0 antall prosjekter

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME: Enabling CCUS in Norway

The proposed project will establish a new FME to enable the full potential of carbon storage and utilization on the Norwegian continental shelf. We seek financial support to facilitate preparation of the final application for submission in November 2015. The core research topics of the planned ce...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES for FME proposal RECOLWER on offshore wind energy

Develop the RECOLWER FME aplication with primary focus on mayor lifetime cost of energy reductions for offshore wind energy

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Vannkraft - prosjektetablering

Det norske vannkraftsystemets unike egenskaper muliggjør realiseringen av fremtidens fornybare energisystem. Norge har ett av verdens best utviklede vannkraftsystemer, og norsk forskning, industri og forvaltning er internasjonalt anerkjent. Dette er plattformen for 'vannkraftens renessanse' og ut...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Mobile Zero Emission Energy Storage Prosjektetablering

Det er almen enighet blant forskningsinstitusjonene I Norge at det er viktig å få til en FME innen temaet transport, ettersom dette er en av de viktigste utslippskildene for CO2 I Norge. Det er noe mindre enighet om hvordan en slik FME bør avgrenses. SINTEF ønsker en svært bred FME med hele tra...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

The Zero Emission Maritime Value Chain

Pollutants in the form of gases and particles from ocean-going ships are important contributors to global atmospheric emissions. CO2, NOX and SOX emissions due to shipping are estimated, respectively, to constitute about 3%, 10-15% and 4-9% of the global emissions arising from human activity. Sin...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

New Geothermal and Renewable Energy Drilling and Well Technologies; RENEW-Drill

Nye og kostnadseffektive bore- og brønnteknologier er helt avgjørende for å realisere kommersiell produksjon av geotermisk energi, med potensiale til å løse verdens energiproblem. Basert på kommersiell vannkraftutbygging og olje- og gassvirksomhet har Norge utviklet en av verdens sterkeste næring...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for Smart Energy City Innovation (SECI)

The University of Stavanger will lead and coordinate the work on the FME application towards the deadline in November 2015. The major partners will be IRIS, SIMULA, Institute for Energy Technology (IFE), Zaptec and Lyse. This core group has already met in three different application workshops, an...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte til utarbeidelse av søknad om et nytt FME innen CCS

Det søkes om prosjektetableringsstøtte (PES)-midler til utarbeidelse av søknad om et nytt Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) med oppstart i 2016. Det er en todelt søknadsprosess, med en obligatorisk skisserunde (frist 1.april 2015) og innsending av fullstendig søknad innen 25. novembe...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Havvind PES

Prosjektet har som mål å etablere en best mulig prosjektsøknad for et nytt FME på tema havvind. Det nye FMEet på havvind vil bygge på resultat fra pågående FMEer NOWITECH og NORCOWE, men med klar nyskapning og originalitet i forhold til disse. Dette innebærer følgende aktiviteter: - Gjennomførin...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES FME Solar

Solcelleteknologi er i høyeste grad relevant for denne FME-utlysningen. Det tenkte senteret vil arbeide med fornybar kraftproduksjon, og både se på muligheter for økt verdiskaping i Norge i leverandørindustrien, i tillegg til bruk av solcelleanlegg her hjemme. I tillegg til å passe til utlysninge...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for a Sustainable Bioenergy and Biofuels based Economy

This project will enable the elaboration of a high profile FME project application in the field of sustainable bioenergy and biofuels. Most of the resources will be used for establishing a robust and outstanding consortium within the bioenergy field. The main tasks to be conducted are: - Identif...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte for FME-initiativet HighEFF "Centre for Energy Efficient and Competitive Industry with Low Environmental Impact"

PES-HighEFF skal utvikle en FME søknad med svært høy vitenskapelig kvalitet innen energieffektivisering i industrien og konvertering av spillvarme. PES-HighEFF skal danne et nettverk av høyt kvalifiserte og relevante nasjonale og internasjonale nærings- og forskningaktører for utvikling av bran...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forprosjekt Zero Emission Neighborhoods

The objective of the project is to develop products and solutions for building neighborhoods that will lead to wide scale implementation of building neighborhoods with zero emissions of greenhouse gases. A zero emission neighborhood is a neighborhood where GHG emissions from construction and op...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Sustainable Transport

PES-prosjektet skal utarbeide en sterk FME-søknad i samarbeid med industri, universiteter og andre FoU-aktører til fristen 25. november 2015. Hovedmålet for den tenkte FME "Sustainable Transport" er å bidra til visjonen om fremtidig mobilitet med null-utslipp. Vi vil samle til en felles nasjona...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for Geothermal Energy Solutions

Universitetet i Bergen, Christian Michelsen Research, Uni Research, IRIS, IFE og NORSAR har sammen tatt initiativ til å etablere et FME innen geotermisk energi. Konsortiet ble etablert høsten 2014, og vil i løpet av prosjektperioden videreutvikle sine planer for samarbeid. I tillegg vil konsortie...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Femtidens fleksible distribusjonsnett

Det søkes om prosjektetableringsstøtte i forbindelse med utarbeidelse av obligatorisk skisse og en søknad om et FME, med fokus på "Fremtidens fleksible distribusjonsnett". "Fremtidens fleksible distribusjonsnett" (SmartGrids) fokuserer på flere deler av kraftsystemet, fra aktive strømkunden med ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CEDREN. FME forskningsinfrastruktur

Birds being electrocuted may e.g. result in power outages and thus have an economic impact, and birds colliding with wind turbines or power lines may negatively affect the societal perception of and acceptance for renewable energy. The development of on- and offshore wind energy and associated p...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

SUCCESS. FME infrastruktur 2010

The infrastructure to be implemented in this project will expand and strengthen the analytical capability in the centre as well as the ability of the centre to visualize and communicate the scientific results. Particular focus is on equipment that will st rengthen the cooperation within the centr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CenBio. FME-forskningsinfrastruktur

FME-CenBio will invest in a range of equipment covering key biological and technical steps in the conversion of biomass to energy. All components are essential for achieving CenBio objectives. Most of the equipment consists of commercially available assem blies. The proposed equipment covers a ma...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

BIGCCS. Forskningsinfrastruktur.

De omsøkte midler skal gå til aktiviteter under FME BIGCCS - International CCS Research Centre. Utstyr og infrastruktur er rettet inn mot CO2 fangst og -lagring. Utstyret er i det store og hele tiltenkt grunnleggende aktiviteter som støtter opp under mål om kunnskapsutvikling i BIGCCS. Beskrivel...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CEER Solar. FME forskningsinfrastruktur.

The present project represents a significant upgrade of the solar cell research infrastructure at CEER laboratories at IFE, NTNU, SINTEF and UiO. Equipment for processing and characterizing a next generation of solar cells is purchased. Concretely, a phot oluminescence excitation spectroscopy uni...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

NORSK SAMMENDRAG SUCCESS-senteret for CO2 lagring offshore ble tildelt FME-status i 2009 og ble formelt innviet 1. januar 2010. En sentralt del av arbeid med CO2 lagring er den offentlig aksepten av CCS. FME SUCCESS har derfor hatt som mål og h\jobbe med oppgaver og aktiviteter som kan oppnå eff...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Vestland

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CEDREN-Centre for Environmental design of renewable energy- Infrastructure

The project will finance three items of research infrastructure, instruments for laboratory and field experiments for the hydraulic research facilities of the Hydraulic Laboratory (Vassdragslaboratoriet (VL)), Department of Hydraulic and Environmental Eng ineering (IVM) at NTNU, for research in t...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB)- forsknigsinfrastruktur

The ZEB Research Centre is dependent on having laboratory facilities to carry out its R&D activities. All the five Work Packages will do analysis and testing of the materials, components, structures and solutions they develop in the laboratories, in-situ at a field station, and in pilot building...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

EFOWI-Norcowe & Nowitech

...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm bl...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

CENBIO-BIOENERGY INNOVATION CENTRE- infrastukturmidler

FME Bioenergy Innovation Centre (CenBio) will in this project financed by the Research Council of Norway procure advanced scientific equipment, which will contribute to fulfilling the overall CenBio objectives and the national bioenergy goals. The advance d scientific equipment procured will enha...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Akershus

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

DIRECT-Success & Norcowe

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

SolarCell-The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

BIGCCS Centre - International CCS Research Centre

Project summary Emphasis is put on advanced basic and applied research providing in-depth knowledge and methods pertaining to viable solutions for CO2 capture, CO2 transport, geological CO2 storage, and the integrated CO2 chain. SP1 CO2 Capture Task 1. 1 CO2 separation: Development of precipit...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage