1 027 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Åsnes kommune - helseprosjekt Solør - VÅG

...sykefravær i Solør kommunene. Jf.vedl. VÅG kommunene ønsker...ved å kunne redusere kostander på sykefravær. Bedre kontinuitet på jobb. Bedre arbeidsmiljø. De...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Fremtidens energisagbruk

...Treindustrien har en unik rolle ved både å være...er på plass, men ressursene kan utny ttes mye bedre enn hva som er tilfelle i dag. Gjennom...deltagerne å utvikle modeller og verktøy for bedre å kunne ta beslutninger med hensyn til dagens...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Innlandet

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Publiseringsstøtte - Forum for Development Studies

...Prosjektfinansiering vil muliggjøre å videreføre arbeidet...som et forretningsforetak som skal gå i balanse selv om det også er et mål at tidsskriftet...for Development Studies er i sin 45. årgang, utkommer tre ganger...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ny teknologi for bedre ferdigretter og mer bærekraftig emballasje

...Omsetningen av ferdigmat øker i det norske markedet,...av målene for dette prosjektet er å teste ut og implementere ny teknologi for å få til...I det norske markedet øker omsetningen av...å øke grønnsaksandelen i produktene og med det bedre ernæringsverdien. Men det er utfordringer...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Norsk Informatikkolympiade

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2027

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Sonja Victorias omgivelseskonferanse - Ekte brukermedvirkning til barns beste

...Sonja Victorias Stiftelse stiller spørsmål til...som brukerne og arkitektene etterspør for å bedre omgivelser for barn på norske sykehus: 1....store nok arealer laget for barnets beste. 3. Bedre Brukermedvirkning – Kartlegge behovene til...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Medisinsk forskning , bio informatikk

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Katalysatorutvikling for formaldehydproduksjon - Forprosjekt

...A. Rasmussen AS og SINTEF ønsker å avklare muligheten for å utvikle...messige grunnlaget for å forske frem bedre teknologi. Hovedoppgavene i forprosjektet...best kan settes inn for å oppnå en bedre prosess, og å etablere en prosjektgruppe med...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

...med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med...utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling,...står sentralt. Mhelse-tjenesten kan inngå som del av det kommunale...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Stochastic Weather Generator for Renewable Energy

...skal utvikles ny metodikk og programvare for en...skal bedre norske kraftprodusenters og netteieres evne til å ta lønnsomme beslutninger i...for fornybar kraftproduksjon og balansetjenester. Mulighete n til regulering gir...energikilder, som vindkraft, solenergi og vannkraft er...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool FourC AS

...skal inngående og detaljert måle, evaluere og...og Android oppfører seg, i den hensikt å oppnå bedre forståelse på hvordan utfordringer med...

Tildelt: kr 90 208

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Implementering av nytt utstyr for bedre og mer effektiv fangstbehandling om bord på snurrevadfartøy

...et FHF-finansiert prosjekt ble det identifisert flere...hvor det skal utvikles løsninger på for å bedre kvaliteten på fisken. I tillegg skal det...mer attraktivt for å sikre rekrutteringen. En bedre utblødning og raskere bearbeiding av fisken...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

...universitet ble etablert i 2016. Etter en krevende...og professorer er for lav. Kompetanseutfordringen ved institusjonen har et klart kjønnet...stor variasjon mellom fakultetene. Gjennom balanseprosjektet skal det innhentes relevant...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Gulrot og kålrot med riktig kvalitet

...er både et politisk og helsefaglig ønske om økt forbruk av...for å oppnå dette. Grunnlaget for å oppnå bedre kvalitet, med spesiell fokus på god smak og...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EurAqua

...er en europeisk interesseorganisasjon (nettverk) for...konkurransefortrinn for Europas vannsektor og bedre livskvalitet generelt. I lys av dette er...som en sunn konku rranse opprettholdes og bedre den internasjonale posisjon som Europeisk...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

...Forskningen ved Senter for proteinforskning i...mot sykdom. Kunnskap om behov for næringsstoffer er også grunnleggende for effektiv...for bærekraftig bruk av denne ressursen. Bedre forståelse av samspillet mellom nye fôrvarer,...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2014

Sted: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT (NOKOBIT)

...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ukontrollert drift av skip og større flytende objekt

...Å få tak i data til å beregne drivegenskaper for fartøy er...og benytte disse dataene til å utvikle en bedre skipsdriftmodell. Det vil også være mulig...flytende objekt (også skip som er skadet) samt bedre detektere mulig drivende skip. De samme...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduksjon av NOx i avgasser fra marine forbrennningsmotorer

...at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til...grunnlegge for å forsøke frem bedre DeNOx teknologi. Hovedoppgave i...best settes inn for å oppnå en bedre pros ess, og å etablere en prosjektgruppe med...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Female Researchers on Track - FRONT

...Skjevselektering til høyere stillinger i akademia skjer over...karriereløpet. Til tross for tilnærmet kjønnsbalanse på BA- og MA-nivå er under 20% av Det...fakultets professorer kvinner. Dette BALANSE-prosjektet bygger på et større tallmateriale...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

...2017 besluttet Fridtjof Nansens Institutt (FNI) å orientere seg...Bak beslutningen ligger et ønske om å bedre instituttets finansiering, diversifisere...forskningsområder. Forskningsrådets stadig bedre støtteordninger for deltakelse i EU-søknader...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

...2017 besluttet Fridtjof Nansens Institutt (FNI) å orientere seg...Bak beslutningen ligger et ønske om å bedre instituttets finansiering, diversifisere...forskningsområder. Forskningsrådets stadig bedre støtteordninger for deltakelse i EU-søknader...

Tildelt: kr 45 636

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Vann på nett - Elektroniske tjenester for en helhetlig vannforvaltning

...foreslåtte prosjektet vil arbeide langs tre akser som i sum vil bidra...om økt delaktighet i beslutningsprosesser og bedre plattform for gjennomføring av tiltak for å...innsamlet med satellittbårne instrumenter. Bedre tilgjengeligheten av informasjon om...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2018 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

...2017 har Fridtjof Nansens Institutt (FNI) tatt en strategisk...Bak beslutningen ligger et ønske om å bedre instituttets finansiering, diversifisere...forskningsområder. Forskningsrådets stadig bedre støtteordninger for deltakelse i EU-søknader...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Journalisttilpasset innføring i statistiske begreper i forskningsformidling

...Regnesentral (NR) og Høgskolen i Oslo (HiO) ved Avdeling for journalistikk,...Det skal sette studentene i stan d til bedre å vurdere forskning som gjør bruk av slike...Studentene skal få en opplæring i å utøve bedre kildekritikk overfor forskning som...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Elektronisk bolkemerking for ringnot - forprosjekt

...fiske med ringnot er det viktig å ta inn...kommer ombord vil gi operatør av kraftblokka bedre forutsetninger for optimal innhiving og...fisk som følger med nota inn, noe som gir bedre kvalitet på neste fangst og/eller mindre...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Marinlaboratorium i Ny-Ålesund

...Bevilgningen på 10 mill. kroner til bygging av...Ny-Ålesund kan, og vil derfor også føre til en bedre utnyttelse av anleggene. Ny-Ålesund har...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Svalbard

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gevinster av norsk telemedisin

...prosjektet skal innhente viktig erfaring fra telemedisinske...vil først og fremst være økonomiske, mens bedre tilgang på helsetjenester, bedre behandling...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Egenskaper til rundtømmer av furu

...Tidligere ble rundtømmer brukt i...kvist. Styrkeegenskapene til rundtømmer er bedre enn skåret trelast av tilsvarende tømmer...unngår fiberbrudd i overflaten og fordi man bedre utnytter den sterke veden ytterst i stokken....

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Simultan, on-line PACS og multimedia. Innføring av fjernstyring av MR- og CT-laboratorier i Norsk Helsenett

...kombinerer PACS med et flerkanalers...få gjennomført avanserte undersøkelser. Det er i dag en rask teknisk utvikling innen...multislice CT og PET/CT. Dette gir også nye og bedre mulighetetr for pasienten både ved bedre...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo