0 antall prosjekter

EU-STRA-Strålevern

PLatform based on Emerging and Interoperable Applications for enhanced Decommissioning processES

Tradisjonelt har nukleær dekommisjonering (og dekommisjonering generelt) vært preget av konservatisme fordi prosjektledere har vært forsiktige med å bruke metoder, som ikke har vært grundig gjennomprøvd tidligere og som mangler en detaljert beskrivelse. Ikke desto mindre viser det seg at moderne ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

TOWARDS EFFECTIVE RADIATION PROTECTION BASED ON IMPROVED SCIENTIFIC EVIDENCE AND SOCIAL CONSIDERATIONS -FOCUS ON RADON AND NORM

RadoNorm-prosjektet skal gi ny kunnskap om radon og materiale med forhøyet innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM). Hensikten med prosjektet er å redusere usikkerhet om eksponering, tiltak, effekter og kommunikasjon om radon og NORM. Omtrent halvparten av strålingseksponer...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Towards effective radiation protection, based on improved scientific evidence and social consideration - Focus on radon and NORM

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive nuklider (NORM) er en konstant kilde til bekymring i samfunnet, spesielt med tanke på kreftrisiko. Det nye store EU-prosjektet har som mål å øke kunnskapen om disse materialene. Prosjektet er et stort initiativ med 56 partnere fra 22 europeiske lan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Pre-disposal Management of Radioactive Waste

På verdensbasis eksisterer det et mangfold av virksomheter som produserer, håndterer og lagrer radioaktive materialer i stor skala. Dette kan være innenfor nukleær dekommisjonering, men også innenfor alt fra mineralutvinning til fremstilling av kreftmedisiner. Disse virksomhetene genererer også r...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

FHIs contribution to RadoNorm; Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence - focus on radon and NORM

RadoNorm er et felles europeisk forskningsprosjekt som har til hensikt å øke kunnskapen om alle former for radioaktiv eksponering fra naturlige kilder. Prosjektets mål er å fylle kunnskapshull innen alle former for strålevern. Det inkluderer vitenskaplige, tekniske og samfunnsmessige aspekter av ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry - Norwegian Part

Hovedmålet med Euratom-prosjektet "MEET-CINCH" er å etablere en bærekraftig utdannelse og trening i kjerne- og radiokjemi. Spesielt viktig er det å tilby fleksible kurs som benytter moderne fjernundervisningsmetoder, siden radiokjemi kun tilbys ved et fåtall universiteter. Det norske bidraget til...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

StakeHolder-based Analysis of REsearch for Decommissioning

Dekommisjonering representerer et avgjørende og svært komplekst stadium av en kjernefysisk syklus. Det er fortsatt kun få dekommisjoneringsprogrammer som er gjennomført i industriell skala. Selv om dekommisjoneringsaktiviteter har oppnådd et visst modenhetsnivå, kreves det ytterligere teknologisk...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

TERRITORIES: To Enhance unceRtainties Reduction and stakeholders Involvement for radiological Exposure Situations - DSA's participation

TERRITORIES-prosjektet var et stort europeisk prosjekt som involverte 11 institutter som arbeider innen fagfeltet strålevern. Hovedmålet med prosjektet var å forbedre risikohåndteringen i forbindelse med radioaktivt forurensede områder. Dette ble gjort gjennom å forbedre grunnlaget for konsekven...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

To Enhance unceRtainties Reduction TOwards graded Risk management of humans and wildlife In long-lasting radiological Exposure Situations

TERRITORIES-prosjektet tok sikte på en integrert og gradvis styring av radioaktivt forurensede territorier preget av langvarig radioaktivitet i miljøet, ved å fylle noen av behovene som oppstod etter erfaringen med Fukushima og hjelpe med å publisere grunnleggende internasjonale og europeiske sik...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - NMBU

I nukleær beredskap er håndtering av usikker informasjon et inneboende problem for beslutningsprosessen. Usikker informasjon i forbindelse med for eksempel ufullstendig informasjon om kildeterm og været kan resultere i doseberegninger som skiller seg dramatisk fra virkeligheten. Usikkerhet er og...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE MET 2019: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs

Vi har studert hvordan usikkerheten i atmosfærisk transport av radioaktivitet kan kvantifiseres. Dette er viktig i en tidlig fase etter et utslipp av radioaktivitet for å støtte viktige beslutningsprosesser. Beregninger er gjort med MET sin operasjonelle beredskapsmodell, SNAP. Vi har arbeidet me...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - DSA's participation

CONFIDENCE var eit stort treårig prosjekt (2017 - 2019) med 31 partnarinstitutt frå 17 europeiske land. Prosjektet hadde som mål å redusere usikkerheiter og forbetre avgjerder om strålerisiko for menneske og miljø både i samband med atomulykker og i situasjonar med eksisterande eksponering. Ei mu...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Territories : To Enhance unceRtainties Reduction and stakeholders Involvement for radiological Exposure Situations - NRPA's participation

TERRITORIES-prosjektet er et stort europeisk prosjekt med 11 institutter som arbeider innen strålevern faget. Hovedformålet med prosjektet er å forbedre risikostyringen av radioaktivt forurensede områder gjennom en forbedring av vurderingsmetoder som brukes og utvikling av bedre kommunikasjonsver...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

To Enhance unceRtainties Reduction TOwards graded Risk management of humans and wildlife In long-lasting radiological Exposure Situations

TERRITORIES-prosjektet tar sikte på en integrert og gradvis styring av forurensede territorier preget av langvarig radioaktivitet i miljøet, fylle behovene som oppstod etter den siste post-Fukushima-erfaring og publisere internasjonale og europeiske grunnleggende sikkerhetsstandarder. En gradvis ...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - NMBU

Skal oversettes senere

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs – NRPA’s participation

CONFIDENCE er eit stort europeisk prosjekt med 31 partnarinstitutt frå 17 land. Prosjektet har som mål å redusere usikkerheiter og forbetre avgjerder om strålerisiko for menneske og miljø både i samband med atomulykker og i situasjonar med eksisterande eksponering. Ei multidisiplinær tilnærming e...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - MET

I alvorlige tilfeller av en atomulykke må håndtering av situasjonen svært ofte ta hensyn til store usikkerheter. Spesielt når det gjelder prognoser for spredning av atomforurensning i miljøet. Dette prosjektet handler om håndtering av denne usikkerheten i atmosfærisk modellering av spredning. Usi...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONCERT: European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Det EU finansiert Concert prosjektet (European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research) har stimulert integrasjon og felles satsing innenfor europeisk strålevernforskningen, inkludert radioøkologi. Prosjektet er basert på satsningsområder som er identifisert av de eu...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

SHAMISEN/NMBU - Nuclear Emergency Situations - Improvement of Medical And Health Surveillance

EU-OPERRA SHAMISEN prosjektet begynte i 2016, med mål om å produsere anbefalinger som skulle bidra til helseovervåkning og kommunikasjon med befolkning som er berørt av kjernekraftulykker. Tidligere erfaringer antydet at dette var et område som ikke hadde blitt tilstrekkelig behandlet i beredskap...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Nuclear Emergency Situations - Improvement of Medical and Health Surveillance

Prosjektet hadde sitt oppstartsmøte på CREAL i Barcelona 17 - 18. desember 2015. Strålevernet deltok i prosjektets del 1.1, som skulle kartlegge erfaringer fra dosevurdering, evakuering og medisinsk oppfølging av potensielt eksponerte individer etter atomulykker, samt vurdere anbefalingene gitt...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

FAST Nuclear Emergency Tools

DSA var deltaker i WP1, WP2, WP3, WP4 og WP5. Fokus har vært på å lage database for radioaktivt kildeterm for flere type europeiske kommersielle atomkraftreaktorer. Kildeterm har blitt opprettet for mange forskjellige ulykkesscenarier for hver reaktortype. Annet fokus har vært på bruk av kild...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

European Concerted Programme on Radiation Protection Research

CONCERT har integrert europeisk strålevernsforskning ved å bringe sammen representanter for de vitenskapelige fagfeltene strålingseffekter- og risiko, dosimetri, beredskap, radioøkologi og medisinsk strålebruk og stimulere til flerfaglig samarbeid for å skape nye og manglende opplysninger av vikt...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Prospective cohort study of residents near the Semipalatinsk nuclear test site - feasibility

-

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

European epidemiological study on radiation-induced lens opacities for interventional cardiologists

EURALOC prosjektet har hatt som mål å vurdere dose-respons forhold for utvikling av stråleinduserte opasiteter og katarakt hos en kohort intervensjonskardiologer med forholdsvis høy eksponering. Tradisjonelt har katarakt vært ansett som en deterministisk effekt, med terskeldoser i størrelsen 1-2 ...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis

Ioniserende stråling er koblet til en rekke kreft i mennesker, inkluderte gastrointestinal tumorer. Men informasjon om lavdoser og lav dose hastigheter effekter mangler. Prosjektet brukt en ApcMin/+ mus model som er følsomme til utviklingen av gastrointestinal tumorer. I 2015, mer en 500 mus ble ...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis - CLOGIGAT

Naturlige og menneskeskapte kilder til ioniserende stråling bidrar til menneskelige eksponeringer og er en anerkjent fare for menneskers helse. Risikoestimater for strålingsindusert kreft hos mennesker er basert på epidemiologiske data, hovedsakelig fra studier av overlevende etter atombombene i...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in Education and Training in Nuclear Chemistry (CINCH) - UiO contribution

Europa, og verden for øvrig, trenger radiokjemikere. Flere rapporter peker imidlertid på at det er et stort og bekymringsfullt gap mellom antall kandidater som utdannes sammenlignet med industriens og samfunnets behov. EU har derfor kjørt et treårig prosjekt - CINCH - for å planlegge hvordan utda...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Ostinato - Acceleration of Parkinson pathogenesis by chronic low-dose rate gamma exposure

Health risks of radiation exposure are of particular concern to the public, as highlighted by the challenges from the Fukushima accident. Although it is well established that ionising radiation can increase the risk of cancer, in recent years there has been an increased focus on the potential for...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken