regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. Dette er viktig for å bekjempe korrupsjon og forbedre åpenhet, demokratisk styring, ansvar, økonomisk bærekraft og beredskap mot økonomiske og andre menneskeskapte kriser. Hovedmålet med prosjektet er å styrke M...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Challenges, Sustainability, and the Welfare State - Perspectives from Labor, Behavioral and Macroeconomics

Norge er en liten, åpen, og ressursbasert økonomi der globale endringer i oljepriser, valutakursvolatilitet og andre internasjonale sjokk påvirker økonomi og velstand. samfunnets velvære. Den nåværende COVID-19-pandemien er et eksempel på et slikt sjokk med stor innvirkning på norsk økonomi. Det ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tuddal Markedshage - et fyrtårnprosjekt for integrert kultur- og naturopplevelse

I innledende fase ble det innhentet en del informasjon og etablert et nettverk av ulike samarbeidspartnere. Prosjektet har som mål å etablere seg med kunnskapspartnere til et fremtidig innovasjonsprosjekt. Vi har et ønske om å bli mer selvforsynt og sirkulære. Vi vil etablere en høyfjellshage, 85...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Senior Entrepreneurship

People enter the workforce later in life, exit earlier, and live longer. 50 years is the middle of the professional life, and a perfect time to make a reflected choice on how to contribute professionally to society for the second half. There is no lack of ideas of how to change the world - yet t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The ethereal economy and the revenge of the places that don’t matter

The shift from the ‘old’ to a ‘new’ economy has had important implications for inequality. The ‘old’ economy firms that employed large armies of workers in plants scattered across swaths of territory and with massive supply and customer chains are being replaced by leaner firms. These new firms e...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

TRANSFORMATIVE CAPABILITIES OF THE ACCOUNTING PROFESSION: STUDY OF NORWEGIAN SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING PRACTICES (TRANSACT)

TRANSACT-prosjektet tar for seg små og mellomstore regnskaps- og revisjonspraksiser (SMP) i Norge. Prosjektet studerer hvilke faktorer som påvirker lederne i disse SMPene, og deres evne til proaktivt å tilpasse seg et raskt skiftende samfunn. Dette gjelder blant annet innenfor utvikling av produk...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovasjonsnettverk for faghandelen

Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Behovet for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av tre...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og hart skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er forttsatt fattige og...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU-agenda for gjenreisning og vekst i norsk reiseliv 2020-2024

Formålet er å øke næringsrettet FoU-aktivitet for reiselivet for å underbygge endringsbehovet i næringen etter Covid-19 pandemien. Utvikling av felles FoU-agenda for reiselivsnæringen skal resulterer i utforming av flere søknader til Forskningsrådets annonserte utlysninger (bl.a. Kompetanse- og s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter. Til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Conference on education, gender and entrepreneurship

The conference will take place in 2021 (the exact timing depending on the covid situation) with a target audience of 100, including researchers, policy makers and practitioners. There will be seven keynote lectures, each of 30 minutes, and a one-hour policy debate, involving both researchers, pol...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen

Om Egen Pensjonskonto: Egen Pensjonskonto innføres fra 1.januar 2021 for 1,4 millioner sysselsatte i privat sektor med innskuddspensjon. Dette åpner for at man kan samle Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis på én konto. Dette er langsiktig sparing med investeringsvalg. Vi vet også at rundt 80...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

SEGURA - Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

SEGURA-prosjektet (2020-2024), ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, har jobbet tett med lokale samfunn i Cauca, Colombia for å forstå og adressere utfordringene rundt matvaresikkerhet. Prosjektet har bestått av fem akademiske partnere (OsloMet , Universidad del Valle, Universitet i Oslo, ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution and Value Network Management

Plastforurensning er en global miljøutfordring, og utviklingsland i Asia står for over 85% av landbaserte plasttilførsler til havet. Årsakene til plastforurensningen er imidlertid globale. Forskjellige kilder bidrar til avfallsgenerering og forurensning, inkludert husholdninger, industri og jordb...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt. To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

I oktober 2018 avslørte et samarbeid mellom journalister kjent som CORRECTIV den største europeiske skattesvindelen noensinne. Investorer utnyttet smutthull i kildeskatt på aksjeutbytte (KpA) som tillot dem å unngå skatt, eller til og med å motta refusjoner som overstiger skattebetalinger. Tre or...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfo...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Det er store utfordringer med matsikkerhet i Afrika sør for Sahara (SSA), noe som bl.a. tilskrives forringet jordkvalitet og klimaendringer assosiert med uregelmessig nedbør. I dette prosjektet tester vi innovative og bærekraftige klimasmarte metoder for å forbedre matsikkerheten, motvirke jordfo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From waste to food - sustainable exploitation of farmed lumpfish

Målet med "Lumpfish4Food" har vært å oppnå nødvendig kunnskap for en bærekraftig utnyttelse av oppdrettet rognkjeks. For å lykkes med dette har vi sett på hele verdikjeden. Velferden til rognkjeks før slakt ble undersøkt og resultatene viste at håving og transport førte til tydelige, men midlert...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture

I prosjektet POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture) samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona. POCOplast und...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien, spesielt medisiner som ikke lenger har patent (generiske). Når forsynings...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo