0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner for at laksemolt blir utsatt for viruset etter overf...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologi

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hø...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New platform technologies for development of a vaccine against CMS – NoVATion (New Vaccine Technology Platform)

Smittsomme sykdommer er en viktig trussel for fremtidig bærekraftig vekst innen akvakultur. Innovasjoner som forebygger sykdom er derfor essensielt. Effektive vaksiner har vært avgjørende for utviklingen av norsk havbruk og har redusert bruken av antibiotika dramatisk og fremmet god fiskehelse. F...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rett pollinering for auka fruktsetjing , større avling og betre fruktkvalitet i eple

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Mengda konsumeple levert gjennom engros-systemet har dei 17 siste åra variert frå om lag 12 000 tonn i 2002 til 5 300 tonn i 2015. Den norske produksjonen har minka i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Dyrking av søtkirsebær i potter - Ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjon

Førefallet med dette prosjektet er å skaffa fram ny kunnskap slik at dyrkingsteknikken med intensiv søtkirsebærproduksjon i potter skal gje ein framtidsretta, effektiv og lønsam produksjon av søtkirsebær i tunnel. All kommersiell produksjon vert i dag dyrka under plastdekte tak eller tunnelar, h...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From waste to food - sustainable exploitation of farmed lumpfish

Målet med "Lumpfish4Food" har vært å oppnå nødvendig kunnskap for en bærekraftig utnyttelse av oppdrettet rognkjeks. For å lykkes med dette har vi sett på hele verdikjeden. Velferden til rognkjeks før slakt ble undersøkt og resultatene viste at håving og transport førte til tydelige, men midlert...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Rational design of vaccination strategies for Atlantic cod (VACSACOD)

Immunologisk hukommelse beskriver det fenomen at immunsystemet husker en inntrengende bakterie eller virus og svarer med et sterkt og effektivt forsvar andre gang samme mikrobe angriper. B- og T-lymfocytter som blir aktivert av en sykdomsfremkallende bakterie vil danne hukommelsesceller, som gjen...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Recycling crustaceans shell wastes for developing biodegradable wastewater cleaning composites (BIOSHELL)

Denne prosjektets periodiske rapport oppdaterer forskningsresultater levert av NIBIO forskningsgruppe siden 01.12.2022. De tidligere utviklede semi-IPN-hydrogelene har vist store patogener og ARG-fjerningseffekter i avløpsvann (WW). Som en kontinuerlig innsats for utvikling av nye nanomaterialer,...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Wood fibre substrates as an alternative to peat for a future more sustainable technology-based horticulture industry

SUBTECH fokuserer på utvikling og evaluering av nye alternativer til torvbaserte vekstmedier basert på trefiber fra norsk gran. I tidligere prosjekter er ulike vekstmedier screenet, og trefiber fra lokal gran har vist lovende resultater som erstatning for, eller i blanding med torv og kokos. Fle...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Seaweeds and seaweed-ingredients to reduce enteric methane emissions from pasture-based sheep, cattle and dairy cows

SEASOLUSIONS har som mål å undersøke om fôring med vanlig forekommende, nord-europeiske og nord-amerikanske tang- og tarearter påvirker metanutslipp fra drøvtyggere, og kartlegge mekanismer for eventuelle effekter. Også effekter av prosesserings- og konserveringsmetoder for råstoffet undersøkes. ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Life Science Cluster Seminar: Unleashing the potential - Life Science from Norway

The Life Science Clusters (TLSC) første årsseminar skal arrangeres 24. november 2020, fra 08:30 til 13:30. Programmet vil inkludere innlegg fra daglig leder for TLSC, representanter fra Oslo kommune, selskaper fra livsvitenskapssektoren, private investorer, og bransjeorganisasjonen for livsvitens...

Tildelt: kr 11 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Prosjektaktivitetene i 2020-2022 var preget av at mange studenter som ble tatt opp i prosjektet, og åtte masterstudenter, én doktorgradsstudent og én postdoktor gjennomførte hele eller deler av avhandlingen gjennom RASHealth-aktiviteter. Bare i 2022 ble prosjektresultatene og søknaden formidlet ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodus...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Plasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

Husdyrgjødsel anses som en verdifull ressurs i landbruket fordi viktige næringsstoffer gjenvinnes til gevinst både for den enkelte bonde og for miljøet. Men håndtering og bruk av husdyrgjødsel er også forbundet med tap av ammoniakk og metan, som hver fører med seg egne utfordringer. Tap av ammoni...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

HoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om sammenhengen mellom emballasje og holdbarhet, og dok...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne oppdrettsanlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villfisk. I tillegg utgjør det et omdømmeproblem for næringen. Den vesentligste årsaken til rømming er hu...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bio-phenols from Lignin to Wood

Hovedmålet med Lignin2Wood er å utvikle en tremodifiseringsteknologi som øker treets holdbarhet og bestandighet og er basert på bruk av fenol-formaldehydharpiks av resol-type, hvor petroleumsbaserte fenoler delvis vil bli erstattet av monofenoliske forbindelser fra lignin ved hjelp av en pyrolyse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Ny teknologi gjøres tilgjengelig for norskproduserte applikasjoner og markeder.

AgChem: Å komme inn i det norske agrokjemiske markedet er svært krevende. Forsøk på å tilby prøver for testing har hatt begrenset suksess. Ellers er det ganske stor interesse utenfor Norge. Vi håper den økende internasjonale interessen vil ha innflytelse på hjemmemarkedet. Potensialet er stort n...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Østfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast m...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland