0 antall prosjekter

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology

Den nasjonale forskerskolen PHOTOSYNTECH vil støtte PhD-studenter som arbeider innenfor plante- og algevitenskapene i Norge. I PHOTOSYNTECH har de norske universitetene i Tromsø (UiT), Trondheim (NTNU), Bodø (NORD), Hamar (INN) Oslo (UiO), Ås (NMBU), Bergen (UiB) og Stavanger (UiS) inngått en sam...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Research school in Nutrition

NutriNOR er en nasjonal forskerskole for doktorgradsstipendiater i Ernæring, finansiert av NFR. Universitetet i Bergen er vertskap, og alle norske institusjoner som tilbyr doktorgradsutdanning i Ernæring er involvert som partnere. NutriNOR har som mål å dekke fagområder som i mindre grad er prior...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions

-Ny NMBU-ledet forskerskole skal styrke den samfunnsmessige relevansen av doktorgradsutdanning knyttet til de sosiale og miljømessige kontroversene rundt overgangen til lavkarbonsamfunnet- Energikrisen vi opplever i Europa nå er bare ett av flere forhold som viser hvor aktuell finansieringen av e...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Akershus

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)

Det norske samfunn blir stadig mer digitalisert, noe som har blitt forsterket etter to år med koronapandemi. Selv om stadig flere undersøker hvordan digitaliseringen påvirker samfunnets offentlige tjenester, politikk, arbeidsliv og hverdagsliv, er kunnskapen spredt rundt om i landet. Det ønsker D...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Industrial Research School in Complex Systems

Industriforskerskolen skal ruste PhD kandidatene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer. Nøkkelen til suksess er det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Norsk industri trenger ingeniører og forskere som forstår kompleksitet, og kan utvikle systeme...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Vestfold

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NORA NORWEGIAN AI RESEARCH SCHOOL

Kunstig intelligens (KI) er vår tids kraftigste teknologi og derfor et særdeles viktig forskningsfelt. KI er et bredt begrep som omfatter ulike fagfelt og teknologier. Dette har ført til faglig fragmentering av feltet. Samtidig har vi i Norge en geografisk fragmentering. NORA – Norwegian AI Resea...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioCat - Norwegian Graduate School in Biocatalysis

Biokatalyse blir stadig viktigere i industrielle prosesser og i ulike nano-, diagnostikk-, gen- og bioteknologier, noe som blir tilskrevet enzymers unike egenskaper som katalysatorer. Nasjonale strategiske mål om en overgang til en biobasert økonomi, som blant annet inkluderer omdanning av biomas...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Petroleum Research School of Norway

Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP)er etablert for å forbedre PhD utdanningen innen petroleumsrelaterte fag. Forskerutdanningen innen petroleumsfag ved norske universiteter vil styrkes og effektiviseres ved et koordinert tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i so...

Tildelt: kr 21,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Authoritative Texts and Their Reception: National Research School on Textual Interpretation

ATTR har vært en interdisiplinær og tverrinstitusjonell nasjonal forskerskole for ph.d.-stipendiater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av tekster som tilkjennes en eller annen form for autoritet eller signifikans. Dette kan være lovtekster, religiøse tekster eller kulturelle tekst...

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care.

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, MUNI-HEALTH-CARE, ble etablert på bakgrunn av behovet for å bygge opp forskerkompetanse rettet mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Et hovedmål har vært å styrke både utdanningen, forskningen og innovasjonen i ko...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The national interdisciplinary Research School Religion-Values-Society

Den nasjonale interdisiplinære forskerskolen religion-verdier-samfunn (RVS) RVS arbeider med fleirfagleg forsking i krysninga mellom religion, verdiar og samfunn, og utforskar dynamikken in samspelet mellom desse tre tematiske polane. Fokuset er på empirisk- og samtidsforsking, og skulen tilbyr ...

Tildelt: kr 23,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Infeksjonssykdomme rangerer blant de viktigste årsakene til dødelighet og sykelighet over hele verden. Gjennom tverrfaglig forskningsinnsats, der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten, kan en oppnå bedre kunnskap om infeksjonssykdommer for å forebygge og kontro...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NanoNetwork - Norwegian PhD Network on Nanotechnology for Microsystems - Phase 2

Nano-Network ble etablert høsten 2009 med utgangspunkt i Forskningsrådets første utlysning av Program for nasjonale forskerskoler - med formål å heve kvaliteten og gjennomføringskraften i norsk forskerutdanning. Vår forskerskole ble initielt (fase I) finansiert gjennom Forskningsrådets program fo...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NorHeart - The Norwegian PhD School of Heart Research

NORHEART - The Norwegian PhD School of Heart Research - ble opprettet i 2013 for å heve kvaliteten på norsk hjerteforskning gjennom utdanningen av hjerteforskere i Norge. NORHEART ble opprettet etter initiativ fra hjerteforskere knyttet til de fire medisinske fakultetene i Norge (Oslo, Trondheim,...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013. Dette initiativet forente nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. I 2018 ble ...

Tildelt: kr 22,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

IRSAE - International Research School in Applied Ecology

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE) har som mål å utvikle kvaliteten i doktorgradsutdanningen innen anvendt økologi slik at vi i fremtiden får ansvarlige forskere og forvaltere av de økologiske ressursene og kan videreutvikle forskningsfronten i anvendt økologi videre. IRSA...

Tildelt: kr 22,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Innlandet

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NAFALM - The Norwegian Research School in General Practice

Etter ni års drift (2013-2021) kan vi konstatere at Forskerskolen i allmennmedisin har betydd mye for hele det akademiske allmennmedisinske miljøet i Norge, både ved å skape et fellesskap og et faglig nettverk på tvers av universitetene og ved å befeste og tydeliggjøre fagets grunnlag for stipend...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har hatt til hensikt å heve kvaliteten på PhD-utdanningen og forskningen innen farmasi og styrke koordinering og samarbeid mellom universitetene som tilbyr farmasiutdanning og PhD-studier i Norge (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Dette har blitt ope...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Research School on Peace and Conflict

Forskerskolen i fred og konflikt organiseres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt for fredsforskning (PRIO). Målsettingen for forskerskolen har vært å utdanne en ny generasjon fred- og konfliktforskere og å dann...

Tildelt: kr 20,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Hovedmålet med forskerskolen i språkvitenskap og filologi har vært å gi unge forskere en bred utdannelse i teori og forskningsmetode innenfor språkvitenskap og filologi gjennom å tilby et strukturert kurstilbud av høy kvalitet som supplerer de lokale tilbudene til deltakerinstitusjonene. Den nors...

Tildelt: kr 21,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

COINS - Research School of Computer and Information Security

Formålet med foskerskolen COINS Research School of Computer and Information Security var å integrere norske forskergrupper innen informasjonssikkerhet til en større enhet. Dette skulle skje ved å samordne emneporteføljen for doktorstudenter, ved å knytte bånd mellom ph.d.-kandidater fra ulike ins...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Innlandet

FORSKSKOLE-Forskerskoler

EPINOR - National research school in population based epidemiology

Ved utgangen av 2021 opphørte finansieringen av EPINOR og vi kan se tilbake på ni suksessrike år som nasjonal forskerskole i populasjonsbasert epidemiologi. Fra januar 2013 til desember 2021 har mer enn 320 PhD studenter blitt tatt opp ved forskerskolen, og det er per i dag 130 aktive studenter. ...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioStruct - National Graduate School in Structural Biology

BioStruct er en forskerskole innen strukturbiologi. Skolen er et samarbeid mellom 5 universiteter (NMBU, UiB, UiO, NTNU og UiT) med UiT - Norges arktiske universitet, som vertsinstitusjon. Det er i 2017 registrert 62 PhD-studenter. Forskerskolen har etablert 14 nasjonale PhD-emner, hvorav 7 av de...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian research school in climate dynamics

ResClim popular summary The Norwegian Research School in Climate Dynamics (ResClim) has from 2009 to 2017 offered training for PhD students and their supervisors to produce world-class climate researchers. The goal has been to foster a new generations of climate scientists in climate research...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

National Research School in Business Economics and Administration

Nasjonal forskerskolen i bedriftsøkonomi (NFB) bidrar til å øke kvaliteten på doktorgradsutdanningen i bedriftsøkonomiske fag i Norge. Det organiseres kurs og workshops med internasjonalt anerkjente forelesere. Kursene er i det vesentlig spesialkurs som gir et klart bidrag utover det institusjone...

Tildelt: kr 22,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning

Siden oppstarten har MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging, rekruttert 377 PhD stipendiater fra forskjellige universiteter i Norge, og har totalt involvert 534 PhD studenter, veiledere, post-doktorer og fagansvarlige. Om lag 95% av stipendiatene er tilknyttet et av partnerunive...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

National Graduate School in Educational Research (NATED)

-

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2016

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Simula School of Research and Innovation (SSRI)

The Simula School of Research and Innovation, often referred to as SSRI, was founded in 2007 in order to improve and boost the research education at Simula Research Laboratory. To establish close industrial collaboration with real impact on the shaping of a new educational unit, SSRI was founded...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2014

Sted: Oslo